Th? ba, 01/12/2020 - 16:51

Unilever Vi?t Nam: Nang cao quy?n n?ng cho ph? n? phát tri?n s? nghi?p và th?ng ti?n

Dan trí

Ngày 26/11/2020, Unilever Vi?t Nam ?? nh?n ???c 2 gi?i th??ng Các nguyên t?c Trao quy?n cho Ph? n? (WEPs): Gi?i L?nh ??o cam k?t và gi?i Bình ??ng gi?i t?i n?i làm vi?c.

?ó là s? ?ánh giá cao ??i v?i cam k?t và n? l?c kh?ng ng?ng trong vi?c th?c hi?n chính sách nang cao quy?n n?ng cho ph? n? t?i doanh nghi?p này, v?i g?n 53% qu?n ly là n?.

Trong su?t Chi?n d?ch 16 ngày hành ??ng vì bình ??ng gi?i và ch?ng b?o l?c gi?i (25/11 - 10/12), C? quan Liên hi?p qu?c v? bình ??ng gi?i và trao quy?n cho ph? n? (UN Women) kêu g?i các bên liên quan n?m b?t c? h?i và th?c hi?n các lu?t và chính sách d?a trên gi?i pháp ?? t?o ra s? thay ??i tích c?c trong x? h?i v? th?c hi?n bình ??ng gi?i và b?o v? ph? n? và tr? em gái.

Theo UN Women, nh?ng di?n bi?n ph?c t?p c?a ??i d?ch Covid-19, kéo theo nh?ng kh?ng ho?ng v? kinh t? - x? h?i ?? và ?ang ?e d?a thành t?u trong thu h?p kho?ng cách gi?i trong su?t nh?ng th?p k? qua. G?n 510 tri?u ng??i, t?c là 40% s? lao ??ng n? toàn c?u b? ?nh h??ng n?ng nh?t. Do ?ó, vi?c xóa b? kho?ng cách gi?i trong vi?c làm c?n ?u tiên hàng ??u. ? góc ?? kinh t? và phát tri?n, vi?c thúc ??y bình ??ng gi?i và lo?i b? các rào c?n ??i v?i ph? n? s? giúp GDP th? gi?i t?ng tr??ng thêm 8,3% hàng n?m và ?óng góp thêm 4,5 nghìn t? USD vào t?ng GDP c?a chau á-Thái Bình D??ng t?i n?m 2025. Theo UN Women, trên toàn th? gi?i ?? có 3.358 l?nh ??o doanh nghi?p cam k?t ?ng h? các Nguyên t?c Trao Quy?n cho Ph? n? (WEPs). N?u thêm 1 thành viên n? trong Ban l?nh ??o, doanh nghi?p s? t?ng 8-13 ?i?m l?i nhu?n/t?ng tài s?n. Tuy nhiên t? l? n? tham gia các v? trí qu?n ly v?n còn d??i 30% trong khu v?c chau á Thái Bình D??ng.

Unilever Vi?t Nam: Nang cao quy?n n?ng cho ph? n? phát tri?n s? nghi?p và th?ng ti?n - 1
N? Ch? t?ch Unilever Vi?t Nam Nguy?n Th? Bích Van tham d? L? trao gi?i th??ng WEPs c?a UN Women t?i Hà N?i

Chính ph? Vi?t Nam r?t cam k?t và ?? ??t ???c nhi?u ti?n b? ?áng k?, n?i tr?i so v?i các n??c trong khu v?c, trong thúc ??y bình ??ng gi?i và trao quy?n cho ph? n?. Tuy nhiên, v?n còn kho?ng cách gi?a m?c tiêu và k? v?ng v?i con s? th?c t? v? ph? n? tham gia l?nh ??o và qu?n ly. B? Lu?t Lao ??ng s?a ??i s? có hi?u l?c t? ngày 1/1/2021 ?? ?ánh d?u nh?ng b??c ti?n quan tr?ng trong vi?c gi?m kho?ng cách gi?i và phan bi?t ??i x? t?i n?i làm vi?c. T?i Vi?t Nam, n? gi?i chi?m kho?ng 30% các v? trí qu?n ly c?p cao và g?n 14% các v? trí trong h?i ??ng qu?n tr?. Theo T? ch?c Lao ??ng Qu?c t? (ILO), ?a d?ng gi?i là m?t chi?n l??c kinh doanh th?ng minh, giúp t?ng l?i nhu?n và n?ng su?t, t?ng kh? n?ng gi? chan nhan tài và thúc ??y ??i m?i, sáng t?o.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong xu h??ng ?ó, Unilever ?? và ?ang n? l?c trong vi?c hi?n th?c hóa M?c tiêu phát tri?n b?n v?ng s? 5 v? bình ??ng gi?i c?a Liên h?p qu?c và t?o ra "Bình ??ng th? h?" m?i trong kinh doanh. Unilever hi?u r?ng, khi th? gi?i càng bình ??ng và hòa nh?p, khi ph? n? càng phát tri?n thì doanh nghi?p càng phát tri?n. Unilever xay d?ng chi?n l??c toàn di?n, ch? tiêu c? th? và hi?n th?c hóa l? trình can b?ng t? l? nam n? ? các phòng ban và c?p l?nh ??o; cam k?t xay d?ng và thi?t k? n?i làm vi?c bình ??ng v?i các chính sách an sinh x? h?i bình quy?n trong m?t doanh nghi?p bình ??ng gi?i, nang cao vai trò ph? n?. Unilever ?? phá v? "b?c tr?n kính", rào c?n ti?n than c?a n? gi?i t?i v?n phòng v?i vi?c xay d?ng l? trình ?ào t?o, phát tri?n, t? ?ó là ?? c? n? gi?i vào nh?ng v? trí l?nh ??o c?a doanh nghi?p. Unilever t?ng th?i gian ngh? thai s?n, cung c?p d?ch v? ch?m sóc t?t h?n cho ph? n? nu?i con nh?. V?i s? cam k?t và s? tích c?c trong vi?c ??a ra chính sách và hành ??ng c? th? nh?m nang cao quy?n n?ng cho ph? n? phát tri?n, Unilever ?? có g?n 53% qu?n ly là n?.

