Th? n?m, 26/11/2020 - 18:14

Hà T?nh:

Ng??i dan b?t ???c cá th? cu li n?m trong sách ?? th? gi?i

Dan trí

M?t ng??i dan t?i Hà T?nh v?a b?t ???c m?t cá th? cu li nh? thu?c danh m?c quy hi?m, n?m trong sách ?? Vi?t Nam và th? gi?i.

Ng??i dan b?t ???c cá th? cu li n?m trong sách ?? th? gi?i - 1

Hi?n cá th? cu li nh? này ?ang ???c ch?m sóc t?i V??n qu?c gia V? Quang

Ngày 26/11, th?ng tin t? V??n qu?c gia V? Quang (huy?n V? Quang, Hà T?nh) cho bi?t, ??n v? v?a ti?p nh?n m?t cá th? cu li nh? quy hi?m n?ng 0,5kg.

Tr??c ?ó, con cu li này ???c m?t ng??i dan ? x? S?n Trung, huy?n H??ng S?n b?t ???c. Sau khi bi?t là loài thú r?ng n?m trong danh m?c nguy c?p, ng??i dan này ?? t? nguy?n giao n?p cho C?ng an x? S?n Trung và H?t Ki?m lam H??ng S?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau ?ó, H?t Ki?m lam H??ng S?n ?? bàn giao cá th? cu li cho V??n qu?c gia V? Quang.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Hi?n con v?t ?ang ???c cán b? chuyên m?n ch?m sóc, khi s?c kh?e cu li t?t lên s? th? v? t? nhiên ?? b?o t?n", m?t cán b? V??n qu?c gia V? Quang nói.

Cu li nh? là loài ??ng v?t nguy c?p thu?c nhóm IB. Sách ?? Vi?t Nam và sách ?? th? gi?i x?p cu li nh? vào nhóm r?t nguy c?p (EN) có nguy c? tuy?t ch?ng c?n ?u tiên b?o t?n.

???c bi?t, t? ??u n?m 2020 ??n nay, V??n Qu?c gia V? Quang ?? ti?p nh?n g?n 50 cá th? ??ng v?t hoang d? t? các cá nhan, t? ch?c giao n?p, sau ?ó th? v? m?i tr??ng t? nhiên ?? th?c hi?n c?ng tác b?o t?n.

Tháng 10/2019, t?i H?i ngh? các V??n di s?n ASEAN (AHP) l?n 6 di?n ra t?i thành ph? Pakse (CHDCND Lào), V??n qu?c gia V? Quang (Hà T?nh) chính th?c ???c H?i ??ng AHP, Trung tam ?a d?ng sinh h?c ASEAN (ACB) tuyên b? và trao danh hi?u "V??n di s?n ASEAN".

Cu li nh? s?ng ch? y?u ? các khu r?ng nguyên sinh ho?c r?ng th? sinh. Th?c ?n c?a chúng là các loài c?n trùng, b? cánh c?ng, qu? cay, lá n?n cay, tr?ng chim và chim non trong t?... Là ??ng v?t ?n ?êm, ban ngày chúng cu?n tròn mình l?i ng? trong lùm cay.

Xuan Sinh