Th? hai, 09/11/2020 - 07:41

V? xe U oát lao xu?ng v?c: 6 du khách ?à N?ng ?i th?m s?ng Nho Qu?

Dan trí

Chi?c xe U oát do ?ng Sùng Mí Qu? ?i?u khi?n ch? theo 6 khách du l?ch ng??i ?à N?ng ?ang trên ???ng ?i xu?ng tham quan s?ng Nho Qu? thì r?i xu?ng v?c sau kho?ng 40m.

V? xe U oát lao xu?ng v?c: 6 du khách ?à N?ng ?i th?m s?ng Nho Qu? - 1

Chi?c xe U oát g?p n?n (?nh: Minh H?i).

Liên quan ??n v? tai n?n giao th?ng làm 3 ng??i ch?t, 4 ng??i b? th??ng x?y ra t?i ???ng liên th?n th? tr?n ??ng V?n ?i th?n B?n M? (huy?n ??ng V?n, t?nh Hà Giang) vào sáng ngày 8/11,?C?c CSGT ?? c? t? c?ng tác tr?c ti?p ??n hi?n tr??ng ph?i h?p v?i C?ng an Hà Giang t? ch?c ?i?u tra v? tai n?n giao th?ng, ??ng th?i l?y m?u máu xét nghi?m c?n, ma tuy c?a lái xe và kh?c ph?c h?u qu? v? tai n?n.
?

Nh? ?? ??a tin, v? tai n?n x?y ra vào h?i 10h30 ngày 8/11. Xe ? t? bi?n s? 23A-071.95 do ?ng Sùng Mí Qu? (sinh n?m 1985, trú t?i x? Lùng Tám, huy?n Qu?n B?, Hà Giang) ?i?u khi?n trên ???ng ?i xu?ng s?ng Nho Qu? ?? r?i xu?ng v?c sau kho?ng 40m. Trên xe có 6 khách du l?ch ng??i ?à N?ng.

V? xe U oát lao xu?ng v?c: 6 du khách ?à N?ng ?i th?m s?ng Nho Qu? - 2

Chi?c xe n?m d??i v?c sau. (?nh: Minh H?i).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH?u qu? làm 3 ng??i ch?t? g?m: Nguy?n Th? Hoài Th??ng, sinh n?m 1973; Nguy?n Th? Ph??ng Dung, sinh n?m 1970; Nguy?n Th? Minh Tuy?t, sinh n?m 1962 cùng trú t?i ?à N?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB?n ng??i b? th??ng g?m: Tr?n Nhan Tri?t, sinh n?m 1968; Tr?n C?ng Th?nh, sinh n?m 1994; Nguy?n ??ng Duy, sinh n?m 1998 ??u trú t?i TP ?à N?ng và lái xe Sùng Mí Qu? b? th??ng r?t n?ng.

Theo th?ng tin t? C?c CSGT, ph??ng ti?n x?y ra v? tai n?n là xe Uaz (U oát) s?n xu?t n?m 1990, h?n ??ng ki?m ??n 26/1/2021. Lái xe Sùng Mí Qu? có gi?y phép lái xe h?ng C có giá tr? ??n 14/6/2022.

V? xe U oát lao xu?ng v?c: 6 du khách ?à N?ng ?i th?m s?ng Nho Qu? - 3

N?i chi?c xe r?i xu?ng. (?nh: Minh H?i).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHi?n lái xe b? th??ng r?t n?ng, ?ang ???c m? c?p c?u; 3 ng??i b? th??ng còn l?i b? g?y tay và chan. ???ng vào khu v?c x?y ra tai n?n r?t khó ?i, kh?ng có sóng ?i?n tho?i.

Nh?ng hình ?nh ghi nh?n t?i hi?n tr??ng v? tai n?n nghiêm tr?ng:

Hi?n tr??ng v? xe U oát lao xu?ng v?c, 7 ng??i th??ng vong
V? xe U oát lao xu?ng v?c: 6 du khách ?à N?ng ?i th?m s?ng Nho Qu? - 4

Phong t?a hi?n tr??ng.

V? xe U oát lao xu?ng v?c: 6 du khách ?à N?ng ?i th?m s?ng Nho Qu? - 5

???ng vào khu v?c x?y ra tai n?n r?t khó ?i, kh?ng có sóng ?i?n tho?i.

V? xe U oát lao xu?ng v?c: 6 du khách ?à N?ng ?i th?m s?ng Nho Qu? - 6
V? xe U oát lao xu?ng v?c: 6 du khách ?à N?ng ?i th?m s?ng Nho Qu? - 7

L?c l??ng ch?c n?ng ti?n hành c?ng tác c?u h? c?u n?n, ?i?u tra nguyên nhan v? tai n?n.

V? xe U oát lao xu?ng v?c: 6 du khách ?à N?ng ?i th?m s?ng Nho Qu? - 8

?? dùng c?a các n?n nhan v??ng v?i t?i hi?n tr??ng.

V? xe U oát lao xu?ng v?c: 6 du khách ?à N?ng ?i th?m s?ng Nho Qu? - 9

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDL?nh ??o Huy?n ?y ??ng V?n cho bi?t: “Sau khi x?y ra v? tai n?n chúng t?i ?? ??n th?m h?i các n?n nhan; th?ng nh?t ??a các n?n nhan xu?ng B?nh vi?n ?a khoa? t?nh Hà Giang ti?p t?c c?p c?u”.

Tin: Tr?n Thanh

?nh+ Video: ??c Chung