Th? sáu, 27/11/2020 - 17:28

T?ng Bí th?: Kh?ng liêm, kh?ng s?ch thì kh?ng nói ???c ai!

Dan trí

T?ng Bí th?, Ch? t?ch n??c Nguy?n Phú Tr?ng yêu c?u cán b? ki?m tra ??ng ph?i là chi?n s? kiên c??ng, chính tr?c và h?n ai h?t ph?i liêm, ph?i s?ch vì kh?ng liêm, kh?ng s?ch thì kh?ng nói ???c ai…

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDPhát bi?u t?i H?i ngh? t?ng k?t c?ng tác ki?m tra, giám sát nhi?m k? ??i h?i XII c?a ??ng sáng 27/11/2020, T?ng Bí th?, Ch? t?ch n??c Nguy?n Phú Tr?ng nêu b?t y ngh?a h?i ngh? trong th?i ?i?m toàn ??ng ?ang t?p trung chu?n b? ??i h?i ??i bi?u toàn qu?c l?n th? XIII c?a ??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?ng Bí th? nh?n xét, ngành Ki?m tra c?a ??ng ?? làm ???c nhi?u vi?c, có nhi?u ??i m?i trong ho?t ??ng, tích c?c th?c hi?n khá toàn di?n các nhi?m v? ki?m tra, giám sát, thi hành k? lu?t ??ng. S? l??ng các cu?c ki?m tra, giám sát n?m sau cao h?n n?m tr??c và t?ng nhi?u so v?i nhi?m k? ??i h?i XI.

T?ng Bí th?: Kh?ng liêm, kh?ng s?ch thì kh?ng nói ???c ai! - 1

T?ng Bí th?, Ch? t?ch n??c cùng các l?nh ??o ??ng, l?nh ??o UB Ki?m tra Trung ??ng d? h?i ngh? t?ng k?t c?ng tác ki?m tra, giám sát ??ng nhi?m k? ??i h?i XII.

B?n l?nh ngành Ki?m tra trong cu?c ch?nh ??n ??ng

Theo báo cáo, trong nhi?m k? v?a qua, ngành ?? ki?m tra, giám sát hàng ch?c v?n t? ch?c ??ng và hàng tri?u ??ng viên; thi hành k? lu?t h?n m?t nghìn t? ch?c ??ng và h?n 7 v?n ??ng viên, trong ?ó có c? cán b? l?nh ??o c?p cao c?a ??ng và Nhà n??c, các t??ng l?nh trong l?c l??ng v? trang, k? c? ???ng ch?c và ?? ngh? h?u.

"?i?u ?ó ?? kh?ng ??nh quy?t tam chính tr? cao c?a Ban Ch?p hành Trung ??ng, B? Chính tr?, Ban Bí th? và b?n l?nh c?a ngành Ki?m tra trong c?ng cu?c ch?nh ??n, xay d?ng ??ng trong s?ch, v?ng m?nh" - T?ng Bí th? khái quát.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHo?t ??ng c?a c? quan ki?m tra ??ng, theo ?ó, ?? ?óng vai trò r?t quan tr?ng, góp ph?n tích c?c vào c?ng tác ??u tranh phòng, ch?ng tham nh?ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDUB Ki?m tra c?a ??ng ?? ph?i h?p ch?t ch? h?n v?i các c? quan ch?c n?ng phòng, ch?ng tham nh?ng c?a Nhà n??c trong ki?m tra, giám sát, phát hi?n, x? ly và c?ng khai k?t qu? x? ly nh?ng t? ch?c, cán b?, ??ng viên có vi ph?m. Nhi?u v? vi?c sau ?ó ?? b? các c? quan pháp lu?t kh?i t?, ?i?u tra, truy t?, xét x?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?ng Bí th? c?ng ghi nh?n, ngành làm t?t c?ng tác ki?m tra, giám sát ph?c v? c?ng tác nhan s? ??i h?i ??ng b? các c?p và nhan s? ??i h?i ??i bi?u toàn qu?c l?n th? XIII c?a ??ng; k?p th?i ban hành các v?n b?n h??ng d?n nhan s? ?y ban ki?m tra các c?p.

?i?m sáng c?a ho?t ??ng ki?m tra ??ng nhi?m k? này, theo T?ng Bí th?, là ??i ng? cán b? ki?m tra, ??c bi?t là các ?y viên UB Ki?m tra Trung ??ng r?t có b?n l?nh, quy?t li?t, th?n tr?ng, c?ng tam, khách quan trong vi?c th?m tra, xác minh ??i v?i nh?ng v? vi?c khó ?? t?n t?i t? lau.

