Th? hai, 31/08/2020 - 14:27

?ng Nguy?n ??c Chung liên quan nh? th? nào ??n v? án Nh?t C??ng?

Dan trí

B? C?ng an xác ??nh, ?ng Nguy?n ??c Chung, Ch? t?ch Hà N?i (?? b? kh?i t?, t?m giam) ?ang b? ?i?u tra vì có liên quan ??n 3 v? án, trong ?ó có v? án x?y ra t?i C?ng ty Nh?t C??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 28/8/2020, C? quan An ninh ?i?u tra B? C?ng an ?? ra quy?t ??nh kh?i t? b? can, l?nh b?t b? can ?? t?m giam (4 tháng), l?nh khám xét ch? ? và n?i làm vi?c ??i v?i ?ng Nguy?n ??c Chung (SN 1967, trú t?i ph??ng Trung Li?t, qu?n ??ng ?a, TP Hà N?i, Ch? t?ch UBND TP Hà N?i) v? hành vi “Chi?m ?o?t tài li?u bí m?t Nhà n??c” quy ??nh t?i ?i?u 337 B? lu?t Hình s? n?m 2015, s?a ??i, b? sung n?m 2017.

Ngu?n tin c?a phóng viên cho bi?t, ?ng Chung b? kh?i t?, b?t t?m giam ?? ?i?u tra v? t?i "Chi?m ?o?t tài li?u bí m?t nhà n??c" có liên quan ??n v? án t?i C?ng ty TNHH th??ng m?i và D?ch v? k? thu?t Nh?t C??ng (C?ng ty Nh?t C??ng) do C? quan C?nh sát ?i?u tra - B? C?ng an th? ly ?i?u tra.

?ng Nguy?n ??c Chung liên quan nh? th? nào ??n v? án Nh?t C??ng? - 1

?ng Nguy?n ??c Chung.

Ch? ??o “b?t th??ng” c?a ?ng Chung

Theo tài li?u phóng viên có ???c, liên danh C?ng ty TNHH th??ng m?i và D?ch v? k? thu?t Nh?t C??ng và C?ng ty TNHH ??u t? và Phát tri?n ??ng Kinh ?? trúng gói th?u “S? hóa tài li?u h? s? ??ng ky doanh nghi?p trên ??a bàn TP Hà N?i”.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLiên quan ??n gói th?u trên, n?m 2015, S? K? ho?ch và ??u t? TP Hà N?i ?? tri?n khai vi?c s? hóa h? s? ??ng ky doanh nghi?p c?a các n?m 2014, 2015 và m?t ph?n h? s? ??ng ky doanh nghi?p FDI theo quy?t ??nh ngày 13/11/2015 UBND TP Hà N?i v? vi?c phan b? ngu?n th??ng thu v??t d? toán ngan sách trung ??ng 2014. Cho ??n th?i ?i?m báo cáo, ??n v? trúng th?u ?? tri?n khai xong h?ng m?c scan tài li?u v?i t?ng s? b? h? s? ??ng ky doanh nghi?p là h?n 71.000 b? t??ng ?ng v?i h?n 2,2 tri?u trang v?n b?n, ?ang ti?p t?c th?c hi?n ph?n tích h?p d? li?u lên h? th?ng ??ng ky doanh nghi?p qu?c gia ??i v?i kh?i l??ng h? s? ?? ???c scan d? ki?n tháng 6/2016 s? hoàn thành.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTi?p ??n, n?m 2016, S? K? ho?ch và ??u t? TP Hà N?i tri?n khai vi?c s? hóa h? s? ??ng ky doanh nghi?p t? n?m 1992-2013 và h? s? còn l?i ch?a s? hóa c?a n?m 2014, 2015; h? s? phát sinh trong n?m 2016, s? hóa h? s? tài li?u c?a doanh nghi?p FDI (t? 1/7/2015 tr? v? tr??c). Ngu?n v?n ???c b? trí t?i quy?t ??nh s? 6788/Q?-UBND ngày 10/12/2015 v? vi?c giao ch? tiêu k? ho?ch kinh t?-x? h?i và d? toán thu, chi ngan sách n?m 2016 c?a TP Hà N?i. S? K? ho?ch và ??u t? TP Hà N?i ?? tri?n khai khai xong b??c: Th?ng báo m?i th?u ngày 15/4/2016; hình th?c l?a ch?n nhà th?u: ??u th?u r?ng r?i trong n??c.

??n tr??c th?i ?i?m ?óng th?u (10h ngày 16/5/2016), ?? có 6 nhà th?u mua h? s? d? th?u và 4 nhà th?u ??n n?p h? s? d? th?u - ?? ?i?u ki?n ?? m? th?u theo quy ??nh. S? K? ho?ch và ??u t? TP Hà N?i ?? d? ki?n t? ch?c m? th?u và xét th?u sau ?ó theo quy ??nh, tuy nhiên, cùng lúc ?ó nh?n ???c y ki?n ch? ??o c?a Ch? t?ch UBND TP Hà N?i Nguy?n ??c Chung v? vi?c t?m d?ng ??i v?i gói th?u trên. S? K? ho?ch và ??u t? Hà N?i ?? th?ng báo t?i các nhà th?u v? vi?c t?m d?ng tri?n khai l?a ch?n nhà th?u gói th?u “S? hóa tài li?u h? s? ??ng ky doanh nghi?p trên ??a bàn TP Hà N?i c?a S? K? ho?ch và ??u t? n?m 2016”.

