Th? sáu, 20/09/2019 - 11:10

Ng??i nhi?u n?m t? cáo sai ph?m t?i d? án ???ng s?t ph?i xin ngh? vi?c kh?ng l??ng

Dan trí

?ng L??ng Xuan Bình - nguyên Phó tr??ng Ban qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i - v?a có v?n b?n g?i Thanh tra Chính ph? ?? ngh? có bi?n pháp b?o v? ng??i t? cáo sau nhi?u n?m c? g?ng ch? ra các sai ph?m t?i d? án ???ng s?t ?? th? Nh?n- Ga Hà N?i.

Ng??i nhi?u n?m t? cáo sai ph?m t?i d? án ???ng s?t ph?i xin ngh? vi?c kh?ng l??ng - 1

?ng L??ng Xuan Bình (?nh: ?.M).

Trao ??i v?i PV Dan trí sáng 20/9, ?ng L??ng Xuan Bình- nguyên Phó Tr??ng Ban qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i cho bi?t ?? g?i v?n b?n t?i Thanh tra Chính ph? ?? ngh? có bi?n pháp b?o v? quy?n l?i c?a ?ng sau nhi?u n?m t? cáo sai ph?m t?i d? án ???ng s?t ?? th? Nh?n- Ga Hà N?i .

“T?i ?? có v?n b?n xin ngh? vi?c kh?ng l??ng vì Ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i b? trí c?ng vi?c kh?ng phù h?p n?ng l?c chuyên m?n c?a t?i và liên t?c có ??ng thái, bi?u hi?n trù d?p ng??i t? cáo trong su?t th?i gian qua”- ?ng Bình nói.

Tr??c ?ó, Thanh tra Chính ph? ?? có k?t lu?n thanh tra m?t s? n?i dung theo ??n t? cáo c?a ?ng L??ng Xuan Bình v? d? án ???ng s?t ?? th? Nh?n- Ga Hà N?i.

Qua ?ó phát hi?n, tháng 11/2007, Ban qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i và C?ng ty Systra ky h?p ??ng tr?n gói d?ch v? t? v?n v?i tr? giá trên 10,6 tri?u Euro (ch?a bao g?m chi phí d? phòng). Trong quá trình th?c hi?n, ch? ??u t? và t? v?n ?? ky 3 ph? l?c ?i?u ch?nh th?i gian th?c hi?n và giá h?p ??ng. Giá tr? h?p ??ng sau ?i?u ch?nh trên 17,1 tri?u Euro - t?ng trên 6,5 tri?u Euro so v?i h?p ??ng ban ??u.

Theo k?t lu?n thanh tra, ngay khi ???c tri?n khai d? án ?? n?y sinh các t?n t?i, b?t c?p, b?t h?p ly làm phát sinh nh?ng v??ng m?c gi?a các bên. H?p ??ng tr?n gói có nhi?u n?i dung kh?ng r? ràng, d?n ??n các cách hi?u khác nhau gi?a các bên.

Bên c?nh ?? ngh? x? ly trách nhi?m ??i v?i nh?ng t?p th?, cá nhan có liên quan, Thanh tra Chính ph? yêu c?u Hà N?i gi?i quy?t theo th?m quy?n ??i v?i nh?ng n?i dung t? cáo v? d?u hi?u vi ph?m pháp lu?t trong c?ng tác thanh tra c?a Thanh tra TP Hà N?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB? Giao th?ng v?n t?i ch? ??o các ??n v? liên quan ki?m tra, xem xét trách nhi?m trong vi?c th?c hi?n các c?ng vi?c c?a d? án gay ch?m tr?, d?n ??n t?ng chi phí.

Thanh tra Chính ph? ki?n ngh? UBND TP Hà N?i t? ch?c ki?m ?i?m và ch? ??o Ban qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i, S? K? ho?ch và ??u t?, S? Quy ho?ch ki?n trúc, Thanh tra TP Hà N?i ki?m ?i?m trách nhi?m t?p th?, cá nhan qua các th?i k? có liên quan ??n các vi ph?m. C?n c? k?t qu? ki?m ?i?m có bi?n pháp x? ly ??i v?i nh?ng t?p th?, cá nhan trong vi?c th?c hi?n ch?c n?ng, nhi?m v? ???c giao.

Ng??i nhi?u n?m t? cáo sai ph?m t?i d? án ???ng s?t ph?i xin ngh? vi?c kh?ng l??ng - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?Tuy?n ???ng s?t Nh?n - ga Hà N?i kh?i c?ng t? tháng 9/2010. Th?i ?i?m ?ó, TP Hà N?i d? ki?n ??n n?m 2018 tuy?n ???ng s?t t? ?? dài 12,5 km này s? hoàn thành. Nh?ng sau 9 n?m, h?u h?t các h?ng m?c c?a tuy?n ???ng s?t Nh?n - Ga Hà N?i còn dang d? (?nh: Quang Phong).

Ngoài ra, c?ng t? t? cáo c?a ?ng L??ng Xuan Bình, Thanh tra Chính ph? ?? phát hi?n ?ng Lê Trung Hi?u và ?ng ?? Vi?t H?i ???c b? nhi?m gi? ch?c Phó tr??ng Ban qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i khi thi?u tiêu chu?n theo quy ??nh.

C? quan thanh tra ?ánh giá, n?m 2017 Ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i ch? còn 2 Phó tr??ng ban s?p ngh? h?u; th?i gian tr??c ?? x?y ra m?t s? sai ph?m, thi?u sót liên quan ??n d? án ?? ???c Thanh tra Chính ph? ch? ra.

Do v?y vi?c Thành u?, UBND TP Hà N?i ti?p nh?n, b? nhi?m ?ng Lê Trung Hi?u và ?ng ?? Vi?t H?i là nh?ng cán b? có chuyên m?n, kinh nghi?m c?ng tác g?n v?i chuyên ngành ???ng s?t là m?t b??c tháo g? cho TP Hà N?i và Ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i.

Tuy nhiên vi?c ?ng Hi?u và ?ng H?i thi?u tiêu chu?n ? th?i ?i?m b? nhi?m có trách nhi?m chính thu?c v? Ban T? ch?c Thành u?, Thành u?; trách nhi?m liên quan thu?c v? S? N?i v? Hà N?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“UBND TP Hà N?i ki?m ?i?m, rút kinh nghi?m trong vi?c b? nhi?m ch?c danh Phó tr??ng Ban Qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i ??i v?i các ?ng Lê Trung Hi?u, ?? Vi?t H?i khi ch?a ?? ?i?u ki?n, tiêu chu?n theo quy ??nh. ??ng th?i báo cáo Thành u? xem xét, x? ly phù h?p v?i quy ??nh c?a pháp lu?t, g?n v?i th?c ti?n yêu c?u nhi?m v? c?ng tác c?a ??a ph??ng và báo cáo k?t qu? Th? t??ng Chính ph?”- T?ng Thanh tra Chính ph? ?? ngh?.

Th? Kha