T?ng Bí th? nh?n m?nh: "UB Ki?m tra Trung ??ng ?? tham m?u giúp cho Ban Ch?p hành Trung ??ng, B? Chính tr?, Ban Bí th? xem xét x? ly k? lu?t th?u tình, ??t ly theo tinh th?n x? ly m?t vài ng??i ?? c?u mu?n ng??i, r?t nhan v?n! Có th? nói, trong nhi?m k? này, các ??ng chí ?? làm ???c nhi?u vi?c, có k?t qu? r? r?t, ???c d? lu?n r?t ??ng tình, hoan nghênh, ?ánh giá cao, góp ph?n l?y l?i và c?ng c? ni?m tin c?a ng??i dan".

UB Ki?m tra Trung ??ng ?? t?p trung vào nh?ng l?nh v?c khó, ??a bàn n?i c?m, ph?c t?p, tr??c ?ay ít ki?m tra ho?c ch?a ???c ki?m tra, nh?: Ki?m tra v? s? suy thoái t? t??ng chính tr?, ??o ??c, l?i s?ng, "t? di?n bi?n", "t? chuy?n hóa", qua ?ó, ?? x? ly k? lu?t khai tr? m?t s? cán b?, ??ng viên suy thoái, chuy?n hóa v? t? t??ng, có nhi?u vi ph?m v? tuyên truy?n ch?ng l?i n?n t?ng t? t??ng c?a ??ng.

Ki?m tra các t? ch?c ??ng trong các doanh nghi?p nhà n??c, l?c l??ng v? trang v? c?ng tác cán b?, b?o v? m?i tr??ng g?n v?i ??u t? xay d?ng, tài chính, ngan hàng. Qua ki?m tra, ?? x? ly nghiêm m?t s? c?p ?y viên các c?p, ng??i ??ng ??u c?p ?y, chính quy?n; th?m chí c? cán b? nguyên là l?nh ??o c?p cao c?a ??ng và Nhà n??c, nhi?u cán b? là c?p t??ng trong l?c l??ng v? trang.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHo?t ??ng c?a UB Ki?m tra Trung ??ng, theo ng??i l?nh ??o ??ng ??u ??ng, có s?c lan t?a, kh?c ph?c b??c ??u có hi?u qu? tình tr?ng "trên nóng, d??i l?nh" trong c?ng tác ki?m tra, giám sát, thi hành k? lu?t ??ng.

"Thanh b?o ki?m ?? ch?a lành các v?t th??ng"

Dù v?y, T?ng Bí th?, Ch? t?ch n??c c?ng cho r?ng, c?n ph?i th?y c?ng tác ki?m tra, k? lu?t ??ng v?n ch?a theo k?p ???c yêu c?u, nhi?m v? trong tình hình hi?n nay. ? kh?ng ít ??a ph??ng, c? quan, ??n v?, có th?i ?i?m, ho?t ??ng ki?m tra, giám sát còn mang tính hình th?c, chi?u l?, hi?u qu? th?p, ch?a ?? s?c r?n ?e. v?n còn tình tr?ng n? nang, né tránh, ?ùn ??y, ch?a nghiêm túc và ch?a ch? ??ng x? ly khi phát hi?n th?y vi ph?m, khuy?t ?i?m…

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKi?m tra, giám sát ??i v?i c?p ?y viên cùng c?p, ng??i ??ng ??u, ng??i có ch?c v?, quy?n h?n và m?t s? l?nh v?c t? t??ng, qu?n ly báo chí, thanh tra, ki?m toán, phòng, ch?ng tham nh?ng, t? pháp, t? ch?c cán b? ch?a th?t m?nh m?. Vi?c t? ki?m tra, t? phát hi?n và x? ly vi ph?m trong n?i b? v?n là khau y?u. UB ki?m tra cùng c?p c?ng ch?a m?nh d?n, ch? ??ng tham m?u, ?? xu?t v?i c?p ?y ?? ki?m tra nh?ng v? vi?c có d?u hi?u vi ph?m, th?m chí vi ph?m ?? r?.

T?ng Bí th?: Kh?ng liêm, kh?ng s?ch thì kh?ng nói ???c ai! - 2
T?ng Bí th?, Ch? t?ch n??c phát bi?u ch? ??o h?i ngh?.

C? quan ki?m tra ??ng nhi?u n?i ch?a th?c s? vào các l?nh v?c ph?c t?p, nh?y c?m, d? n?y sinh tiêu c?c ho?c nh?ng v?n ?? ?ang gay b?c xúc. Còn có t? ch?c ??ng thi?u b?n l?nh, d? hòa vi quy; cá bi?t có bi?u hi?n bao che cho cán b?, ??ng viên có ch?c, có quy?n vi ph?m.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDL?u y th?c tr?ng hi?n nay, khuy?t ?i?m, vi ph?m c?a t? ch?c ??ng, ??ng viên còn có nguy c? gia t?ng v? s? l??ng, ph?c t?p và nghiêm tr?ng h?n v? m?c ??, tính ch?t, quy m? và tinh vi trong cách vi ph?m, các hi?n t??ng tiêu c?c, tham nh?ng, l?ng phí, "l?i ích nhóm", "b?nh thành tích", "t? duy nhi?m k?", "l?m quy?n", "l?ng quy?n", vi ph?m nguyên t?c t? ch?c ??ng ?ang còn nghiêm tr?ng, T?ng Bí th? yêu c?u, c?ng tác ki?m tra, giám sát k? lu?t ??ng c?n ph?i ???c ti?n hành m?nh m?, th??ng xuyên, liên t?c, hi?u qu? cao h?n n?a.

