Th? ba, 01/12/2020 - 08:48

Khánh Hòa:

M?a l? t?i Nha Trang khi?n 2 ng??i ch?t và m?t tích

Dan trí

Sáng 1/12, ?ng Tr??ng Ng?c Quy, Ch? t?ch UBND x? V?nh Ph??ng (TP Nha Trang, Khánh Hòa) cho bi?t, do ?nh h??ng b?i m?a l?, trên ??a bàn có m?t ng??i ph? n? b? ?i?n gi?t t? vong.

N?n nhan ???c xác ??nh là ch? Nguy?n Th? Làm (SN 1979, trú x? V?nh Ph??ng, TP Nha Trang). Tr??c ?ó vào kho?ng 2h30 ngày 1/12, UBND x? V?nh Ph??ng nh?n ???c th?ng tin v? s? c? gi?t ?i?n t?i gia ?ình ch? Làm khi?n ch? này b?t t?nh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgay sau ?ó, l?nh ??o UBND x? V?nh Ph??ng ?? ch? ??o huy ??ng ca n? cùng l?c l??ng ch?c n?ng ??n hi?n tr??ng. Tuy nhiên do n??c lên cao, ch?y xi?t nên ca n? kh?ng ti?p c?n ???c. Do ?ó, l?c l??ng ch?c n?ng ph?i l?i b? ??n gia ?ình n?n nhan nh?ng kh?ng k?p.

"Cái ? ?i?n bu?c kh?ng ch?t, b? r?i xu?ng n?n nhà nên x?y ra v? ?i?n gi?t", ?ng Quy cho hay.

M?a l? t?i Nha Trang khi?n 2 ng??i ch?t và m?t tích - 1

M?a l? gay c?n tr? giao th?ng t?i x? V?nh Ph??ng, TP Nha Trang, Khánh Hòa chi?u 30/11

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng liên quan ??n thi?t h?i v? ng??i trong m?a l?, theo Ban ch? huy Phòng ch?ng thiên tai và Tìm ki?m c?u n?n t?nh Khánh Hòa, ??n 6h sáng 1/12, c? quan ch?c n?ng huy?n V?n Ninh v?n ch?a tìm th?y nam thanh niên m?t tích sau khi ?i r?ng.

N?n nhan là anh Tr?n V?n Qu?c (sinh n?m 1996, trú x? V?n Phú, huy?n V?n Ninh). Tr??c ?ó, nhóm c?a anh Qu?c ?i r?ng ? khu v?c Thác Bay - Kèo Chò (x? V?n Bình, huy?n V?n Ninh) ?? hái trái ?ác. Trên ???ng v? lúc 9h ngày 29/11, anh Qu?c b? b?t ng? b? n??c l? cu?n tr?i m?t tích khi b?ng qua dòng su?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDDo ?nh h??ng c?a kh?ng khí l?nh t?ng c??ng k?t h?p v?i nhi?u ??ng gió ??ng trên cao nên t?nh Khánh Hòa có m?a to ??n r?t to v?i l??ng m?a tính t? 6h ngày 30/11 - 6h ngày 1/12 ph? bi?n t? 100 - 150mm. Riêng TP Nha Trang, huy?n Diên Khánh, huy?n Khánh V?nh l??ng m?a ph? bi?n h?n 200mm.

H?i ??ng