Th? ba, 01/12/2020 - 18:30

Qu?ng Tr?: Ng??i dan vùng s?t l? ??t s?ng trong th?p th?m

Dan trí

Nh?ng tr?n s?t l? ??t kinh hoàng x?y ra t?i huy?n H??ng Hóa, Qu?ng Tr? tháng 10/2020 ?? c??p ?i sinh m?ng 30 ng??i. M?t tháng r??i tr?i qua, ng??i dan vùng s?t l? v?n s?ng trong lo lau, th?p th?m…

30 ng??i thi?t m?ng do s?t l? ??t

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDS? c? s?t l? ??t liên ti?p x?y ra gi?a tháng 10/2020 vùi l?p ng?i nhà 6 ng??i t?i x? Húc; v? s?t l? vùi l?p khi?n 22 quan nhan ?oàn 337 hy sinh t?i th?n C?p, x? H??ng Phùng; s?t l? ??t vùi l?p làng m?c t?i x? H??ng Vi?t... v?n còn ám ?nh ng??i dan vùng núi Qu?ng Tr?.

M?t tháng r??i tr?i qua, th?n Tà Rùng (x? Húc, huy?n H??ng Hóa) v?n ng?n ngang d?u v?t s?t l? núi. Ch?a bao gi?, s?t l? ??t l?i tr? thành n?i ám ?nh v?i ng??i dan n?i ?ay ??n v?y khi các tr?n s?t l? ?? c??p ?i sinh m?ng c?a 7 ng??i dan ??a ph??ng.?

Qu?ng Tr?: Ng??i dan vùng s?t l? ??t s?ng trong th?p th?m - 1

D?u v?t ng?n ngang do s?t l? ??t t?i th?n Tà Rùng, x? Húc

Nh?c l?i tr?n s?t l? ??t di?n ra vào sáng 17/10, anh H? V?n La Ham (SN 1991, trú t?i th?n Tà Rùng) v?n ch?a ngu?i ?au xót b?i m?t ng??i con m?i 10 tháng tu?i trong v? s?t l? kinh hoàng ?y.

Qu?ng Tr?: Ng??i dan vùng s?t l? ??t s?ng trong th?p th?m - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNg??i dan v?n ám ?nh v? 2 tr?n s?t l? ??t c??p ?i sinh m?ng 8 ng??i

La Ham k?, nhà c?a v? ch?ng anh d?ng bên t?nh l? 587, phía bên kia ???ng là m?t qu? ??i kh?ng cao l?m. Nh?ng ngày ?y, tr?i m?a n?ng h?t, kh?ng ai r?i nhà ???c. Sáng h?m ?ó, c? nhà d?y s?m, bên kia gi??ng, v? c?a La Ham là H? Th? La Ham (SN 1995) ?ang ?m con.

B?t ng?, ti?ng n? to và g?n vang lên, m?t kh?i l??ng ??t l?n t? qu? ??i ?? ?p xu?ng, t?ng th?ng vào ng?i nhà xay b?ng bê t?ng c?a La Ham. V? trí La Ham ?ang ng?i cùng 2 ng??i con khác kh?ng b? ??t tràn qua, nh?ng v? La Ham n?m ? gi??ng thì b? ??t ph? lên.

La Ham hò hét, r?i m?t s? ng??i ? trong th?n ??n h? tr? kéo v? anh ra ngoài ?? ??a ?i b?nh vi?n c?p c?u nh?ng ??a con 10 tháng tu?i thì kh?ng qua kh?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCh?a h?t bàng hoàng vì c?nh t??ng s?t l? ??t tàn phá ng?i nhà c?a La Ham, thì chi?u cùng ngày, ng?i nhà c?a ?ng H? V?n Ph?i d?ng cách ?ó m?t qu?ng ng?n b? s?t l? xóa s? hoàn toàn.

Qu?ng Tr?: Ng??i dan vùng s?t l? ??t s?ng trong th?p th?m - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNg?i nhà c?a anh Ph?i b? vùi l?p khi?n 6 ng??i t? vong

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh?i ?i?m x?y ra v? vi?c, trong nhà có 6 ng??i, có 1 ph? n? mang thai. ??n ngày h?m sau, thi th? c?a c? gia ?ình này ???c tìm th?y d??i ??ng ??t ?á.

Ngày h?m sau (18/10), ng??i dan huy?n mi?n núi H??ng Hóa ti?p t?c ?ón nh?n tin d? t?i th?n C?p, x? H??ng Phùng, n?i ?óng quan c?a ?oàn Kinh t? - Qu?c phòng 337 x?y ra s?t l? ??t vùi l?p 22 quan nhan. Nh?ng ?au th??ng d?n d?p do thiên tai khi?n khi?n ng??i dan vùng núi kinh h?i.

