Núi thiêng g?n Hà N?i ??p mê m?i nhìn t? mu?n ph??ng tám h??ng

Ba Vì là d?y núi nh? cu?i cùng c?a d?y Hoàng Liên S?n hùng v? sau khi v??t qua s?ng ?à và d?ng l?i tr??c vùng ??ng b?ng B?c B?. N?u l?y núi Ngh?a L?nh (c? ?? n??c V?n Lang th?i ti?n s?) làm tam ?i?m thì Ba Vì và Tam ??o là hai ?i?m ??i x?ng t?o thành th? tay ngai theo quan ?i?m phong th?y c?a ng??i x?a.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?ng hình ?nh ?a d?ng, nhi?u chi?u s? cho th?y nhi?u góc nhìn bao quát v? d?y núi linh thiêng b?c nh?t c?a khu v?c ??ng b?ng B?c B?.

Núi thiêng g?n Hà N?i ??p mê m?i nhìn t? mu?n ph??ng tám h??ng - 1

D?y núi Ba Vì (thu?c ??a ph?n huy?n Ba Vì, huy?n Th?ch Th?t c?a Hà N?i và m?t ph?n n?m trên ??a ph?n t?nh Hòa Bình) ? phía Tay Hà N?i, cách trung tam th? ?? 50 km theo ???ng chim bay. Vào nh?ng ngày ??p tr?i t? th? ?? có th? nhìn r? ng?n núi v?i hình dáng can ??i và ba ??nh cao nh?t g?m: ??nh Vua cao 1.296 m; ??nh T?n Viên cao 1.281 m; ??nh Ng?c Hoa cao 1.131 m. Trong ?nh là t?m nhìn t? trên c?u Nh?t Tan.

Núi thiêng g?n Hà N?i ??p mê m?i nhìn t? mu?n ph??ng tám h??ng - 2

D?y núi linh thiêng trong tam th?c c?a ng??i Vi?t, g?n li?n v?i truy?n thuy?t S?n Tinh - Th?y Tinh và T?n Viên S?n Thánh, m?t trong t? b?t t?? c?a tín ng??ng dan gian Vi?t Nam. T? trên c?u Phùng có th? bao quát r? d?y núi theo h??ng Qu?c l? 32.

Núi thiêng g?n Hà N?i ??p mê m?i nhìn t? mu?n ph??ng tám h??ng - 3

Núi Ba Vì có ph?m vi r?ng kho?ng 5000 ha, trong ?ó 3500 ha thu?c ??a ph?n Hà N?i, 1500 ha thu?c Hòa Bình. ?Ngoài ba ??nh cao nh?t là T?n Viên, ??nh Vua và ??nh Ng?c Hoa, d?y núi Ba Vì còn có các ng?n núi khác là Ng?c L?nh, T??ng Miêu, U Bò, Núi Tre, Gh? ?ùng, Tr?m Voi... Trong ?nh là h??ng nhìn t? huy?n Mê Linh.

Núi thiêng g?n Hà N?i ??p mê m?i nhìn t? mu?n ph??ng tám h??ng - 4

Trên d?y núi Ba Vì có V??n qu?c gia Ba Vì v?i h? sinh thái phong phú ?a d?ng, có nhi?u khu du l?ch sinh thái nh? Khoang Xanh, Ao Vua, su?i n??c khoáng T?n ?à, các ??n th?. D??i chan núi có h? ??ng M?, h? Su?i Hai. Trong ?nh là núi Ba Vì m? ?o trên m?t h? ??ng M?.

Núi thiêng g?n Hà N?i ??p mê m?i nhìn t? mu?n ph??ng tám h??ng - 5

Núi Ba Vì n?m trong vùng ??ng b?ng xen k? ??i gò, ???c t?o l?p b?i s? xam th?c, chia c?t các th?m ?á g?c và th?m phù sa c? s?ng H?ng, ??a ch?t ? ?ay r?t b?n v?ng, ???c hình thành t? nh?ng cu?c chuy?n ??ng ki?n t?o x?y ra vào cu?i Triat mu?n (kho?ng 210 tri?u n?m v? tr??c) trong khu v?c ??ng D??ng và Trung Qu?c, hình thành t? nh?ng cu?c v?n ??ng t?o s?n Idosinias. Trong ?nh là núi Ba Vì nhìn t? x? Yên Bài (huy?n Ba Vì).

Núi thiêng g?n Hà N?i ??p mê m?i nhìn t? mu?n ph??ng tám h??ng - 6

Hình ?nh núi Ba Vì ???c nhìn t? x? S?n ??ng (Th? x? S?n Tay).

Núi thiêng g?n Hà N?i ??p mê m?i nhìn t? mu?n ph??ng tám h??ng - 7

Núi Ba Vì xanh th?m trên n?n tr?i ?? màu hoàng h?n, quan sát t? v? trí thu?c ??a ph?n huy?n Phúc Th?.

Núi thiêng g?n Hà N?i ??p mê m?i nhìn t? mu?n ph??ng tám h??ng - 8

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDLà ng?n núi linh thiêng, Ba Vì còn ???c dan gian t??ng truy?n g?i là núi T?.

Núi thiêng g?n Hà N?i ??p mê m?i nhìn t? mu?n ph??ng tám h??ng - 9

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNúi Ba Vì nhìn t? s?ng ?à, thu?c x? ??ng Trung (Thanh Th?y, Phú Th?).

Núi thiêng g?n Hà N?i ??p mê m?i nhìn t? mu?n ph??ng tám h??ng - 10

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác ??nh cao c?a d?y núi Ba Vì.

Núi thiêng g?n Hà N?i ??p mê m?i nhìn t? mu?n ph??ng tám h??ng - 11

Núi Ba Vì nhìn t? x? ??ng Trung (Thanh Th?y, Phú Th?) ?ay là h??ng nhìn ??i x?ng so v?i h??ng nhìn t? trung tam th? ??.

Núi thiêng g?n Hà N?i ??p mê m?i nhìn t? mu?n ph??ng tám h??ng - 12

Núi Ba Vì trong chi?u hoàng h?n trên chuy?n ?ò ngang qua s?ng ?à thu?c ??a ph?n x? Tinh Nhu? (Thanh S?n, Phú Th?).

Núi thiêng g?n Hà N?i ??p mê m?i nhìn t? mu?n ph??ng tám h??ng - 13

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t v? trí bao quát núi Ba Vì thu?c x? S?n ?à (huy?n Ba Vì), cách ??nh cao nh?t 14 km.

Núi thiêng g?n Hà N?i ??p mê m?i nhìn t? mu?n ph??ng tám h??ng - 14

Núi Ba Vì ???c nhìn th?y t? ??a ph?n x? L??ng Nha (Thanh S?n, Phú Th?), ?ay là v? trí quan sát ??i x?ng v?i ?i?m nhìn ? x? S?n ?à.

Núi thiêng g?n Hà N?i ??p mê m?i nhìn t? mu?n ph??ng tám h??ng - 15

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVùng b? b?i xanh t?t ven s?ng ?à thu?c x? Y?n Mao (Thanh Th?y, Phú Th?) h??ng v? núi Ba Vì.

Núi thiêng g?n Hà N?i ??p mê m?i nhìn t? mu?n ph??ng tám h??ng - 16

Núi Ba Vì phía xa và s?ng ?à ?o?n qua ??a ph?n x? Tu V? (Thanh Th?y, Phú Th?).

H?u Ngh?