Ch? nh?t, 29/11/2020 - 00:12

"X? ly tham nh?ng thành c?ng, lan t?a nh? quy?t tam c?a T?ng Bí th?"

Dan trí

Th? tr??ng B? C?ng an Nguy?n Duy Ng?c nh?n xét, vi?c x? ly nghiêm t?i ph?m tham nh?ng ? Trung ??ng ?? t?o s? lan t?a. Thành c?ng có ???c do s? ch? ??o m?nh m?, quy?t tam cao c?a T?ng Bí th?...

X? ly tham nh?ng thành c?ng, lan t?a nh? quy?t tam c?a T?ng Bí th? - 1

H?i th?o khoa h?c do Ban N?i chính Trung ??ng t? ch?c ngày 28/11 (?nh: TTXVN).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh? tr??ng C?ng an nêu nh?n xét l?i t?i h?i th?o khoa h?c v? k?t qu? c?ng tác phòng (PCTN) ch?ng tham nh?ng giai ?o?n 2013 - 2020 do Ban N?i chính Trung ??ng t? ch?c ngày 28/11.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i h?i th?o, ?ánh giá v? c?ng tác PCTN trong nhi?m k? qua, Phó Ch? t?ch UB Trung ??ng MTTQ Vi?t Nam Ng? Sách Th?c cho r?ng, c?ng tác PCTN ?? có nh?ng ??t phá, có tác d?ng r?n ?e, phòng ng?a, ???c nhan dan tin t??ng ??ng tình ?ng h?.

Chính h? th?ng M?t tr?n ?? ??y m?nh tuyên truy?n, cùng v?i 47 t? ch?c thành viên ?? tuyên truy?n v?n ??ng ?? ng??i dan "nói kh?ng v?i tham nh?ng". ??ng th?i giám sát nh?ng v? vi?c và chuy?n t?i các c? quan ch?c n?ng ph?i tr? l?i nh?ng ki?n ngh? c?a ng??i dan.

?ng Th?c kh?ng ??nh, giám sát c?a Thanh tra nhan dan, Ban giám sát ??u t? c?ng ??ng ?? ?em l?i nhi?u k?t qu?. ?i?u ?ó cho th?y ?? có s? chuy?n bi?n ? c? s? ???c nhan dan ??ng tình.

X? ly tham nh?ng thành c?ng, lan t?a nh? quy?t tam c?a T?ng Bí th? - 2
Các ??i bi?u tham d? h?i th?o.

Tuy nhiên, ?ng Th?c nh?n xét, th?i gian qua, các v? án vi ph?m, tham nh?ng là do s? d?ng quy?n l?c, có s? l?m quy?n, còn phát hi?n n?i trong n?i b? còn h?n ch?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Do ?ó c?n chú y ??n v?n ?? c?ng khai minh b?ch ?? ng??i dan giám sát. Quan tam t?i c? ch? b?o v? ng??i t? cáo, làm sao ?? ng??i dan dám nói. ??ng th?i t?ng c??ng ki?m soát tài s?n thu nh?p c?a cán b? c?ng ch?c, viên ch?c, h??ng t?i x? h?i kh?ng dùng ti?n m?t, hình thành v?n hóa ??o ??c liêm chính cho h?c sinh ngay t? trong nhà tr??ng"- ?ng Th?c nêu quan ?i?m.

Th? tr??ng B? C?ng an Nguy?n Duy Ng?c nh?n xét, vi?c x? ly nghiêm tham nh?ng ? c?p trung ??ng th?igian qua ?? t?o s? lan t?a, kh?c ph?c ???c tình tr?ng "trên nóng d??i l?nh". Nh? tr??c ?ay phát hi?n tham nh?ng ? c? s? r?t khó kh?n. Nh?ng ??n nay nhi?u ??a ph??ng ?? ch? ??ng ?i?u tra trong PCTN. Nh? v? ?ánh b?c t?i Phú Th? ?? ???c ??a ph??ng vào cu?c m?nh m?, kh?ng có vùng c?m, kh?ng có ngo?i l?. Thành c?ng trên theo ?ng Ng?c là do s? ch? ??o, quy?t tam cao c?a ??ng, kh?ng có ngo?i l?, s? quy?t tam c?a T?ng Bí th? trên c??ng v? Tr??ng Ban ch? ??o Trung ??ng v? PCTN.

T? v? vi?c phát hi?n các hành vi tham nh?ng qua ??i d?ch Covid-19 ?? nh?n di?n ???c nhóm ??i t??ng l?i d?ng tình hu?ng kh?n c?p ?? c?u k?t nang giá thi?t b? y t?, ?ng Ng?c cho r?ng, trong PCTN kh?ng ch? quan tam t?i l?nh v?c c?ng mà c?n l?u y ??n l?nh v?c t?. Kh?ng ch? quan tam ??n v?n ?? kinh t?, mà c?n quan tam ??n các sai trái v? m?t t? t??ng. Do ?ó ?? PCTN có hi?u qu? trong th?i gian t?i c?n ??y m?nh ?? án kh?ng dùng ti?n m?t, và ki?m soát tài s?n, thu nh?p c?a cán b? l?nh ??o, cán b? c?ng ch?c, viên ch?c.