N?m n?p lo s?t l?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCách x? H??ng Phùng kh?ng xa, hàng ch?c h? dan x? H??ng S?n c?ng s?ng trong th?p th?m, lo l?ng s?t l? núi. ??t m?a l? kéo dài khi?n ??nh núi Tà Bang (th?n RaLy - Rào, x? H??ng S?n) xu?t hi?n v?t n?t v?i chi?u dài kho?ng 200m, kho?ng n?t 20-50cm.

M?i l?n nghe ti?ng n? ? trên núi là ng??i dan th?n H? (x? H??ng S?n), ??u h?t ho?ng dìu nhau ch?y ra kh?i nhà.

Qu?ng Tr?: Ng??i dan vùng s?t l? ??t s?ng trong th?p th?m - 4

??nh núi Ta Bang, x? H??ng S?n nhi?u ?i?m b? n?t, s?t

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDGia ?ình anh H? V?n T? Han (33 tu?i, trú t?i th?n Ra Ly Rào, x? H??ng S?n) n?m ngay d??i chan ng?n ??i Tà Bang, ch? cách v?t n?t kho?ng 100m. N?u ch?ng may s?t núi, t?t c? ??t ?á s? ?? d?n vào nhà.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh?i gian qua, gia ?ình anh Han ch? ? nhà ???c 10 ?êm, các ?êm còn l?i ??n trú ng? t?i ?i?m tr??ng Ti?u h?c H??ng S?n, ho?c nhà sinh ho?t c?ng ??ng c?a th?n.?

"Gia ?ình r?t lo l?ng, s? ??i Tà Bang s?t xu?ng. M?i khi m?a l?n, c? nhà 6 ng??i ph?i di chuy?n ngay t? bu?i chi?u", anh T? Han k?.

X? H??ng S?n có 2 ?i?m nguy c? s?t l? núi, ?e d?a tính m?ng ng??i dan c?n di d?i, g?m th?n Ra Ly Rào v?i 45 h?, 177 kh?u và th?n H? v?i 5 h?, 24 kh?u.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Lê Tr?ng T??ng - Ch? t?ch x? H??ng S?n cho bi?t, tr??c m?t ?? bà con t? th?a thu?n, ??i ??t ? xen ghép v?i nhau. Gia ?ình kh?ng tìm ???c ??t s? ???c b? trí n?i ? t?p trung, c?p t? 60 ??n 400 m2 m?i gia ?ình tùy s? nhan kh?u. M?i h? dan ???c h? tr? 30 tri?u ??ng ?? di d?i ??n n?i ? m?i.?

C?n ngu?n v?n l?n ?? th?c hi?n di dan

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c lo l?ng c?a ng??i dan vùng s?t l?, UBND huy?n H??ng Hóa ?? rà soát, th?ng kê và ?? xu?t h? tr? xay d?ng các ?i?m tái ??nh c? cho 220 h? dan sinh s?ng ? 5 x? có nguy c? s?t l? cao g?m: H??ng S?n, Húc, H??ng Phùng, H??ng L?p và H??ng Vi?t.

UBND t?nh Qu?ng Tr? ?? ch? ??o S? N?ng nghi?p và PTNT t?nh ch? trì, ph?i h?p v?i các s?, ngành liên quan và UBND huy?n H??ng Hóa t? ch?c di d?i kh?n c?p ng??i dan ? th?n RaLy - Rào, x? H??ng S?n ??n n?i ? m?i an toàn.

Qu?ng Tr?: Ng??i dan vùng s?t l? ??t s?ng trong th?p th?m - 5

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDS?t l? ??t ?e d?a cu?c s?ng ng??i dan vùng cao

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDChi c?c Phát tri?n n?ng th?n Qu?ng Tr? ph?i h?p v?i UBND huy?n H??ng Hóa, x? H??ng S?n h?p bàn ph??ng án di d?i s? dan này. X? chu?n b? kho?ng 2 ha ??t ?? b? trí cho các h? dan.

T?i h?i ngh? thúc ??y, kh?i ph?c s?n xu?t n?ng nghi?p khu v?c mi?n Trung sau thiên tai do B? NN&PTNT t? ch?c, ?ng Hà S? ??ng - Phó Ch? t?ch UBND t?nh Qu?ng Tr? cho bi?t: Trong ??t m?a, l? l?t v?a qua trên ??a bàn huy?n H??ng Hóa x?y ra nhi?u ?i?m s?t l? ??t có nguy ?e d?a ??n tính m?ng ng??i dan, c?n di d?i kh?n c?p.

