Th? t?, 25/11/2020 - 12:15

?ng Nguy?n V?n Nên ph? trách 6 ??n v? c?a TPHCM

Dan trí

Bí th? Thành ?y TPHCM Nguy?n V?n Nên theo d?i, ph? trách Ban T? ch?c Thành ?y, ?y ban Ki?m tra Thành ?y, ??ng ?y Quan s? TP, ??ng ?y ??i h?c Qu?c gia TPHCM, H?c vi?n Cán b? TP, Huy?n ?y C? Chi.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo th?ng báo c?a Thành ?y TPHCM v? phan c?ng c?ng tác, ?ng Nguy?n V?n Nên, Bí th? Trung ??ng ??ng, Bí th? Thành ?y TPHCM theo d?i, ph? trách 6 ??n v?: Ban T? ch?c Thành ?y, ?y ban Ki?m tra Thành ?y, ??ng ?y Quan s? TP, ??ng ?y ??i h?c Qu?c gia TPHCM, H?c vi?n Cán b? TP, Huy?n ?y C? Chi.

?ng Nguy?n V?n Nên ph? trách 6 ??n v? c?a TPHCM - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBí th? Thành ?y TPHCM Nguy?n V?n Nên theo d?i, ph? trách 6 ??n v?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Tr?n L?u Quang, ?y viên Ban Ch?p hành Trung ??ng ??ng, Phó Bí th? Th??ng tr?c Thành ?y, theo d?i, ph? trách 7 ??n v?: Ban Tuyên giáo Thành ?y, Ban N?i chính Thành ?y, V?n phòng Thành ?y, ??ng ?y Kh?i Dan - Chính - ??ng TP, Qu?n ?y Qu?n 6, Qu?n ?y Qu?n 7, Huy?n ?y Hóc M?n.

?ng Nguy?n Thành Phong, ?y viên Trung ??ng ??ng, Phó Bí th? Thành ?y, Ch? t?ch UBND TPHCM theo d?i, ph? trách 7 ??n v?, g?m: Ban Cán s? ??ng UBND TP, ??ng ?y C?ng an TP, ??ng ?y B? ??i Biên phòng TP, Qu?n ?y Qu?n 2, Qu?n ?y Qu?n 9, Qu?n ?y Th? ??c, Huy?n ?y C?n Gi?.

?ng Nguy?n V?n Nên ph? trách 6 ??n v? c?a TPHCM - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Nguy?n Thành Phong, ?y viên Trung ??ng ??ng, Phó Bí th? Thành ?y, Ch? t?ch UBND TPHCM theo d?i, ph? trách 7 ??n v?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBà Nguy?n Th? L?, Phó Bí th? Thành ?y, Ch? t?ch H?ND TPHCM theo d?i, ph? trách 7 ??n v?: ??ng ?oàn H?ND TPHCM, ??ng ?y B?u ?i?n TP, ??ng ?y Vi?n th?ng TP, ??ng ?y S? Giáo d?c và ?ào t?o, ??ng ?y T?ng C?ng ty C?p n??c Sài Gòn - Trách nhi?m h?u h?n m?t thành viên , Qu?n ?y Qu?n 3, Huy?n ?y Nhà Bè.

?ng Nguy?n H? H?i, Phó Bí th? Thành ?y, gi? nhi?m v? Phó Bí th? ph? trách xay d?ng t? ch?c c? s? ??ng kiêm Tr??ng Ban T? ch?c Thành ?y cho ??n khi có nhan s? gi? ch?c Tr??ng Ban T? ch?c Thành ?y.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Nguy?n H? H?i theo d?i, ph? trách 8 ??n v?: Ban Dan v?n Thành ?y, ??ng ?oàn Liên ?oàn Lao ??ng TP, ??ng ?oàn H?i N?ng dan TP, ??ng ?oàn H?i C?u chi?n binh TP, ??ng ?oàn H?i Liên hi?p Ph? n? TP, Thành ?oàn, Qu?n ?y Qu?n 8, Huy?n ?y Bình Chánh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Phan Nguy?n Nh? Khuê, ?y viên Ban Th??ng v? Thành ?y, Tr??ng Ban Tuyên giáo Thành ?y theo d?i, ph? trách 7 ??n v?: Qu?n ?y Tan Bình, ??ng ?y Kh?i ??i h?c, Cao ??ng TPHCM, ??ng ?y Kh?i c? s? B? V?n hóa - Th? thao và Du l?ch, ??ng ?y T?ng C?ng ty V?n hóa Sài Gòn - TNHH MTV, ??ng ?y T?ng C?ng ty Du l?ch Sài Gòn - Trách nhi?m h?u h?n m?t thành viên, ??ng ?oàn Liên hi?p các H?i Khoa h?c và K? thu?t TP, ??ng ?oàn Liên hi?p các H?i V?n h?c - Ngh? thu?t TP.

