Th? ba, 01/12/2020 - 17:30

Thêm 2 ca Covid-19 ???c xác ??nh lay nhi?m t? giáo viên ti?ng Anh

Dan trí

B? tr??ng B? Y t? Nguy?n Thanh Long th?ng tin, có thêm 2 tr??ng h?p lay nhi?m Covid-19 t? BN1347 - d?y t?i Trung tam Anh ng? KEY English. ?ó là m?t b?nh nhi nam 1 tu?i và m?t h?c viên c?a BN1347.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ay là th?ng tin B? tr??ng B? Y t? Nguy?n Thanh Long nêu t?i cu?c h?p Th??ng tr?c Chính ph? nghe Ban ch? ??o qu?c gia v? phòng ch?ng Covid-19 báo cáo tình hình và các bi?n pháp phòng ch?ng, chi?u 1/12.

Thêm 2 ca Covid-19 ???c xác ??nh lay nhi?m t? giáo viên ti?ng Anh - 1
B? tr??ng Y t? Nguy?n Thanh Long t?i cu?c h?p c?a Th??ng tr?c Chính ph? chi?u 1/12/20120 (?nh: VGP).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? tr??ng nh?n m?nh, ca BN1342 là tr??ng h?p ??u tiên lay nhi?m Covid-19 t? khu cách ly, sau khi v? nhà b?nh nhan này lay nhi?m cho BN1347. T? BN1347 ??n nay có 2 b?nh nhan khác lay nhi?m.

Sau g?n 90 ngày kh?ng ghi nh?n ca m?c Covid-19, ??n ngày 30/11, TPHCM ghi nh?n 4 ca m?c m?i, trong ?ó có 1 ca lay trong khu cách ly và 3 ca lay ngoài c?ng ??ng, trong ?ó có BN1347.

C? th?, BN1342 ?? ti?p xúc v?i ng??i d??ng tính trong khu cách ly (BN1325).

Còn tr??ng h?p lay nhi?m t? ng??i cách ly (BN1347) là b?nh nhi nam, 1 tu?i, ? qu?n 6, TPHCM. B?nh nhi có ti?n s? ti?p xúc g?n v?i BN1347 ngày 22, 23, 25, 27/11 (b? m? b?nh nhi có g?i bé nh? BN1347 tr?ng h?). Ngày 30/11, sau khi bi?t th?ng tin BN1347 d??ng tính, Trung tam Ki?m soát và phòng ng?a b?nh t?t TPHCM ?? ?i?u tra và ??a bé cùng m? ?i cách ly t?p trung t?i BV Nhi ??ng TPHCM, b? bé và các thành viên trong gia ?ình ???c cách ly t?i nhà. Bé ???c l?y m?u, xét nghi?m có k?t qu? d??ng tính v?i SARS-CoV-2 ?êm ngày 30/11.

Tr??ng h?p khác là m?t n? sinh lay nhi?m t? BN1347, sinh n?m 1992, là h?c viên c?a BN1347. Qua ?i?u tra, truy v?t, có 9 ng??i ti?p xúc g?n n? sinh này ?? ???c cách ly và ch? xét nghi?m.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? tr??ng Nguy?n Thanh Long c?ng nh?n m?nh, BN1347 và BN1342 ?? kh?ng tuan th? các bi?n pháp cách ly t?i nhà. Riêng BN 1342 vi ph?m r?t nghiêm tr?ng v? phòng ch?ng Covid-19 t?i khu cách ly t?p trung và ?? ngh? x? ly nghiêm theo quy ??nh.

BN1342 là ti?p viên hàng kh?ng Vietnamairlines. ?ay là tr??ng h?p m?c Covid-19 lay nhi?m th? phát t? tr??ng h?p v? t? vùng d?ch ?? ???c ngành y t? TPHCM ?i?u tra và x? ly.

Sau khi xét nghi?m 2 l?n k?t qu? am tính (ngày 15 và 18/11), ti?p viên hàng kh?ng ???c v? cách ly t?i nhà tr? (P305, l?u 3, s? 50 B?ch ??ng, ph??ng 2, qu?n Tan Bình, TPHCM). Trong quá trình cách ly, ti?p viên này có ti?p xúc tr?c ti?p v?i 3 ng??i, g?m: m? ?? và hai ng??i b?n (m?t nam, m?t n?). Trong ?ó, ng??i b?n nam (SN1988, trú t?i ph??ng 3, qu?n 6, TP HCM) có t?i s?ng cùng. Ngày 28/11, ti?p viên ???c l?y m?u xét nghi?m l?n 3, cho k?t qu? d??ng tính v?i SARS-CoV-2 (BN1342, th?ng báo ngày 29/11/2020). Tr??c ?ó, trong kho?ng th?i gian 14-18/11, BN1342 có ti?p xúc v?i ??ng nghi?p trên chuy?n bay khác và sau ?ó xét nghi?m d??ng tính là BN1325 (th?ng báo ngày 26/11).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgay khi nh?n ???c k?t qu? xét nghi?m d??ng tính c?a BN1342, S? Y t? TP H? Chí Minh ?? t? ch?c ?i?u tra ? d?ch, cách ly và l?y m?u xét nghi?m các tr??ng h?p có ti?p xúc g?n v?i b?nh nhan, k?t qu? ngày 30/11 có m?t m?u d??ng tính là b?n nam (BN1347). Theo k?t qu? ?i?u tra d?ch t? ban ??u c?a BN1347 cho th?y, trong th?i gian t? 18-25/11, BN1347 ?? ?i d?y t?i Trung tam Anh ng? KEY English (59 Nguy?n Bá Tuy?n, ph??ng 12, qu?n Tan Bình) và chi nhánh khác ? qu?n 10; t?i quán cà phê và quán karaoke.

