Th? ba, 10/11/2020 - 07:53

Bình D??ng:

V??t ?èn ??, thi?u niên gay tai n?n khi?n 3 ng??i t? vong

Dan trí

Ch?y xe v?i t?c ?? cao r?i v??t ?èn ??, xe máy do Hùng ?i?u khi?n ?? t?ng vào m?t xe máy khác. V? tai n?n nghiêm tr?ng khi?n 3 ng??i ch?t, các ph??ng ti?n h? h?ng.

V??t ?èn ??, thi?u niên gay tai n?n khi?n 3 ng??i t? vong - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHi?n tr??ng v? tai n?n khi?n 3 ng??i t? vong.

Sáng 10/11, C?ng an TP Th? D?u M?t ?? th?ng tin ban ??u v? tai n?n nghiêm tr?ng t?i giao l? Hu?nh V?n L?y - Nguy?n V?n Linh (ph??ng Phú Tan, TP Th? D?u M?t, Bình D??ng) khi?n 3 ng??i t? vong.?

Theo C?ng an TP Th? D?u M?t, sáng 8/11, Tr?n M?nh Hùng (16 tu?i, quê ??ng Tháp) ?i?u khi?n xe máy kh?ng bi?n s? l?u th?ng t?c ?? cao trên ???ng Hu?nh V?n L?y theo h??ng t? vòng xoay tr?m ?i?n ?i th? x? Tan Uyên.?

Khi ??n giao l? ???ng Hu?nh V?n L?y - Nguy?n V?n Linh, Hùng kh?ng gi?m t?c ??, kh?ng cho xe d?ng ?èn ?? mà v??t qua nên x?y ra va ch?m v?i xe máy do anh Danh Na (37 tu?i) ?i?u khi?n, ch? theo ch? Th? Thùy Nhiên (41 tu?i, cùng quê Kiên Giang).

V??t ?èn ??, thi?u niên gay tai n?n khi?n 3 ng??i t? vong - 2

L?c l??ng ch?c n?ng khám nghi?m hi?n tr??ng, b??c ??u xác ??nh nguyên nhan v? tai n?n do ng??i ?i?u khi?n ph??ng ti?n kh?ng ch?p hành tín hi?u ?èn giao th?ng.

V? tai n?n khi?n ch? Nhiên t? vong t?i ch?, các n?n nhan khác ???c ??a ?i c?p c?u nh?ng do th??ng tích quá n?ng nên Hùng và anh Na c?ng t? vong t?i b?nh vi?n.

Vào cu?c ?i?u tra, C?ng an TP Th? D?u M?t xác ??nh nguyên nhan do l?i c?a ng??i ?i?u khi?n ph??ng ti?n kh?ng ch?p hành ?èn tín hi?u giao th?ng.

Trung Kiên