Th? t?, 25/11/2020 - 16:40

T?i ph?m khu v?c ASEAN và Ti?u vùng s?ng Mekong có xu h??ng gia t?ng

Dan trí

Các lo?i t?i ph?m t?i khu v?c ASEAN và Ti?u vùng s?ng Mekong ?ang có xu h??ng gia t?ng. Các n??c ASEAN, trong ?ó có Vi?t Nam, c?n t?ng c??ng h?p tác ?? gi? v?ng m?i tr??ng ?n ??nh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSáng nay (25/11), t?i Hà N?i, B? C?ng an t? ch?c h?p báo th?ng tin v? H?i ngh? B? tr??ng ASEAN v? phòng, ch?ng t?i ph?m xuyên qu?c gia (AMMTC 14). Thi?u t??ng Lê T?n T?i, Th? tr??ng B? C?ng an, Tr??ng Ban T? ch?c h?i ngh? ch? trì h?p báo.

Tham gia tr? l?i cau h?i c?a các c? quan báo chí còn có Trung t??ng Nguy?n Thanh S?n, C?c Tr??ng C?c ??i ngo?i - B? C?ng an, Phó tr??ng ban Th??ng tr?c Ban T? ch?c h?i ngh? AMMTC 14; Thi?u t??ng T? ?n X?, Chánh V?n phòng B? C?ng an. Cùng d? là ??i di?n l?nh ??o m?t s? c?c nghi?p v? B? C?ng an.

T?i ph?m khu v?c ASEAN và Ti?u vùng s?ng Mekong có xu h??ng gia t?ng - 1

Quang c?nh cu?c h?p báo.

Vi?t Nam ?? xu?t ba sáng ki?n quan tr?ng

Th?ng tin t?i báo chí t?i h?p báo, Th? tr??ng Lê T?n T?i nêu r?, h?i ngh? AMMTC 14 ???c t? ch?c nh?m th?c hi?n ngh?a v? và trách nhi?m thành viên c?a Vi?t Nam trong ASEAN, góp ph?n vào thành c?ng chung n?m Ch? t?ch luan phiên ASEAN 2020 c?a Vi?t Nam; kh?ng ??nh vai trò, trách nhi?m qu?c t?, cam k?t chính tr? m?nh m? và s? ch? ??ng, tích c?c c?a Vi?t Nam trong h?p tác qu?c t? v? phòng, ch?ng t?i ph?m xuyên qu?c gia.

Th? tr??ng Lê T?n T?i nh?n m?nh, ti?p n?i nh?ng sáng ki?n t?i các k? h?p tr??c, t?i h?i ngh? AMMTC 14, B? C?ng an ?? xu?t ba sáng ki?n quan tr?ng. Th? nh?t, ?? xu?t ch? ?? h?i ngh? AMMTC 14 là “ASEAN G?n k?t và Ch? ??ng thích ?ng phòng, ch?ng t?i ph?m xuyên qu?c gia”. ?ay là s? k? th?a và bám sát ch? ?? chung c?a n?m Vi?t Nam Ch? t?ch ASEAN 2020 “ASEAN G?n k?t và Ch? ??ng thích ?ng”, ??ng th?i là l?n ??u tiên m?t n??c thành viên ASEAN ?? xu?t ch? ?? cho h?i ngh? AMMTC.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh? hai, B? C?ng an s? nêu sáng ki?n thi?t l?p kênh liên l?c tr?c ti?p c?p B? tr??ng trong c? ch? AMMTC, h??ng t?i m?c ?ích t?ng c??ng hi?u qu? trao ??i th?ng tin, ph?i h?p x? ly k?p th?i các v?n ?? liên quan ??n c?ng tác ??m b?o an ninh, tr?t t? c?a m?i n??c ASEAN và c? khu v?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh? ba, B? C?ng an ?? xu?t ??a n?i dung phòng ch?ng t?i ph?m xuyên qu?c gia th?i k? Covid-19 vào Tuyên b? chung h?i ngh? AMMTC 14, nh?m nh?n m?nh tác ??ng tiêu c?c c?a ??i d?ch ??i v?i s? gia t?ng t?i ph?m xuyên qu?c gia và kh?ng ??nh n? l?c c?a các qu?c gia trong th?c hi?n m?c tiêu v?a kh?ng ch? d?ch b?nh, v?a h?p tác phòng, ch?ng t?i ph?m, góp ph?n ??m b?o m?i tr??ng hòa bình, an ninh và ?n ??nh t?i khu v?c.

Theo Th? tr??ng, B? C?ng an hi?n tích c?c xay d?ng và ?? xu?t n?m d? án ?? ngh? các n??c ??i tác, ??i tho?i c?a ASEAN xem xét, tài tr?, trong ?ó t?p trung vào h?p tác phòng, ch?ng các lo?i t?i ph?m xuyên qu?c gia nh? mua bán ng??i, ??c bi?t là ph? n? và tr? em; t?i ph?m l?a ??o vi?n th?ng và t?i ph?m bu?n l?u ??ng v?t hoang d?.?

T?i ph?m khu v?c ASEAN và Ti?u vùng s?ng Mekong có xu h??ng gia t?ng - 2

Th? tr??ng Lê T?n T?i th?ng tin t?i cu?c h?p báo.