Sau ?ó, S? K? ho?ch và ??u t? TP Hà N?i ?? ngh? UBND TP Hà N?i xem xét, cho phép ti?p t?c tri?n khai th?c hi?n ??i v?i gói th?u, ??m b?o tuan th? ?úng các quy ??nh.

Ngày 1/8/2016, th?c hi?n ch? ??o c?a Ch? t?ch UBND TP Hà N?i Nguy?n ??c Chung, S? K? ho?ch và ??u t? Hà N?i ?? trao ??i, làm vi?c v?i ??i di?n C?ng ty TNHH gi?i pháp ph?n m?m Nh?t C??ng (Nh?t C??ng Software) v? th?c hi?n thí ?i?m s? hóa h? s? ??ng ky doanh nghi?p c?a S? K? ho?ch và ??u t? TP Hà N?i và gi?i pháp v? ??ng ky doanh nghi?p qua m?ng. ?ay chính là n?i dung gói th?u ?? b? t?m d?ng theo ch? ??o c?a ?ng Nguy?n ??c Chung tr??c ?ó.

Theo ?? ngh? c?a C?ng ty TNHH gi?i pháp ph?n m?m Nh?t C??ng v? th?c hi?n thí ?i?m s? hóa h? s? ??ng ky doanh nghi?p và th?c t? c?ng vi?c, S? K? ho?ch và ??u t? TP Hà N?i có ?? ngh? Ch? t?ch UBND TP Hà N?i ch?p thu?n cho phép C?ng ty Nh?t C??ng Software thí ?i?m s? hóa h? s? ??ng ky doanh nghi?p c?a S? K? ho?ch và ??u t? theo gi?i pháp k? thu?t c?ng ngh? mà doanh nghi?p ?? xu?t và th?c hi?n mi?n phí. Sau ?ó, ?ng Nguy?n ??c Chung ?? ??ng y.

C?ng ty Nh?t C??ng nghi?m nhiên trúng th?u

Theo báo cáo ngày 2/11/2016 c?a S? K? ho?ch và ??u t? TP Hà N?i: Ngày 1/8/2016, th?c hi?n ch? ??o c?a Ch? t?ch UBND TP Hà N?i Nguy?n ??c Chung, S? K? ho?ch và ??u t? ?? trao ??i, làm vi?c v?i C?ng ty Nh?t C??ng Software th?c hi?n thí ?i?m s? hóa h? s? ??ng ky doanh nghi?p c?a S? K? ho?ch và ??u t? TP Hà N?i ??i v?i 100 b? h? s? doanh nghi?p, t??ng ???ng 8.725 trang v?n b?n.

?ng Nguy?n ??c Chung liên quan nh? th? nào ??n v? án Nh?t C??ng? - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?n b?n báo cáo ngày c?a S? K? ho?ch và ??u t? TP Hà N?i

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng ty Nh?t C??ng Software ?? có báo cáo k?t qu? giai ?o?n 1, theo ?ó, c?ng ty m?i hoàn thành ???c vi?c scan v?n b?n, v?n ch?a hoàn thành xay d?ng c?ng v? ??ng b? t? ??ng ?? c?p nh?t h? s? sau khi ???c scan lên h? th?ng th?ng tin ??ng ky kinh doanh Qu?c gia theo quy ??nh.

S? K? ho?ch và ??u t? TP Hà N?i cho bi?t, s? hoàn thi?n h? s? l?a ch?n nhà th?u (có b? sung c?p nh?t thêm vào h? s? m?i th?u nh?ng yêu c?u v? gi?i pháp, tiêu chu?n k? thu?t s? hóa tài li?u mà ?? th?c hi?n th?i gian qua).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDDo kh?ng có ai tham gia (vì kh?ng ?áp ?ng ?i?u ki?n nêu trên), Nh?t C??ng nghi?m nhiên ???c ch? ??nh tham gia th?c hi?n gói th?u g?n 43 t? ??ng vì ?? ???c “?u ái” th?c hi?n thí ?i?m “s? hóa h? s? ??ng ky doanh nghi?p...” nói trên.

Theo tìm hi?u, tháng 12/2015, C?ng ty Nh?t C??ng ky v?i C?ng ty TNHH Th??ng m?i Minh Hoa (c?a v? ?ng Chung) h?p ??ng cung c?p và tri?n khai ph?n m?m ho?ch ??nh tài nguyên doanh nghi?p (ERP) tr? giá 40.680.000.000 ??ng. ??n tháng 11/2016 hai bên ?? ky biên b?n nghi?m thu, xác nh?n hoàn thành h?p ??ng trên.

?ng Nguy?n ??c Chung liên quan nh? th? nào ??n v? án Nh?t C??ng? - 3

Biên b?n nghi?m thu, xác nh?n hoàn thành h?p ??ng gi?a C?ng ty Minh Hoa và C?ng ty Nh?t C??ng.

Có h?p ??ng v?i C?ng ty Minh Hoa nói trên là “?i?m c?ng” cho C?ng ty Nh?t C??ng khi tham gia gói th?u trên v?i S? K? ho?ch và ??u t? TP Hà N?i, vì theo lu?t ph?i có h?p ??ng t??ng t? ?? ch?ng minh n?ng l?c nhà th?u.

Hi?n B? C?ng an ?ang làm r? nh?ng liên quan trong gói th?u nêu trên v?i ?ng Chung.

Nguy?n D??ng