Ch? nh?t, 08/11/2020 - 19:24

Hà Giang:

Xe U oát lao xu?ng v?c, 3 ng??i ch?t, 4 ng??i b? th??ng

Dan trí

M?t chi?c xe ? t? U oát ?i t? th? tr?n ??ng V?n xu?ng th?n B?n M?, trên xe có 7 ng??i, b? lao xu?ng v?c. V? tai n?n khi?n 3 ng??i ch?t t?i ch?, 4 ng??i ?i cùng b? th??ng.

Xe U oát lao xu?ng v?c, 3 ng??i ch?t, 4 ng??i b? th??ng - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDL?c l??ng ch?c n?ng ti?p c?n hi?n tr??ng v? tai n?n. (?nh: CTV).

T?i ngày 8/11, trao ??i v?i phóng viên Dan trí, ?ng L??ng V?n ?oàn - Chánh V?n Phòng UBND t?nh Hà Giang cho bi?t, vào kho?ng 10h30 sáng cùng ngày, t?i khu v?c th?n B?n M?, th? tr?n ??ng V?n, huy?n ??ng V?n (Hà Giang) x?y ra v? tai n?n giao th?ng nghiêm tr?ng làm 7 ng??i th??ng vong.
?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?ó, vào th?i ?i?m trên, m?t chi?c xe ? t? U oát ?i t? th? tr?n ??ng V?n xu?ng th?n B?n M?, trên xe có 7 ng??i ?? b? lao xu?ng v?c. V? tai n?n khi?n 3 ng??i ch?t t?i ch?, 4 ng??i ?i cùng b? th??ng.

Danh tính 3 ng??i t? vong ???c xác ??nh là: bà Nguy?n Th? Hoài Th??ng (SN 1973); bà Nguy?n? Th? Minh Tuy?t (SN 1962) và bà Nguy?n Th? Ph??ng Dung (SN 1970, ??u trú t?i thành ph? ?à N?ng).

Xe U oát lao xu?ng v?c, 3 ng??i ch?t, 4 ng??i b? th??ng - 2

Khu v?c x?y ra s? vi?c (?nh: CTV).

4 ng??i b? th??ng g?m: ?ng Tr?n Nh?n Tri?t (SN 1958); ?ng Tr?n C?ng Th?nh (SN 1994); anh Nguy?n ??ng Duy (SN 1998) ??u trú t?i thành ph? ?à N?ng và lái xe tên Qu?, t?m trú t?i th? tr?n ??ng V?n, huy?n ??ng V?n (t?nh Hà Giang).

Ngay khi v? vi?c x?y ra, C?ng an huy?n ??ng V?n và các l?c l??ng ch?c n?ng trên ??a bàn có m?t t?i ??a bàn, kh?n tr??ng ??a nh?ng ng??i b? th??ng vào c?p c?u t?i B?nh vi?n ?a khoa huy?n ??ng V?n.

???c bi?t, ??a ?i?m x?y ra tai n?n th??ng tam trên là ?o?n ???ng quanh co, có ?? d?c cao.

Nguyên nhan v? tai n?n ?ang ???c các c? quan ch?c n?ng ?i?u tra, làm r?.

Tr?n Thanh