Th? ba, 01/12/2020 - 15:27

Th?a Thiên Hu?:

S?t l? "ch?t ??t" ???ng vào khu du l?ch

Dan trí

Chi?u 1/12, UBND huy?n Phú L?c (Th?a Thiên Hu?) cho bi?t, m?t v? s?t l? ??t t? ??i núi v?i kh?i l??ng r?t l?n ?? chia c?t tuy?n ?èo ??c ??o n?i vào khu du l?ch Laguna t?i x? L?c V?nh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?ó, ? khu v?c ??i núi d?c ? ven s?ng Bù Lu thu?c x? L?c V?nh, do m?a to nên t?i qua (30/11) ?? x?y ra s?t l? n?ng. Nhi?u ??t ?á v?i kh?i l??ng l?n ?? tràn xu?ng l?p m?t ph?n ???ng giao th?ng n?i vào khu du l?ch Laguna.

Ghi nh?n ? hi?n tr??ng, mái taluy d??ng ???c gia c? b?ng bê t?ng c?t thép ?? b? tr??t g?y, d?n ??n nhi?u kh?i ??t ?á ??i núi b? tr??t t? trên xu?ng d??i ???ng. Chi?u dài tuy?n ???ng b? ??t ?á vùi kho?ng g?n 100 mét.

S?t l? ch?t ??t ???ng vào khu du l?ch - 1

Hi?n tr??ng s?t l? ??i núi n?ng ? ???ng ??c ??o d?n vào khu du l?ch Laguna

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDR?t may, khi x?y ra s?t l? ??i núi kh?ng có ai qua l?i nên kh?ng có th??ng vong v? ng??i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgay sau khi x?y ra s? c? s?t l?, Ban Qu?n ly Khu kinh t?, c?ng nghi?p t?nh Th?a Thiên Hu? ?? cùng chính quy?n huy?n Phú L?c huy ??ng các máy múc, máy ?ào ??n ?? gi?i phóng hi?n tr??ng.

S?t l? ch?t ??t ???ng vào khu du l?ch - 2

Nhi?u ??t ?á cu?n theo các mái taluy d??ng b?ng bê t?ng tràn xu?ng ???ng

Do m?a v?n l?n và kh?i l??ng ??t ?á l?n gay m?t an toàn nên ??n tr?a 1/12, hàng tr?m kh?i ??t ?á tràn xu?ng ???ng v?n ch?a ???c gi?i phóng.

L?c l??ng ch?c n?ng ?ang c?m hoàn toàn ng??i và ph??ng ti?n ?i ra vào tuy?n ???ng này ?? ti?p t?c kh?c ph?c s? c?.

S?t l? ch?t ??t ???ng vào khu du l?ch - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??t ?á t? ??i núi ?? xu?ng ch?n ngang ???ng

S?t l? ch?t ??t ???ng vào khu du l?ch - 4

May m?n v? s?t l? kh?ng gay th??ng vong v? ng??i.

S?t l? ch?t ??t ???ng vào khu du l?ch - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác ph??ng ti?n ?ang tích c?c gi?i phóng kh?i l??ng ??t ?á l?n, th?ng ???ng vào khu du l?ch.

S?t l? ??i núi chia c?t ???ng vào khu du l?ch t?i Th?a Thiên Hu?

??i D??ng