Xác ??nh ?u tiên h?p tác phòng, ch?ng t?i ph?m xuyên qu?c gia cho ASEAN

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr? l?i cau h?i c?a báo chí v? nh?ng h??ng t?p trung ?u tiên c?a Vi?t Nam, v?i vai trò ch? nhà AMMTC 14, ?? th?ng nh?t hành ??ng phòng, ch?ng t?i ph?m xuyên qu?c gia gi?a các n??c trong b?i c?nh d?ch b?nh Covid-19, Th? tr??ng Lê T?n T?i nêu r?, d?ch Covid-19 tác ??ng t?i m?i l?nh v?c c?a ??i s?ng, v?i ?nh h??ng trên ph?m vi toàn c?u và khu v?c, ??ng th?i làm phát sinh nhi?u lo?i t?i ph?m v?i nh?ng ph??ng th?c, th? ?o?n hành ??ng m?i.

Theo Th? tr??ng Lê T?n T?i, t?i h?i ngh? AMMTC 14, các B? tr??ng ASEAN s? t?p trung th?o lu?n, ?? ra các chính sách, k? ho?ch hành ??ng, gi?i quy?t các thách th?c an ninh truy?n th?ng và phi truy?n th?ng c?a khu v?c trong b?i c?nh d?ch b?nh Covid-19 ti?p t?c di?n bi?n ph?c t?p.

Th?ng qua h?i ngh? AMMTC14, ??i di?n 10 n??c thành viên ASEAN s? th?ng nh?t các bi?n pháp, c? ch? nh?m thúc ??y h?p tác phòng, ch?ng t?i ph?m xuyên qu?c gia ?i vào chi?u sau và th?c ch?t h?n, c? th?: xem xét, ?ánh giá k?t qu? th?c hi?n k? ho?ch c?a ASEAN trong phòng, ch?ng t?i ph?m xuyên qu?c gia t? sau H?i ngh? AMMTC 13 t?i Thái Lan (tháng 11/2019) ??n nay; trao ??i v? c?ng tác ph?i h?p ??u tranh, phòng, ch?ng t?i ph?m xuyên qu?c gia trong ASEAN; xem xét, cho y ki?n các sáng ki?n c?a Vi?t Nam ?? xu?t trong c? ch? h?p tác ASEAN.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBên c?nh ?ó, Vi?t Nam s? ?? ngh? các n??c thành viên ASEAN ??y m?nh h?p tác theo ba k?t n?i chính: k?t n?i th? ch?, k?t n?i con ng??i, k?t n?i th?ng tin. Trong ?ó t?p trung phòng, ch?ng m?t s? lo?i hình t?i ph?m tác ??ng ??n t?t c? các n??c nh? t?i ph?m v? ma tuy, t?i ph?m mua bán ng??i, t?i ph?m m?ng và s? d?ng c?ng ngh? cao, t?i ph?m kh?ng b?, t?i ph?m bu?n bán c? v?t.

Tr? l?i cau h?i v? y ngh?a c?a h?i ngh? AMMTC trong h?p tác xay d?ng C?ng ??ng ASEAN hoà bình, th?nh v??ng, Thi?u t??ng T? ?n X?, Chánh V?n phòng B? C?ng an kh?ng ??nh, cùng v?i H?i ngh? B? tr??ng Ngo?i giao ASEAN, H?i ngh? B? tr??ng Qu?c phòng ASEAN, h?i ngh? AMMTC là m?t trong nh?ng c? ch? h?p tác nòng c?t và bao trùm nh?t v? phòng, ch?ng t?i ph?m xuyên qu?c gia thu?c Tr? c?t Chính tr?-An ninh c?a ASEAN.?

T?i ph?m khu v?c ASEAN và Ti?u vùng s?ng Mekong có xu h??ng gia t?ng - 3

Thi?u t??ng T? ?n X?.

AMMTC t?p trung vào phòng, ch?ng 10 lo?i t?i ph?m xuyên qu?c gia ph? bi?n trong khu v?c, g?m: t?i ph?m v? ma tuy; c??p bi?n; mua bán ng??i; kh?ng b?; bu?n l?u v? khí; r?a ti?n; t?i ph?m kinh t?; t?i ph?m c?ng ngh? cao; bu?n l?u ??ng v?t hoang d? và g?; và ??a ng??i di c? trái phép.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo Thi?u t??ng T? ?n X?, hi?n nay các ho?t ??ng t?i ph?m ?ang có chi?u h??ng gia t?ng, ??c bi?t là trong b?i ?nh ??i d?ch Covid-19. G?n ?ay, trong chuy?n c?ng tác t?i Vi?t Nam, C? v?n An ninh Qu?c gia M? Robert O'Brien ?? ??a ra c?nh báo r?ng, các lo?i t?i ph?m t?i khu v?c ASEAN và ti?u vùng s?ng Mekong ?ang có xu h??ng gia t?ng. Các n??c ASEAN, bao g?m Vi?t Nam theo ?ó c?n phát huy h?n n?a n?ng l?c và kh? n?ng h?p tác ?? gi? v?ng m?i tr??ng ?n ??nh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?i c? ch? c?a AMMTC, các bên s? cùng th?o lu?n v? t?ng c??ng chính sách h?p tác c?a các n??c thành viên ASEAN ? c?p qu?c gia v? v?n ?? h?p tác phòng ch?ng t?i ph?m xuyên qu?c gia trong khu v?c; ??ng th?i ?? xu?t nh?ng chi?n l??c h?p tác v? l?nh v?c này lên Chính ph? ?? th?ng nh?t ch? ??o th?c hi?n nh?m t?p trung vào các l?nh v?c c? th?.

H?i ngh? B? tr??ng ASEAN v? phòng, ch?ng t?i ph?m xuyên qu?c gia l?n th? 14 (AMMTC 14) s? di?n ra t? ngày 25-26/11/2020 theo hình th?c tr?c tuy?n. ?ay là s? ki?n h?p tác qu?c t? quan tr?ng nh?t do B? C?ng an ch? trì trong n?m Vi?t Nam là Ch? t?ch ASEAN 2020.?

Nguy?n D??ng