?ng D??ng Ng?c H?i, ?y viên Ban Th??ng v? Thành ?y, Ch? nhi?m ?y ban Ki?m tra Thành ?y theo d?i, ph? trách 6 ??n v?. ?ng Nguy?n H?u Hi?p, ?y viên Ban Th??ng v? Thành ?y, Tr??ng Ban Dan v?n Thành ?y theo d?i, ph? trách 7 ??n v?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBà T? Th? Bích Chau, ?y viên Ban Th??ng v? Thành ?y, Ch? t?ch ?y ban MTTQ Vi?t Nam TPHCM theo d?i, ph? trách 5 ??n v?: Qu?n ?y Qu?n 12, Qu?n ?y Phú Nhu?n, ??ng ?oàn MTTQ Vi?t Nam TP, ??ng ?y Kh?i c? s? B? C?ng Th??ng, ??ng ?y Kh?i c? s? B? Y t?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Lê Thanh Liêm, ?y viên Ban Th??ng v? Thành ?y, Phó Ch? t?ch Th??ng tr?c UBND TP; ?ng Lê Hòa Bình, ?y viên Ban Th??ng v? Thành ?y, Giám ??c S? Xay d?ng; bà Phan Th? Th?ng, ?y viên Ban Th??ng v? Thành ?y, Phó Ch? t?ch H?ND TP ??u ???c phan c?ng theo d?i, ph? trách 7 ??n v?.?

?ng Lê H?ng Nam, ?y viên Ban Th??ng v? Thành ?y, Giám ??c C?ng an Thành ph? theo d?i, ph? trách Qu?n ?y Qu?n 10.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng Nguy?n V?n Nam, ?y viên Ban Th??ng v? Thành ?y, T? l?nh B? T? l?nh TP theo d?i, ph? trách Qu?n ?y Qu?n 4.

?ng Nguy?n V?n Hi?u, ?y viên d? khuy?t Ban Ch?p hành Trung ??ng ??ng, ?y viên Ban Th??ng v? Thành ?y, Bí th? Qu?n ?y Qu?n 5 theo d?i, ph? trách Qu?n ?y Qu?n 5.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBà Tr?n Kim Y?n, ?y viên Ban Th??ng v? Thành ?y, Bí th? Qu?n ?y Qu?n 1 theo d?i, ph? trách Qu?n ?y Qu?n 1.

Phan c?ng nhóm thành ?y viên theo l?nh v?c c?ng tác

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBan Th??ng v? Thành ?y c?ng ?? th?ng nh?t phan c?ng các nhóm Thành ?y viên theo l?nh v?c c?ng tác.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ?ó, nhóm Phát tri?n h? t?ng k? thu?t và m?i tr??ng g?m 7 ng??i do ?ng Lê Hòa Bình làm nhóm tr??ng. Nhóm Kinh t? g?m 12 ng??i do bà Phan Th? Th?ng làm nhóm tr??ng. Nhóm V?n hóa - x? h?i g?m 10 ng??i do ?ng Phan Nguy?n Nh? Khuê làm nhóm tr??ng. Nhóm Qu?c phòng - an ninh g?m 10 ng??i do ?ng Lê Thanh Liêm làm nhóm tr??ng. Nhóm Xay d?ng ??ng g?m 11 ng??i do ?ng Nguy?n H? H?i làm nhóm tr??ng. Nhóm M?t tr?n - ?oàn th? g?m 8 ng??i do ?ng Nguy?n H?u Hi?p làm nhóm tr??ng.

?ng Nguy?n V?n Nên ch?u trách nhi?m l?nh ??o, ch? ??o chung và theo d?i ch? ??o nhóm Qu?c phòng - an ninh. ?ng Tr?n L?u Quang ch?u trách nhi?m theo d?i ch? ??o nhóm Xay d?ng ??ng. ?ng Nguy?n Thành Phong ch?u trách nhi?m theo d?i ch? ??o nhóm Phát tri?n h? t?ng k? thu?t và m?i tr??ng, nhóm Kinh t?. Bà Nguy?n Th? L? ch?u trách nhi?m theo d?i, ch? ??o nhóm V?n hóa - X? h?i. ?ng Nguy?n H? H?i ch?u trách nhi?m theo d?i, ch? ??o nhóm M?t tr?n – ?oàn th? và ph? trách c?ng tác dan v?n c?a ??ng.

Qu?c Anh