Th? ba, 01/12/2020 - 14:58

Thái Bình:

V? t??ng ?? ?è h?c sinh t? vong: Kh?i t? v? án

Dan trí

Vi?n Ki?m sát nhan dan huy?n ??ng H?ng, t?nh Thái Bình ?? phê chu?n Quy?t ??nh kh?i t? v? án "V? y làm ch?t ng??i" x?y ra vào ngày 22/11 t?i x? Phong Chau.

Liên quan ??n v? vi?c t??ng bao ?? s?p khi?n m?t h?c sinh l?p 6 t? vong t?i th?n Khu?c ??ng, x? Phong Chau, huy?n ??ng H?ng, c? quan CS?T, C?ng an huy?n ??ng H?ng ?? ra quy?t ??nh kh?i t? v? án "V? y làm ch?t ng??i" theo ?i?u 128 B? lu?t Hình s? n?m 2015. Quy?t ??nh trên ?? ???c Vi?n Ki?m sát nhan dan huy?n ??ng H?ng (Thái Bình) phê chu?n.

V? t??ng ?? ?è h?c sinh t? vong: Kh?i t? v? án - 1

B?c t??ng ?? gay ra v? tai n?n th??ng tam.

Tr??c ?ó, ngày 22/11, cháu V.T.H. h?c sinh l?p 6 tr??ng THCS x? Phong Chau, trên ???ng ?i xe ??p v? nhà, khi qua ?o?n t??ng bao c?a gia ?ình ?ng Nguy?n V?n T? ? x? Phong Chau, thì b?t ng? b? ?o?n t??ng bao ?? s?p ?è vào ng??i. M?c dù ???c ng??i dan ??a ph??ng phát hi?n và ??a ?i c?p c?u, nh?ng do v?t th??ng quá n?ng nên h?c sinh này ?? t? vong trên ???ng ??n b?nh vi?n.

???c bi?t, ?o?n t??ng bao nhà ?ng Nguy?n V?n T? cao kho?ng 1,5 m, ?? c?, phía d??i xay b?ng g?ch ba banh, phía trên xay b?ng g?ch ??, ???c tr?ng d?ng ?? che ch?n b?i ch?a v?t li?u xay d?ng g?m ?á, cát bên trong. ?ay c?ng là l?n th? 2 ?o?n t??ng bao này b? ??.

Sau khi v? vi?c x?y ra, t? hình ?nh camera an ninh c?a nhà dan quanh khu v?c và t? l?i k? nhan ch?ng v? vi?c, C? quan C?nh sát ?i?u tra C?ng an huy?n ??ng H?ng ?? tri?u t?p Nguy?n V?n Kiên (SN 2000), con trai ?ng Nguy?n V?n T?, ?? ph?c v? c?ng tác xác minh, ?i?u tra do có nghi v?n Kiên liên quan tr?c ti?p ??n vi?c t??ng bao b? ?? gay ch?t ng??i.

??c V?n