Unilever Vi?t Nam: Nang cao quy?n n?ng cho ph? n? phát tri?n s? nghi?p và th?ng ti?n - 2
N? Ch? t?ch Unilever Vi?t Nam Nguy?n Th? Bích Van (gi?a) nh?n gi?i L?nh ??o cam k?t do UN Women trao t?ng

N? l?c c?a Unilever ?? ???c ghi nh?n x?ng ?áng. Ngày 26/11/2020, Unilever Vi?t Nam ?? nh?n ???c 2 gi?i th??ng WEPs: Gi?i L?nh ??o cam k?t và gi?i Bình ??ng gi?i t?i n?i làm vi?c. ? Unilever, vi?c th?c hành, v?n d?ng các Nguyên t?c trao quy?n cho ph? n? ??u vì s? phát tri?n b?n v?ng c?a doanh nghi?p, và c?a c?ng ??ng. Doanh nghi?p này h??ng ??n hình m?u áp d?ng thành c?ng m? hình kinh doanh b?n v?ng d?a trên n?n t?ng bình ??ng là th?nh v??ng, h?p tác cùng các ??i tác và các c?ng ty khác nh?m mang l?i tác ??ng sau s?c cho m?t Vi?t Nam t?t ??p h?n. Unilever VN mong mu?n chia s? các ph??ng pháp hay nh?t và truy?n c?m h?ng cho các ??i tác kinh doanh trong chu?i giá tr?, bao g?m các doanh nghi?p v?a và nh?, khách hàng và nhà bán l? ?? n?m b?t th?ng ?i?p v? bình ??ng gi?i và trao quy?n cho ph? n?. Ngoài ra, Unilever lu?n nang cao nh?n th?c và giao ti?p v?i ng??i tiêu dùng v? các v?n ?? bình ??ng gi?i th?ng qua các chi?n d?ch sáng t?o và ??i m?i s?n ph?m.

Bà Nguy?n Th? Bích Van - Ch? t?ch c?a Unilever Vi?t Nam kh?ng ??nh: "T?i Unilever, chúng t?i mu?n tr? thành m?t doanh nghi?p hòa nh?p ?? ?óng góp vào m?t th? gi?i bình ??ng, kh?ng phan bi?t gi?i tính, vùng mi?n, t?n giáo, ch?ng t?c hay các ??c ?i?m khác. ?i?u ?ó có ngh?a là m?t th? gi?i mà ? ?ó m?i ph? n? và tr? em gái ??u có th? t?o ra cu?c s?ng mà mình mong mu?n, kh?ng b? gò bó b?i nh?ng chu?n m?c và ??nh ki?n x? h?i. T?i Vi?t Nam, chúng t?i kh?ng ng?ng trao quy?n cho ph? n? trong chu?i giá tr? c?a mình và s? d?ng ti?ng nói c?a các th??ng hi?u ?? ??a giá tr? này vào toàn x? h?i, giúp hàng tri?u ph? n? Vi?t Nam c?i thi?n cu?c s?ng c?a h?".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo bà Bích Van, th?c hi?n m?c tiêu này trong nh?ng n?m qua ?? mang l?i cho Unilever r?t nhi?u ni?m vui và h?ng kh?i, thúc ??y m?t m?i tr??ng làm vi?c hòa nh?p cho t?t c? m?i ng??i, ??c bi?t là các nhan viên n?. V?i vi?c tham gia ?ng c? gi?i th??ng Các nguyên t?c trao quy?n cho Ph? n?, Unilever mong mu?n cùng v?i Liên Hi?p Qu?c và các doanh nghi?p tiên phong khác tri?n khai và thúc ??y nh?ng kinh nghi?m trao quy?n cho ph? n? t?i Vi?t Nam.

Minh Chau - Tr??ng Th?nh