T?ng Bí th? nh?c nh?, ph?i nh?n th?c sau s?c, ??y ?? h?n vai trò, t?m quan tr?ng c?a c?ng tác ki?m tra, giám sát, k? lu?t ??ng. Ki?m tra là m?t ch?c n?ng l?nh ??o c?a ??ng, là nhi?m v? c?a toàn ??ng, là "thanh b?o ki?m ?? ch?a lành các v?t th??ng".

Cán b? ki?m tra là "Bao C?ng" th?i ??i m?i

T?ng Bí th? yêu c?u t?p trung hoàn hi?n c? ch? ki?m tra, giám sát ??i v?i c?ng tác cán b?; ch?ng tham nh?ng, l?ng phí, ch?ng t? t??ng quy?n anh, quy?n t?i, "cua c?y càng, cá c?y vay".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng tác ki?m tra ??ng, theo T?ng Bí th?, ph?i là vi?c làm th??ng xuyên, có tính phòng ng?a, ng?n ch?n hành vi vi ph?m c?a cán b?, ??ng viên v?i m?c ?ích "tr? b?nh c?u ng??i", gi? ???c cán b?.

T? k?t qu? x? ly nhi?u t? ch?c, ??ng viên vi ph?m, góp ph?n quan tr?ng ??u tranh ch?ng tham nh?ng, T?ng Bí th? mu?n, th?i gian t?i ngành chú tr?ng ki?m tra, giám sát cán b? có bi?u hi?n tham nh?ng; b? nhi?u ph?n ánh, t? cáo tham nh?ng; cán b? l?nh ??o, qu?n ly các c?p và cán b? ???c quy ho?ch vào các v? trí l?nh ??o, qu?n ly. Kiên quy?t x? ly nghiêm nh?ng t? ch?c, cá nhan có hành vi vi ph?m trong c?ng tác cán b?.

Kh?c ph?c cho ???c tình tr?ng n? nang, né tránh, ng?i va ch?m trong c?ng tác ki?m tra, giám sát. T?i ?? ngh? ?y ban Ki?m tra Trung ??ng t?ng c??ng ch? ??o ?y ban ki?m tra c?p d??i trong c?ng tác ki?m tra, giám sát, thi hành k? lu?t ??ng; tránh tình tr?ng "tr?ng ch?, nghe ngóng", "nh? trên, n?ng d??i" ho?c bao che sai ph?m c?a các ??a ph??ng, c? quan, ??n v?.

C? quan ki?m tra c?n th?t s? là "thanh b?o ki?m" s?c bén, có ph?m ch?t ??o ??c trong sáng, trong s?ch, chí c?ng v? t?, có d?ng khí ??u tranh ng?n ch?n nh?ng vi?c làm sai trái, l?i ích nhóm, m?u l?i cá nhan.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Cán b? ki?m tra ph?i là chi?n s? kiên c??ng, có b?n l?nh, ??c bi?t ph?i có d?ng khí ??u tranh, chính tr?c và h?n ai h?t ph?i liêm, ph?i s?ch. Kh?ng liêm, kh?ng s?ch thì kh?ng nói ???c ai, kh?ng ki?m tra, giám sát, kh?ng k? lu?t ???c ng??i khác. Ph?i ch?ng tiêu c?c ngay trong các c? quan và cá nhan nh?ng ng??i làm c?ng tác ch?ng tiêu c?c. Ph?i là nh?ng "Bao C?ng" trong th?i ??i m?i" - T?ng Bí th? nói.

Chia s? nhi?m v? c?a ngành t?i ?ay h?t s?c n?ng n?, cán b? ki?m tra lu?n ph?i ??i m?t, ??u tranh v?i nh?ng sai ph?m, tiêu c?c c?a ??ng chí, ??ng ??i và c? nh?ng ng??i than; lu?n ph?i ??u tranh v?i chính mình ?? kh?ng ph?m ph?i nh?ng cám d? ??i th??ng… là nh?ng thách th?c kh?ng nh?, T?ng Bí th? nh?n ??nh, v? trí, vai trò, uy tín c?a UB Ki?m tra Trung ??ng ?ang ???c ?? cao, quy?n h?n ???c m? r?ng, c?n ra quan m?nh m? h?n n?a ?? nhi?m k? t?i c?a ??ng c?ng tác ki?m tra s? có b??c ti?n m?i, m?nh m?, quy?t li?t h?n, ??t k?t qu? cao h?n.

Ph??ng Th?o ?