Th? ba, 01/12/2020 - 11:53

Thanh tra vi?c b? nhi?m l?nh ??o ? 14 b? ngành, ??a ph??ng trong n?m 2021

Dan trí

B? N?i v? s? thanh tra vi?c b? nhi?m cán b?, tuy?n d?ng c?ng ch?c ? 14 b? ngành, t?nh thành, trong ?ó có B? Khoa h?c và C?ng ngh?, Ngan hàng Nhà n??c, TP Hà N?i, Qu?ng Ninh, Nam ??nh, Qu?ng Ng?i...

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? tr??ng B? N?i v? Lê V?nh Tan v?a ky ban hành Quy?t ??nh s? 989 v? vi?c phê duy?t K? ho?ch thanh tra, ki?m tra n?m 2021 c?a B? N?i v?. Ho?t ??ng thanh tra nh?m phòng ng?a, phát hi?n và x? ly hành vi vi ph?m pháp lu?t…

C? th?, ??u n?m 2021, B? N?i v? t? ch?c thanh tra vi?c tuy?n d?ng c?ng ch?c, viên ch?c; b? nhi?m c?ng ch?c gi? ch?c v? l?nh ??o, qu?n ly và b? nhi?m viên ch?c qu?n ly c?a B? Khoa h?c và C?ng ngh?. Th?i gian này, B? N?i v? c?ng ti?n hành thanh tra vi?c tuy?n d?ng c?ng ch?c, b? nhi?m cán b? t?i t?nh Quang Nam, Kiên Giang.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSang quy 2 n?m 2021, Thanh tra B? N?i v? s? ti?n hành thanh tra vi?c tuy?n d?ng c?ng ch?c; b? nhi?m c?ng ch?c gi? ch?c v? l?nh ??o, qu?n ly c?a Ngan hàng Nhà n??c Vi?t Nam. Cùng th?i ?i?m, Thanh tra B? N?i v? c?ng ti?n hành thanh tra t?i t?nh Nam ??nh, Qu?ng Ng?i, Qu?ng Ninh, Hà T?nh.

Theo k? ho?ch, kho?ng gi?a n?m 2021, Thanh tra B? N?i v? s? ti?n hành thanh tra t?i T?ng c?c H?i quan tr?c thu?c B? Tài chính. Cùng th?i gian này, Thanh tra B? N?i v? s? ti?n hành thanh tra vi?c tuy?n d?ng c?ng ch?c và b? nhi?m cán b? t?i UBND TP Hà N?i và t?nh Th?a Thiên - Hu?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVào quy cu?i cùng c?a n?m 2021, Thanh tra B? N?i v? s? thanh tra vi?c th?c hi?n các quy ??nh c?a pháp lu?t v? qu?n ly s? l??ng ng??i làm vi?c; tuy?n d?ng viên ch?c; b? nhi?m viên ch?c qu?n ly; vi?c ky h?p ??ng lao ??ng làm c?ng tác chuyên m?n, nghi?p v?; ngh? h?u và kéo dài th?i gian c?ng tác thu?c th?m quy?n c?a Th? tr??ng các ??n v? s? nghi?p c?ng l?p tr?c thu?c B? Giáo d?c và ?ào t?o.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng vào quy cu?i n?m 2021, Thanh tra B? N?i v? s? thanh tra vi?c tuy?n d?ng c?ng ch?c; xét chuy?n cán b?, c?ng ch?c c?p x? thành c?ng ch?c t? c?p huy?n tr? lên; b? nhi?m c?ng ch?c gi? ch?c v? l?nh ??o, qu?n ly; s? l??ng c?p phó; vi?c ky h?p ??ng lao ??ng làm c?ng tác chuyên m?n, nghi?p v? trong c? quan hành chính nhà n??c c?a ?y ban nhan dan t?nh ?i?n Biên.

Quang Phong