Th? ba, 24/11/2020 - 21:15

Qu?ng Bình:

Ti?p nh?n 3 cá th? ??ng v?t hoang d? quy hi?m ?? ch?m sóc, th? v? t? nhiên

Dan trí

C? quan ch?c n?ng t?i Qu?ng Bình v?a ti?p nh?n 2 cá th? rùa và 1 cá th? kh? vàng ?? ch?m sóc, khi ?? ?i?u ki?n s? th? v? t? nhiên.

Ngày 24/11, th?ng tin t? Trung tam C?u h?, B?o t?n và Phát tri?n sinh v?t, V??n Qu?c gia Phong Nha - K? Bàng cho bi?t, ??n v? này v?a ti?p nh?n 3 cá th? ??ng v?t hoang d? quy hi?m ?? ch?m sóc, tr??c khi th? v? t? nhiên.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác cá th? ??ng v?t hoang d? này g?m: 1 cá th? rùa sa nhan (Cuora mouhotii), 1 cá th? rùa ??t Pulkin (Cyclemys pulchristriata) và 1 cá th? kh? vàng (Macaca mulatta).

Ti?p nh?n 3 cá th? ??ng v?t hoang d? quy hi?m ?? ch?m sóc, th? v? t? nhiên - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Tr?n V?n S?n t? nguy?n giao n?p cá th? rùa quy hi?m cho ??n v? b?o t?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong ?ó, 2 cá th? rùa ???c ?ng Tr?n V?n S?n, trú th? tr?n Phong Nha, huy?n B? Tr?ch tr?c ti?p t? nguy?n giao n?p; cá th? kh? do H?t Ki?m lam B? Tr?ch chuy?n giao cho Trung tam C?u h?, B?o t?n và Phát tri?n sinh v?t.

Các cá th? ??ng v?t này ??u thu?c nhóm IIB, Ngh? ??nh s? 06/2019/N?-CP v? vi?c qu?n ly th?c v?t r?ng, ??ng v?t r?ng nguy c?p quy hi?m và th?c thi c?ng ??c v? bu?n bán qu?c t? các loài ??ng v?t, th?c v?t hoang d?, nguy c?p.

??ng Tài