Th? n?m, 25/06/2020 - 19:48

V? Nh?t C??ng: áp d?ng các bi?n pháp truy b?t b?ng ???c Bùi Quang Huy!

Dan trí

?ng L??ng Tam Quang - Th? tr??ng B? C?ng an cho bi?t, B? v?n ?ang ch? ??o c? quan ?i?u tra ph?i h?p v?i các c? quan ch?c n?ng liên quan truy b?t b?ng ???c Bùi Quang Huy - T?ng giám ??c Nh?t C??ng.

Chi?u 25/6, t?i cu?c h?p báo c?a B? C?ng an v? tình hình, k?t qu? c?ng tác 6 tháng ??u n?m 2020, l?nh ??o B? C?ng an ?? gi?i ?áp th?c m?c c?a báo chí xung quanh ti?n ?? ?i?u tra v? án x?y ra t?i C?ng ty TNHH Th??ng m?i và D?ch v? k? thu?t Nh?t C??ng (C?ng ty Nh?t C??ng) và C? quan ?i?u tra có xem xét trách nhi?m c?a C?c tr??ng C?c Thu? Hà N?i trong giai ?o?n c?ng ty này t? ch?c tr?n thu? hay kh?ng.

Trung t??ng L??ng Tam Quang - Th? tr??ng B? C?ng an cho bi?t, hi?n nay B? C?ng an v?n ?ang ch? ??o C? quan ?i?u tra ph?i h?p v?i các c? quan ch?c n?ng liên quan truy b?t b?ng ???c Bùi Quang Huy - T?ng giám ??c Nh?t C??ng.

V? Nh?t C??ng: áp d?ng các bi?n pháp truy b?t b?ng ???c Bùi Quang Huy! - 1

Trung t??ng L??ng Tam Quang - Th? tr??ng B? C?ng an ch? trì cu?c h?p báo.?

“Chúng t?i ?? ra l?i kêu g?i Bùi Quang Huy v? ??u thú ?? h??ng s? khoan h?ng r?i. Ph?i áp d?ng các bi?n pháp ?? b?t b?ng ???c Bùi Quang Huy”- ?ng Quang nói.

Th? tr??ng B? C?ng an kh?ng ??nh, B? C?ng an ?ang thu th?p, xác minh tài li?u b?i ?ay là v? án r?t nghiêm tr?ng, ???c Ban ch? ??o Trung ??ng v? phòng ch?ng tham nh?ng ch? ??o.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“N?u có d?u hi?u vi ph?m pháp lu?t thì chúng t?i s? kh?i t? v? án, kh?i t? b? sung. Chúng t?i s? c?ng khai th?ng tin trên c?ng th?ng tin ?i?n t?. C? quan c?nh sát ?i?u tra ?ang thu th?p và ???c s? ch? ??o r?t ch?t ch? c?a Ban ch? ??o Trung ??ng.

Chúng t?i ch?a ??a ra ???c th?ng tin c? th?, khi có k?t lu?n ?i?u tra s? c?ng khai lên ph??ng ti?n th?ng tin ??i chúng”- ?ng Quang cho hay.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLiên quan ??n v? vi?c này, l?nh ??o C?c Thu? Hà N?i cho bi?t, theo Lu?t Qu?n ly thu?, ng??i n?p thu? có trách nhi?m t? kê khai, n?p thu? theo quy ??nh pháp lu?t v? thu?. Th?c t?, C?ng ty Nh?t C??ng th?c hi?n ??ng ky và t? kê khai n?p thu? v?i c? quan thu? t? khi thành l?p ??n nay.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ch?c n?ng nhi?m v? ???c giao, C?c Thu? Hà N?i ?? th?c hi?n ??y ?? trách nhi?m trong vi?c h??ng d?n ng??i n?p thu? trên ??a bàn nói chung c?ng nh? v?i C?ng ty Nh?t C??ng nói riêng, tuan th? các quy ??nh theo Lu?t Qu?n ly thu? c?ng nh? chính sách v? thu? hi?n hành.

“V? vi?c x?y ra t?i C?ng ty Nh?t C??ng ?ang trong quá trình ?i?u tra. C?c Thu? Hà N?i c?ng ?ang tích c?c ph?i h?p v?i c? quan ?i?u tra”- v? này cho hay.

???c bi?t, trong giai ?o?n t? n?m 2017-2019, C?c tr??ng C?c Thu? Hà N?i là ?ng Nguy?n Th? M?nh. T? cu?i tháng 3/2019, B? Tài chính ?? b? nhi?m ?ng Mai S?n làm C?c tr??ng C?c Thu? Hà N?i.

