Th? hai, 30/11/2020 - 21:37

Qu?ng Bình phan c?ng, ?i?u ??ng nhi?u ch?c danh ch? ch?t

Dan trí

T?nh ?y Qu?ng Bình v?a c?ng b? quy?t ??nh phê chu?n c?a Th? t??ng Chính ph? v?i ch?c danh Ch? t?ch UBND t?nh c?ng nh? quy?t ??nh c?a Ban Th??ng v? T?nh ?y t?nh này v?i nhi?u ch?c danh ch? ch?t.

Chi?u 30/11, Th??ng tr?c T?nh ?y Qu?ng Bình ?? t? ch?c h?i ngh? c?ng b? các quy?t ??nh, th?ng báo v? c?ng tác cán b? và ky cam k?t quy ??nh v? trách nhi?m và x? ly trách nhi?m ??i v?i ng??i ??ng ??u và c?p phó c?a ng??i ??ng ??u c? quan, ??n v? thu?c di?n Ban Th??ng v? T?nh ?y qu?n ly trong th?c hi?n ch?c trách, nhi?m v? ???c giao.

Qu?ng Bình phan c?ng, ?i?u ??ng nhi?u ch?c danh ch? ch?t - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng V? ??i Th?ng, Bí th? T?nh ?y Qu?ng Bình t?ng hoa và trao quy?t ??nh phan c?ng, ?i?u ??ng cho Phó Bí th? Th??ng tr?c T?nh ?y Tr?n H?i Chau (bên ph?i) và Ch? t?ch UBND t?nh Tr?n Th?ng.

T?i h?i ngh?, ??i di?n Ban T? ch?c T?nh ?y Qu?ng Bình ?? c?ng b? quy?t ??nh phê chu?n c?a Th? t??ng Chính ph? v? k?t qu? b?u ch?c v? Ch? t?ch UBND t?nh ??i v?i ?ng Tr?n Th?ng, Phó Bí th? T?nh ?y Qu?ng Bình nhi?m k? 2020-2025; C?ng b? quy?t ??nh c?a Ban Th??ng v? T?nh ?y Qu?ng Bình v? vi?c ?i?u ??ng ?ng Tr?n H?i Chau th?i gi? ch?c Tr??ng ban N?i chính T?nh ?y, phan c?ng gi? ch?c Phó Bí th? Th??ng tr?c T?nh ?y - Ch? t?ch H?ND t?nh Qu?ng Bình.

Bên c?nh ?ó, Ban th??ng v? T?nh ?y Qu?ng Bình nhi?m k? 2020 - 2025 c?ng ?? th?ng nh?t phan c?ng c?ng tác ??i v?i các ?y viên Ban th??ng v? T?nh ?y. C? th?, ?ng ?inh H?u Thành th?i gi? ch?c Bí th? Huy?n ?y B? Tr?ch, phan c?ng gi? ch?c v? Ch? nhi?m ?y ban Ki?m tra T?nh ?y Qu?ng Bình.

Qu?ng Bình phan c?ng, ?i?u ??ng nhi?u ch?c danh ch? ch?t - 2

Bí th? T?nh ?y Qu?ng Bình t?ng hoa và trao quy?t ??nh cho các? cán b? ???c phan c?ng, ?i?u ??ng, b? nhi?m.

?i?u ??ng, phan c?ng ?ng Tr?n Phong, Phó Ch? t?ch UBND t?nh Qu?ng Bình tham gia Ban Ch?p hành, Ban Th??ng v? Thành ?y ??ng H?i gi? ch?c v? Bí th? Thành ?y nhi?m k? 2020 - 2025.

?ng Nguy?n L??ng Bình, Phó Ch? t?ch H?ND t?nh Qu?ng Bình ???c phan c?ng gi? ch?c v? Tr??ng ban N?i chính T?nh ?y; ?ng Tr?n V? Khiêm th?i gi? ch?c v? Giám ??c S? V?n hóa - Th? thao t?nh Qu?ng Bình, ?i?u ??ng, phan c?ng gi? ch?c v? Tr??ng ban T? ch?c T?nh ?y.

Các cán b? ???c phan c?ng, ?i?u ??ng, b? nhi?m c?ng ?? ky cam k?t quy ??nh v? trách nhi?m và x? ly trách nhi?m ??i v?i ng??i ??ng ??u và c?p phó c?a ng??i ??ng ??u c? quan, ??n v? thu?c di?n Ban Th??ng v? T?nh ?y qu?n ly trong th?c hi?n ch?c trách, nhi?m v? ???c giao.

??ng Tài