X? ly tham nh?ng thành c?ng, lan t?a nh? quy?t tam c?a T?ng Bí th? - 3
Thi?u t??ng Nguy?n Duy Ng?c - Th? tr??ng B? C?ng an phát bi?u t?i h?i th?o.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Tr?n Xuan Hà, Th? tr??ng B? Tài chính nh?n m?nh, qu?n ly tài s?n c?ng có vai trò r?t quan tr?ng trong PCTN. B?i tham nh?ng c? b?n t?p trung vào v?n ?? tài s?n c?ng, ??t ?ai. Do ?ó c?n hoàn thi?n h? th?ng pháp lu?t v? tài s?n c?ng, ban hành lu?t nh?ng c?n th?c hi?n ?úng theo các quy ??nh pháp lu?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"C?ng khai minh b?ch là gi?i pháp c?a m?i gi?i pháp. Mu?n v?y ph?i ??y m?nh ?ng d?ng c?ng ngh? th?ng tin ?? cán b? ít ti?p xúc v?i cán b? trong quá trình th?c hi?n các th? t?c hành chính. C?ng khai ph?m vi qu?n ly tài s?n c?ng ?? thu?n ti?n cho vi?c giám sát, qua ?ó phát hi?n ???c hành vi vi ph?m, góp ph?n ch?ng tham nh?ng, l?ng phí" - ?ng Hà ki?n ngh?.

?y viên UB Ki?m tra Trung ??ng Nguy?n Minh Quang xác ??nh, h?n ch?, t?n t?i trong c?ng tác PCTN là ch?a ??y lùi ???c n?n "tham nh?ng v?t". Các gi?i pháp ch?ng tham nh?ng v?t ??a ra ch?a th?c s? hi?u qu?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Tham nh?ng v?t làm b?ng ho?i cán b? c?ng ch?c, ??c bi?t ? c?p c? s?.Vi?c này làm cho ng??i dan và doanh nghi?p b?c xúc, ?i ?au c?ng ph?i b?i tr?n, kh?ng ???c b?i tr?n cán b? c?m th?y thi?u thi?u cái gì ?ó, kh?ng b?i tr?n thì c?ng vi?c trì ho?n, th?m chí b? tham m?u kh?ng chính xác" - ?ng Quang nói.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDQuan tr?ng h?n h?t v?i c?ng cu?c PCTN là ng?n ch?n, phòng ng?a, trong ?ó, ho?t ??ng ki?m tra ??ng g?n v?i c?ng cu?c ch?nh ??n ??ng ???c xác ??nh là m?t vi?c quan tr?ng ?? phát hi?n vi ph?m, qua ?ó nh?m ch?n ch?nh ngay t? ??u nguy c? vi ph?m c?a các t? ch?c ??ng và ??ng viên. Ki?m tra, theo ?ó, c?n ?i tr??c m?t b??c ?? k?p th?i phát hi?n, ng?n ch?n tham nh?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDK?t lu?n h?i th?o, ?ng Phan ?ình Tr?c khái quát, PCTN là nhi?m v? quan tr?ng, th??ng xuyên, khó kh?n, v?a c?p bách, v?a lau dài c?a các ngành, các c?p, kiên quy?t kiên trì, có tr?ng tam, tr?ng ?i?m, kh?ng có ngo?i l? g?n v?i xay d?ng ??ng và h? th?ng chính tr?. Vì v?y c?n t?ng c??ng ki?m soát, giám sát ??i v?i ng??i có ch?c v?, quy?n h?n.

?ng Tr?c nh?n m?nh nguyên ly, m?i quy?n l?c ph?i ???c ki?m soát b?ng c? ch?, l?i d?ng quy?n l?c ph?i b? truy c?u trách nhi?m. C?ng khai minh b?ch, nang cao trách nhi?m gi?i trình, có s? giám sát quy?n l?c gi?a các c? quan l?p pháp - hành pháp - t? pháp, và giám sát bên trong n?i b? m?i c? quan. Bên c?nh ?ó c?n ??y m?nh vi?c thanh toán kh?ng dùng ti?n m?t, b?t kín nh?ng s? h? ?? kh?ng th? tham nh?ng. T?ng c??ng tuyên truy?n giáo d?c, nêu cao trách nhi?m c?a ng??i ??ng ??u, xay d?ng v?n hóa trách nhi?m nói ?i ??i v?i làm.

Thái Anh