Th? ba, 01/12/2020 - 18:30

Qu?ng Nam:

M?a l?n su?t 2 ngày bi?n ???ng ph? thành s?ng

Dan trí

M?a l?n trong 2 ngày qua c?ng v?i h? th?y l?i Phú Ninh x? ?i?u ti?t khi?n cho nhi?u n?i ? TP Tam K? (Qu?ng Nam) ng?p n?ng, nh?t là khu trung tam ch?.

Theo quan sát c?a phóng viên, t? chi?u qua (30/11), h? Phú Ninh x? ?i?u ti?t t? 1.000 - 1.500 m3/s khi?n vùng h? du TP Tam K? ng?p n?ng. Nhi?u khu dan c? ?? b? n??c b?a vay gay khó kh?n cho sinh ho?t c?a ng??i dan.

M?a l?n su?t 2 ngày bi?n ???ng ph? thành s?ng - 1
M?a l?n su?t 2 ngày bi?n ???ng ph? thành s?ng - 2

Khu v?c ch? Tam K? b? ng?p n?ng

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??n sáng nay (1/12), n??c x? t? h? Phú Ninh gay ng?p n?ng trung tam TP Tam K?, nh?t là khu v?c ch?, có n?i ng?p sau g?n 1m khi?n vi?c bu?n bán c?a ti?u th??ng g?p khó kh?n. Nhi?u hàng quán ph?i ?óng c?a…

M?a l?n su?t 2 ngày bi?n ???ng ph? thành s?ng - 3

Tuy?n ph? xung quanh ch? Tam K? n??c dang cao gay khó kh?n cho sinh ho?t, bu?n bán c?a ng??i dan

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBà Nguy?n Th? Hoa, ti?u th??ng ch? Tam K? cho hay, t? chi?u qua nghe th?ng tin h? Phú Ninh x? n??c do m?a l?n, bà ?? ch? ??ng d?n d?p hàng hóa lên cao. ??n sáng nay, n??c quanh ch? Tam K? ng?p mênh m?ng, ti?u th??ng ngh? bán, ng??i dan kh?ng th? ??n ch? ???c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD? m?t s? vùng ven Tam K? nh? x? Tam Phú, Tam Th?ng, Tan Th?nh… n??c c?ng ng?p sau, m?t s? tr??ng h?c ? vùng tr?ng th?p ?? cho h?c sinh ngh? h?c t? chi?u qua ??n h?m nay.

Do ng?p n??c n?ng nên ng??i dan ? ph??ng Ph??c Hòa, Hòa Thu?n… thu?c TP Tam K? ph?i s? d?ng ghe làm ph??ng ti?n ?i l?i ?? mua th?c ph?m, n??c u?ng. Hàng tr?m h? dan vùng tr?ng th?p ? x? Tam Th?ng (TP Tam K?) c?ng ?? ???c di d?i ??n n?i cao ráo, an toàn.

M?a l?n su?t 2 ngày bi?n ???ng ph? thành s?ng - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD???ng ph? Tam K? ng?p n?ng do n??c t? h? Phú Ninh x? ?i?u ti?t

Theo ?ng Bùi Ng?c ?nh - Ch? t?ch TP Tam K? - cho bi?t, trong hai ngày qua, do m?a l?n, trên s?ng Tam K? ?? xu?t hi?n l?, m?c n??c lúc 22h ngày 30/11 t?i tr?m th?y v?n Tam K? là 2,41m, k?t h?p v?i h? Phú Ninh v?n hành ?i?u ti?t nên gay ng?p úng t?i các khu v?c ven s?ng thu?c các x?, ph??ng Tam Ng?c, An S?n, Hòa H??ng, Tam Phú, An Phú, Tam Th?ng...

M?a l?n su?t 2 ngày bi?n ???ng ph? thành s?ng - 5
M?a l?n su?t 2 ngày bi?n ???ng ph? thành s?ng - 6

Nhi?u nhà dan ? kh?i ph? 3, ph??ng Ph??c Hòa, TP Tam K? n??c tràn vào nhà.

M?a l?n su?t 2 ngày bi?n ???ng ph? thành s?ng - 7

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNg??i dan ph?i dùng ghe ?i l?i

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Do m?a l?n gay ng?p n?ng nên ??a ph??ng có g?n 1.000 h? dan b? ?nh h??ng. Trong ?ó, các ??a ph??ng t? ch?c di d?i dan xen ghép 400 h? v?i 620 ng??i dan t?i vùng ng?p l?t ??n n?i an toàn", ?ng ?nh cho hay.

C?ng Bính