V? Nh?t C??ng: áp d?ng các bi?n pháp truy b?t b?ng ???c Bùi Quang Huy! - 2

V? án Nh?t C??ng hi?n ?? m? r?ng ?i?u tra, xác ??nh hàng lo?t sai ph?m hình s?.

Kh?i t? hàng lo?t cán b? liên quan

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c ?ó, C? quan C?nh sát ?i?u tra - B? C?ng an (C03) cho bi?t ?ang ti?n hành ?i?u tra m? r?ng v? án “Bu?n l?u”, “Vi ph?m quy ??nh v? k? toán gay h?u qu? nghiêm tr?ng”, “R?a ti?n”, “Vi ph?m quy ??nh v? ??u th?u gay h?u qu? nghiêm tr?ng” x?y ra t?i C?ng ty Nh?t C??ng, S? K? ho?ch và ??u t? thành ph? Hà N?i và m?t s? ??n v? có liên quan. V? án thu?c di?n Ban Ch? ??o Trung ??ng v? phòng, ch?ng tham nh?ng theo d?i, ch? ??o.

M?i ?ay nh?t, ngày 21/1/2020, C? quan C?nh sát ?i?u tra B? C?ng an ?? ra các quy?t ??nh kh?i t? b? can, l?nh khám xét và l?nh b?t t?m giam 3 b? can, g?m: Ph?m V?n Hi?p, Nguy?n B?o Trung, Mai Ti?n D?ng - Tr??ng ngành hàng ?i?n tho?i c? C?ng ty Nh?t C??ng; quy?t ??nh kh?i t? b? can, quy?t ??nh truy n? b? can ??i v?i ?? V?n Hùng v? t?i Bu?n l?u theo ?i?u 188 B? lu?t hình s?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng liên quan ??n v? án này, ngày 28/12/2019, C? quan c?nh sát ?i?u tra B? C?ng an (C03) ?? ra quy?t ??nh kh?i t? b? can, b?t t?m giam ?ng Nguy?n V?n T? - Chánh v?n phòng Thành ?y Hà N?i và Ph?m Th? Thu H??ng - Chánh V?n phòng S? K? ho?ch và ??u t? Hà N?i ?? ?i?u tra v? t?i “Vi ph?m quy ??nh v? ??u th?u gay h?u qu? nghiêm tr?ng”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSai ph?m c?a ?ng T? ???c xác ??nh x?y ra t?i th?i ?i?m ?ng này làm Giám ??c S? K? ho?ch và ??u t?. T? n?m 2016, ?ng T? ?? ky quy?t ??nh phê duy?t gói th?u “S? hóa tài li?u h? s? ??ng ky doanh nghi?p trên ??a bàn TP Hà N?i n?m 2016” v?i giá tr? g?n 43 t? ??ng, ngu?n v?n chi t? s? nghi?p khoa h?c c?ng ngh?.

C03 c?ng ?? ra các quy?t ??nh b? sung quy?t ??nh kh?i t? v? án hình s? v? t?i “Vi ph?m quy ??nh v? ??u th?u gay h?u qu? nghiêm tr?ng” x?y ra t?i S? K? ho?ch và ??u t? Hà N?i và các ??n v? có liên quan.

??ng th?i, C? quan c?nh sát ?i?u tra ?? kh?i t? b? can, ra l?nh b?t, khám xét ??i v?i ?ng Nguy?n Ti?n H?c - c?u Phó Giám ??c S? K? ho?ch và ??u t? Hà N?i, bà Ph?m Th? Kim Tuy?n - Tr??ng phòng ??ng ky kinh doanh (S? K? ho?ch và ??u t? Hà N?i) và Lê Duy Tu?n - Giám ??c kinh doanh C?ng ty TNHH ??u t? và phát tri?n ??ng Kinh. Ba ng??i này cùng b? kh?i t? v? t?i “Vi ph?m quy ??nh v? ??u th?u gay h?u qu? nghiêm tr?ng”, theo Kho?n 3 ?i?u 222 B? lu?t Hình s? n?m 2015.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?ng giám ??c Nh?t C??ng Bùi Quang Huy ???c xác ??nh c?m ??u ???ng day nh?p l?u thi?t b? ?i?n t? quy m? l?n, gi?u doanh thu hàng nghìn t? ??ng. ?ng Huy b? kh?i t? ba t?i bu?n l?u, vi ph?m quy ??nh v? k? toán gay h?u qu? nghiêm tr?ng, tr?n thu? và r?a ti?n, ?? tr?n kh?i Vi?t Nam và b? truy n? qu?c t?.

Nguy?n D??ng - Th? Kha