T?i 3 x? H??ng S?n, H??ng L?p và x? Húc, huy?n H??ng Hóa có t?ng c?ng 39 h?, 190 nhan kh?u (c? th?: x? H??ng S?n 13 h? v?i 57 nhan kh?u, x? H??ng L?p 8 h? v?i 25 nhan kh?u và x? Húc 18 h? v?i 108 nhan kh?u c?n di d?i kh?n c?p).

Do ?ó, t?nh Qu?ng Tr? ?? ngh? B? NN&PTNT quan tam b? trí kinh phí ?? th?c hi?n nhi?m v? này và tri?n khai các d? án b? trí dan c? trong k? ho?ch ??u t? c?ng trung h?n 2021-2025, v?i nhu c?u Ngan sách Trung ??ng h?n 510 t? ??ng.

Th? tr??ng B? NN&PTNT nêu 3 gi?i pháp ?ng phó s?t l? ??t

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh? tr??ng B? NN&PTNT Nguy?n Hoàng Hi?p cho bi?t, v?n ?? s?t l? ??t th??ng x?y ra vào các ??t m?a, b?o, l? kh?ng ch? riêng mi?n Trung mà còn có ? Tay Nguyên và các t?nh mi?n núi phía B?c.

?? gi?i quy?t v?n ?? này, ?n ??nh ??i s?ng ng??i dan ? vùng có nguy c? s?t l? cao, c?n rà soát, ?ánh giá ?? m?i m?t ??a ?i?m, c?n c? vào nguyên nhan ?? có gi?i pháp c? th? khác nhau.

Qu?ng Tr?: Ng??i dan vùng s?t l? ??t s?ng trong th?p th?m - 6

L?nh ??o B? NN&PTNT ki?m tra tình tr?ng s?t l? b? bi?n Qu?ng Tr?

Th? tr??ng nêu 3 gi?i pháp ?ng phó s?t l? ??t: Hi?n ?? có b?n ?? s?t l? thì yêu c?u nh?ng ch? s?t l? cao kh?ng ???c phát tri?n khu dan c? m?i. V?i các khu dan c? hi?n t?i ? ch? ?? có b?n ?? s?t l? thì ph?i có bi?n pháp di d?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh? hai, hi?n nay có m?t s? khu dan c? ?? ?n ??nh hàng tr?m n?m kh?ng có s?t l?, nh?ng v?a r?i có hi?n t??ng s?t l? thì c?n nh?n di?n l?i và ph?i có s? phát tri?n b?n v?ng, làm th? nào ?? c?nh báo cho bà con s?m.

Theo Th? tr??ng Hi?p, hi?n trên th? gi?i có nhi?u c?ng ngh? c?nh báo s?t l?, khi l?p ??t các ?i?m s?t l? trên núi thì n?u tr??ng h?p x?y ra s?t l? s? có báo ??ng, lúc ?ó ng??i dan bi?t ?? di t?n s?m.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDGi?i pháp ti?p theo, là trong quy ho?ch phát tri?n kinh t?-x? h?i c?a các ??a ph??ng s?p t?i, ?? ngh? khi phát tri?n m?i b?t c? khu dan c?, c? s? h? t?ng nào c?n có nghiên c?u ??n y?u t? phòng ch?ng thiên tai và phát tri?n b?n v?ng. Ph?i chú tr?ng k?t h?p các y?u t? này ?? khi xay d?ng c? s? h? t?ng kh?ng b? ?nh h??ng b?i s?t l?.

"?? gi?i quy?t v?n ?? s?t l? ??t, d??i góc ?? trách nhi?m c?a B? NN&PTNT ?? nh?n di?n có 230 khu dan c? ? vùng cao có nguy c? và b? s?t l? ?? làm ?? án báo cáo Chính ph?. Theo ?ó, Chính ph? ?ang ch? ??o s? có m?t d? án di dan riêng ? vùng tr?ng ?i?m, có nguy c? cao s?t l?", th? tr??ng Nguy?n Hoàng Hi?p cho hay.

B? NN-PTNT c?ng ph?i h?p v?i các c? quan nh? B? TN&MT, c? quan c?nh báo, ??a ch?t th?y v?n ?? ti?n hành l?p ??t các thi?t b? c?nh báo. Hi?n nay, t?i m?t s? ?i?m c?nh báo s?t l? ? vùng cao nh? Yên Bái, Lào Cai các ?i?m c?nh báo ho?t ??ng khá hi?u qu?.

"V?n ?? gi?i quy?t s?t l? ??t, ngoài kinh phí thì c?n th?i gian ?? làm. T?i hi v?ng chính quy?n các ??a ph??ng ph?i h?p ch?t ch? v?i B? NN&PTNT và Chính ph? ?? x? ly s?m", Th? tr??ng Hi?p nói.

??ng ??c

T? khóa: