Th? ba, 01/12/2020 - 15:18

V?t v? chen chan b?t xe ? san bay Tan S?n Nh?t

Dan trí

Ph??ng án phan làn m?i t?i san bay Tan S?n Nh?t c?a S? GTVT TPHCM khi?n cho hành khách g?p khá nhi?u khó kh?n trong vi?c b?t taxi sau khi xu?ng máy bay.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?t v? b?t xe ? san bay Tan S?n Nh?t

T? gi?a tháng 11/2020, ph??ng ti?n l?u th?ng ra vào san bay Tan S?n Nh?t ???c ?i?u ch?nh theo ph??ng án phan làn m?i ?? nang cao n?ng l?c ph?c v? hành khách và h?n ch? ùn t?c giao th?ng san bay.?

V?t v? chen chan b?t xe ? san bay Tan S?n Nh?t - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i ga ?i qu?c n?i: làn A ch? dành cho ph??ng ti?n ??a khách ?i máy bay. C?ng hàng kh?ng cùng ??n v? ch?c n?ng ?? l?p ??t bi?n báo "C?m ?ón khách". Dòng khách v?a ?áp xu?ng ga qu?c n?i s? di chuy?n theo phía làn ??i di?n.

V?t v? chen chan b?t xe ? san bay Tan S?n Nh?t - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i ga ??n qu?c n?i: làn B, làn C s? dành cho các ph??ng ti?n ?ón khách (tr? xe taxi, xe kinh doanh v?n t?i). Có bi?n báo "C?m xe taxi, xe kinh doanh v?n t?i".

V?t v? chen chan b?t xe ? san bay Tan S?n Nh?t - 3

Làn D (trong nhà xe TCP) ch? dành cho xe taxi, xe kinh doanh v?n t?i ?ón khách. Khu v?c này c?ng l?p ??t bi?n báo "???ng dành cho xe ? t?" và bi?n ph? có n?i dung "xe taxi, xe kinh doanh v?n t?i". Tuy nhiên, quy ??nh phan làn m?i là?khách ?ón xe taxi c?ng ngh? ph?i leo di chuy?n t? ga qu?c n?i sang t?ng 3-4-5 c?a nhà gi? xe. Và?th?c t? vi?c phan làn ? ?o?n này ?? th? hi?n kh?ng ít "nh??c ?i?m", gay phi?n hà cho hành khách l?n các h?ng xe c?ng ngh? nên ?ang gay tranh c?i

V?t v? chen chan b?t xe ? san bay Tan S?n Nh?t - 4
"Tr??c ?ón xe d??i ???ng ti?n h?n, gi? ?ón xe trên này leo thang h?i b?t ti?n xíu, ng??i cao tu?i ch?u khó m?t th?i gian ch? thang máy", anh Nguy?n Tr??ng Long, ng? qu?n 9 chia s?.
V?t v? chen chan b?t xe ? san bay Tan S?n Nh?t - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVi?c mang vác hành ly lên c?u thang gay khá nhi?u b?t ti?n cho vi?c di chuy?n. Vi?c ch?n thang b? là do thang máy c?a nhà gi? xe ??ng ng??i di chuy?n và kh?ng dùng xe ??y hành ly? "Tài x? taxi có nói qua nhà ga qu?c t? ?? ?? t?n m?t l?n phí ra vào san bay, nh?ng mình kh?ng có th?i gian nên th?i ?ón trong nhà gi? xe, nghe nói là t?n hai l?n phí", ch? Nguy?n Th? Anh Khanh, ng? qu?n 7 cho bi?t.

V?t v? chen chan b?t xe ? san bay Tan S?n Nh?t - 6

C?nh x?p hàng ch? lên t?ng trên ?? b?t xe ? t? c?ng ngh?. L??ng khách x?p hàng khá ??ng nên tr? em hay ng??i già c?ng khó ???c ?u tiên.

V?t v? chen chan b?t xe ? san bay Tan S?n Nh?t - 7
Thang máy kh?ng cho hành khách dùng xe ??y nên nhi?u ng??i ?? l?i xe ??y ngay c?a thang máy
V?t v? chen chan b?t xe ? san bay Tan S?n Nh?t - 8

C?nh v? v?t th??ng th?y tr??c c?a thang máy.

?áng chú y, t?t c? các ph??ng ti?n d?ng ?ón/tr? khách kh?ng quá 3 phút. Các làn ???ng ?? l?p ??t h? th?ng camera giám sát c? ??nh ?? ti?n hành ghi hình ph??ng ti?n d?ng, ?? sai phép ?? c? quan ch?c n?ng x? ph?t ngu?i.

Ph?m Nguy?n - Xuan Hinh