T?ng s? ti?p xúc ?ang ???c ?i?u tra là 513 ng??i, trong ?ó ti?p xúc g?n (F1) theo ?i?u tra ban ??u là 99 (?? cách ly, l?y m?u xét nghi?m toàn b?, có 81 tr??ng h?p am tính, 18 tr??ng h?p ?ang ch? k?t qu?); tr??ng h?p ti?p xúc v?i ng??i ti?p xúc g?n (F2) là 414 (cách ly t?i nhà, ?? l?y m?u xét nghi?m 337 tr??ng h?p, 123 tr??ng h?p am tính, còn l?i ?ang ch? k?t qu? xét nghi?m).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??n 6h00 ngày 1/12, s? tr??ng h?p xác ??nh liên quan ??n ? d?ch trên là 2 tr??ng h?p, 204 tr??ng h?p ti?p xúc có k?t qu? am tính, Trung tam Ki?m soát b?nh t?t TPHCM ti?p t?c ?i?u tra, l?y m?u xét nghi?m, cách ly 506 tr??ng h?p, trong ?ó cách ly t?p trung 111 tr??ng h?p, cách ly t?i nhà 395 tr??ng h?p; ??ng th?i phong t?a các ??a ?i?m mà 2 tr??ng h?p này t?ng ??n.

Tích l?y trên c? n??c ??n ngày 1/12 ghi nh?n 1.348 tr??ng h?p m?c (trong ?ó có 689 tr??ng h?p nh?p c?nh t? n??c ngoài, 659 tr??ng h?p m?c trong n??c), 35 tr??ng h?p t? vong, là nh?ng b?nh nhan có nhi?u b?nh ly n?n n?ng, bao g?m t?i ?à N?ng (31 tr??ng h?p), Qu?ng Nam (03) và Qu?ng Tr? (01).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDRiêng tháng 11/2020, Vi?t Nam ghi nh?n 169 ca nhi?m nh?p c?nh (chi?m 24.5% trong t?ng s? m?c Covid-19 nh?p c?nh), t?ng 87 ca nhi?m so v?i c? tháng 10/2020.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? tr??ng B? Y t? c?ng nh?n ??nh, d?ch b?nh v?n di?n bi?n ph?c t?p trên th? gi?i, ??c bi?t gia t?ng m?nh t?i các qu?c gia khu v?c chau ?u, nhi?u n??c ?? phong t?a, ?óng biên gi?i. Do ?ó, nguy c? d?ch Covid-19 xam nh?p lu?n th??ng tr?c, ??c bi?t là s?p t?i gia t?ng vi?c cách ly t?i các ??a ph??ng khi t?ng s? l??ng các chuy?n bay ??a c?ng dan Vi?t Nam, chuyên gia v? n??c (trong ?ó có các chuy?n bay th??ng m?i, qu?c t?) khi th?i gian t?i là d?p Noel, T?t d??ng và chu?n b? t?i T?t am l?ch, nên vi?c ?i l?i, nhu c?u v? n??c c?a c?ng dan r?t l?n.

B? tr??ng Y t? - Phó Tr??ng Ban ch? ??o phòng ch?ng Covid-19 c?ng yêu c?u VietnamAirlines tuan th? các quy ??nh v? cách ly t?i các c? s? mà Vietnam Airlines ?? ??ng ky. UBND TPHCM và Hà N?i, n?i có ??a ?i?m Vietnam Airlines ??ng ky cách ly, ki?m tra giám sát ch?t ch? quá trình cách ly và kh?ng ?? tình tr?ng lay nhi?m trong khu cách ly.

B? tr??ng B? Y t? c?ng ?? ngh? kh?ng t? ch?c th?c hi?n các chuy?n bay th??ng m?i vì ch?a có hi?u qu? v? kinh t? và có nhi?u r?i do trong vi?c lay nhi?m d?ch b?nh Covid-19 (?? có chuy?n bay t? Nga v? Vi?t Nam ?? ghi nh?n 12 ca d??ng tính Covid-19).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCùng v?i ?ó, d?ng vi?c t? ch?c ti?n hành các chuy?n bay tr?n gói do ?y ban nhan dan các t?nh, thành ph? ph?i h?p v?i các c?ng ty d?ch v? th?c hi?n gay quá t?i cho các khu cách ly t?i ??a ph??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??ng th?i yêu c?u t?t c? các tr??ng h?p nh?p c?nh Vi?t Nam (k? c? c?ng dan Vi?t Nam thu?c di?n gi?i c?u) ph?i có gi?y xét nghi?m kh?ng Covid-19 m?i gi?i quy?t cho vào ho?c v? Vi?t Nam.

B? tr??ng c?ng khuy?n cáo? ng??i dan kh?ng ch? quan, c?n th?c hi?n ??y ?? các khuy?n cáo phòng, ch?ng d?ch trong tình hình m?i, th?c hi?n t?t th?ng ?i?p 5K g?m kh?u trang - kh? khu?n - kho?ng cách - kh?ng t? t?p - khai báo y t?.

Thái Anh