Th? n?m, 26/11/2020 - 18:33

TPHCM c?n 29.000 t? ??ng ?? x? ly ch?t th?i r?n trong 5 n?m t?i

Dan trí

Trong giai ?o?n 2020-2025, TPHCM c?n kinh phí kho?ng 29.000 t? ??ng t? các ngu?n: ngan sách, v?n ODA... ?? x? ly ch?t th?i r?n, v?i m?c tiêu 80% ch?t th?i ???c tái ch?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?? án quy ho?ch x? ly ch?t th?i r?n ??n n?m 2025, t?m nhìn n?m 2050 v?a ???c S? Tài nguyên và M?i tr??ng g?i UBND TPHCM, t?ng kinh phí th?c hi?n là g?n 29.000 t? ??ng, g?m các ngu?n: v?n ngan sách, ODA, v?n tài tr? n??c ngoài, v?n huy ??ng t? các thành ph?n kinh t?...?

TPHCM c?n 29.000 t? ??ng ?? x? ly ch?t th?i r?n trong 5 n?m t?i - 1

TPHCM c?n g?n 29.000 t? ??ng ?? x? ly ch?t th?i r?n trong 5 n?m t?i

C? th?, 14.500 t? ??ng ?? chuy?n ??i c?ng ngh? x? ly ch?t th?i r?n, trong ?ó dành 9.500 t? ??ng ?? chuy?n ??i c?ng ngh? hai nhà máy và 5.000 t? ??ng ??u t? nhà máy m?i c?ng su?t 2.000 t?n/ngày.

3.300 t? ??ng cho ??u t? xay d?ng hoàn thi?n h? t?ng k? thu?t các khu x? ly ch?t th?i r?n t?p trung ? Tay B?c, ?a Ph??c và Khu c?ng ngh? m?i tr??ng xanh - Long An.

??u t? h? t?ng k? thu?t tr?m trung chuy?n ch?t th?i r?n c?ng nghi?p h?t 1.700 t? ??ng.?

Chi phí hoàn thi?n c? c?u t? ch?c, b? máy nhan s? và ngu?n l?c tài chính cho c?ng tác qu?n ly, ki?m tra, giám sát ho?t ??ng phan lo?i rác t?i ngu?n, thu gom, v?n chuy?n, trung chuy?n và x? ly ch?t th?i r?n t? TP ??n các qu?n, huy?n là 1.250 t? ??ng cho 5 n?m.

1.200 t? ??ng ?? di d?i các nhà máy x? ly ch?t th?i c?ng nghi?p, ch?t th?i nguy h?i hi?n h?u (12 nhà máy) vào khu x? ly ch?t th?i t?p trung.

??y m?nh ?ng d?ng c?ng ngh? th?ng tin, k?t qu? c?a c?ng cu?c cách m?ng 4.0 vào c?ng tác qu?n ly ch?t th?i r?n, gi? gìn v? sinh m?i tr??ng, s?ng, kênh, r?ch là 500 t? ??ng.

TPHCM c?n 29.000 t? ??ng ?? x? ly ch?t th?i r?n trong 5 n?m t?i - 2

TPHCM c?n 1.700 t? ??ng ??u t? h? t?ng k? thu?t tr?m trung chuy?n ch?t th?i r?n c?ng nghi?p?

Hi?n TPHCM m?i ngày th?i ra kho?ng 9.300 t?n rác sinh ho?t. Thành ph? ?ang th?c hi?n gi?m d?n vi?c ch?n l?p rác b?ng vi?c chuy?n ??i c?ng ngh? ??t rác phát ?i?n.

Qu?c Anh