Th? ba, 01/12/2020 - 14:22

Ng??i dan ???c phép ??t "pháo hoa" hay "pháo hoa n?"?

Dan trí

??i di?n C?c C?nh sát qu?n ly hành chính v? tr?t t? x? h?i (B? C?ng an) cho bi?t, kh?ng ít ng??i dan hi?u nh?m quy ??nh v? ???c phép ??t "pháo hoa" ???c nêu trong Ngh? ??nh 137/2020 v?a ???c ban hành.

Ng??i dan ???c phép ??t pháo hoa hay pháo hoa n?? - 1

Pháo hoa kh?ng ti?ng n?, ch? t?o ra các hi?u ?ng am thanh, ánh sáng, màu s?c trong kh?ng gian ???c Nhà máy Z121 (B? Qu?c phòng) s?n xu?t. (?nh t? li?u)

Trao ??i v?i PV Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD, ??i di?n C?c C?nh sát qu?n ly hành chính v? tr?t t? x? h?i (C06 - B? C?ng an) cho bi?t, sau khi Ngh? ??nh s? 137/2020 v? qu?n ly, s? d?ng pháo ???c Chính ph? ban hành, ?? có nhi?u ng??i dan hi?u kh?ng ?úng quy ??nh v? vi?c s? d?ng "pháo hoa" và "pháo hoa n?".

?i?u 17 Ngh? ??nh 137 nêu r?: C? quan, t? ch?c, cá nhan ???c s? d?ng pháo hoa trong d?p l?, t?t, sinh nh?t, c??i h?i, h?i ngh?, khai tr??ng, ngày k? ni?m và trong ho?t ??ng v?n hóa, ngh? thu?t. Pháo hoa ch? ???c mua t?i các t? ch?c, doanh nghi?p ???c phép s?n xu?t, kinh doanh pháo hoa.

"Ngh? ??nh c?ng ?? ??nh ngh?a r?t r? ràng th? nào là pháo hoa r?i. Pháo hoa Hình ảnh gây sốc khi chơi CDlà s?n ph?m ???c ch? t?o, s?n xu?t th? c?ng ho?c c?ng nghi?p, t?o ra các hi?u ?ng am thanh, ánh sáng, màu s?c trong kh?ng gian, kh?ng gay ra ti?ng n?. ??n c? nh? các lo?i pháo c?m vào bánh gato sinh nh?t thì ?ó chính là pháo hoa"- v? này nói.

Vi?c nghiên c?u, s?n xu?t pháo hoa do t? ch?c, doanh nghi?p thu?c B? Qu?c phòng th?c hi?n và ph?i ?áp ?ng ??y ?? r?t nhi?u quy ??nh nghiêm ng?t. Ng??i dan s? ch? ???c phép mua pháo hoa do các doanh nghi?p này cung ?ng.

??i di?n C06 kh?ng ??nh, ng??i dan kh?ng ???c phép v?n chuy?n, bu?n bán, tàng tr? và s? d?ng pháo n?pháo hoa n?; n?u vi ph?m có th? b? xem xét, x? ly theo quy ??nh c?a B? lu?t Hình s?.

Ng??i dan ???c phép ??t pháo hoa hay pháo hoa n?? - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng an t?nh L?ng S?n kh?i t? ??i t??ng v?n chuy?n pháo n? (?nh t? li?u).

Ngh? ??nh 137 ??nh ngh?a: Pháo n? là s?n ph?m ???c ch? t?o, s?n xu?t th? c?ng ho?c c?ng nghi?p, khi có tác ??ng c?a xung kích thích c?, nhi?t, hóa ho?c ?i?n gay ra ti?ng n? ho?c gay ra ti?ng rít, ti?ng n? và hi?u ?ng màu s?c trong kh?ng gian.

"Pháo n?" gay ra ti?ng rít, ti?ng n? và hi?u ?ng màu s?c trong kh?ng gian ???c g?i là pháo hoa n?.

Pháo hoa n? ch? ???c các ??n v? thu?c B? Qu?c phòng t? ch?c b?n vào các d?p: T?t Nguyên ?án, Gi? T? Hùng V??ng, Ngày Qu?c khánh, Ngày Chi?n th?ng ?i?n Biên Ph?, Ngày 30/4; k? ni?m ngày gi?i phóng, ngày thành l?p các t?nh, thành ph? tr?c thu?c Trung ??ng; s? ki?n v?n hóa, du l?ch, th? thao mang tính qu?c gia, qu?c t?; tr??ng h?p khác do Th? t??ng Chính ph? quy?t ??nh.

Ng??i dan ???c phép ??t pháo hoa hay pháo hoa n?? - 3
"Pháo hoa n?" ???c t? ch?c b?n vào ?êm Giao th?a ? TPHCM.

Trong th?i gian tr??c T?t Nguyên ?án s?p t?i, B? C?ng an s? có chi?n d?ch tuyên truy?n v? phòng ch?ng bu?n bán, v?n chuy?n, tàng tr? và ??t "pháo n?" và "pháo hoa n?".

Th? Kha