Th? t?, 02/12/2020 - 16:00

Thanh Hóa:

Phóng viên Báo Dan trí b? k? x?u ném ch?t b?n vào nhà

Dan trí

Liên t?c trong h?n 1 tu?n, nhà riêng c?a m?t n? phóng viên Báo Dan trí b? ??i t??ng x?u nhi?u l?n ném ch?t b?n vào nhà "kh?ng b?".

Theo trình báo c?a bà Nguy?n Thùy, phóng viên Báo Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD, th??ng trú t?i Thanh Hóa, vào kho?ng 0h45 ngày 24/11, khi gia ?ình bà ?ang ng? thì có 2 ??i t??ng b?t m?t ?i xe máy ??n ném ch?t b?n (luyn, s?n, m?m t?m) vào nhà riêng ? ph??ng ??ng V?, TP Thanh Hóa, t?nh Thanh Hóa.

Phóng viên Báo Dan trí b? k? x?u ném ch?t b?n vào nhà - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHình ?nh camera ghi l?i ??i t??ng ??n ném ch?t b?n vào nhà PV.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Ngay sau khi s? vi?c x?y ra, gia ?ình t?i ?? có báo cáo C?ng an ph??ng ??ng V? ??n ghi nh?n hi?n tr??ng. Tuy nhiên, s? vi?c ch?a ???c làm sáng t? thì vào r?ng sáng ngày 1/12 và mùng 2/12, ti?p t?c có ??i t??ng b?t m?t ?i xe máy ném ch?t b?n (s?n, d?u luyn) vào nhà t?i. ?áng nói, vào r?ng sáng ngày 2/12, sau khi s? vi?c x?y ra, gia ?ình g?i c?ng an t?i ghi nh?n hi?n tr??ng nh?ng khi c?ng an v?a r?i ?i ch?a ???c bao lau thì ??i t??ng trên ti?p t?c quay l?i ném ch?t b?n (s?n).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDQuá trình tác nghi?p c?a hai v? ch?ng t?i ho?t ??ng ?úng t?n ch?, m?c ?ích, tác phong c?a ng??i làm báo, ?úng quy ??nh c?a pháp lu?t, kh?ng n? n?n, thù oán v?i ai c?. Tuy nhiên, t?i nghi ng? s? vi?c x?y ra do liên quan ??n m?t s? bài vi?t tiêu c?c mà c? hai v? ch?ng t?i m?i th?ng tin trên ??a bàn th?i gian g?n ?ay" - bà Thùy t??ng trình s? vi?c.

Phóng viên Báo Dan trí b? k? x?u ném ch?t b?n vào nhà - 2

Ch?t b?n b? các ??i t??ng ném vào xe bà Thùy.

"Gia ?ình t?i m?i mua nhà và chuy?n v? ?ay sinh s?ng ???c 1 tháng thì x?y ra s? vi?c. Th?i ?i?m l?n th? nh?t (h?m 24/11) t?i ch? báo cáo C?ng an ph??ng ??ng V? là do còn can nh?c v?n ?? ch? c? có mau thu?n hay n? n?n gì kh?ng. Tuy nhiên, khi s? vi?c th? 2 ti?p di?n, t?i ???c hàng xóm cho bi?t có 2 ng??i ?àn ?ng ?i xe ? t? bán t?i màu ghi ??n h?i nhà t?i nh?ng kh?ng vào, sau ?ó ít ngày thì gia ?ình t?i b? ném ch?t b?n vào nhà.

S? vi?c x?y ra khi?n gia ?ình t?i r?t hoang mang, lo l?ng cho tính m?ng, s?c kh?e. B?i c? 2 v? ch?ng t?i ??u là nhà báo (ch?ng là Nguy?n Thanh Tu?n, PV báo Ng??i lao ??ng) ho?t ??ng trên ??a bàn" - PV Nguy?n Thùy cho bi?t thêm.

C?ng theo bà Thùy, hi?n s? vi?c ?? ???c bà báo cáo l?nh ??o báo Dan trí. Phía c? quan báo Ng??i lao ??ng - n?i ch?ng bà c?ng tác c?ng ?? có v?n b?n g?i H?i Nhà báo Vi?t Nam, C?ng an t?nh Thanh Hóa ?? ngh? có bi?n pháp ??m b?o an toàn s?c kh?e, tính m?ng cho gia ?ình bà, ??ng th?i Báo Ng??i lao ??ng c?ng có v?n b?n g?i Ban Tuyên giáo T?nh ?y Thanh Hóa, S? TT-TT t?nh Thanh Hóa ?? c? quan ???c bi?t ?? cùng ph?i h?p h? tr? và có v?n b?n ?? ngh? c? quan ch?c n?ng có th?m quy?n th?c hi?n bi?n pháp b?o v? gia ?ình.

Phóng viên Báo Dan trí b? k? x?u ném ch?t b?n vào nhà - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhà riêng c?a PV Nguy?n Thùy b? ??i t??ng x?u ném ch?t b?n.

Ngày 2/12, th?ng tin t? C?ng an TP Thanh Hóa (t?nh Thanh Hóa) cho bi?t, ??n v? này ?? ti?p nh?n ???c ??n và ?ang ti?n hành ?i?u tra, làm r? v? vi?c nhà riêng c?a gia ?ình bà Nguy?n Thùy, PV Báo Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD th??ng trú t?i Thanh Hóa liên t?c b? ném ch?t b?n.

PV