Th? ba, 01/12/2020 - 17:59

M?t tháng, c? n??c x? ly h?n 13.000 tài x? "dính" n?ng ?? c?n và ma túy

Dan trí

T? ngày 15/10 - 14/11, l?c l??ng CSGT toàn qu?c ?? phát hi?n 13.046 tr??ng h?p ng??i tham gia giao th?ng vi ph?m v? n?ng ?? c?n; 83 tr??ng h?p d??ng tính v?i ma túy.

M?t tháng, c? n??c x? ly h?n 13.000 tài x? dính n?ng ?? c?n và ma túy - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDH?n 13.000 tr??ng h?p vi ph?m n?ng ?? c?n và ma túy b? l?c l??ng CSGT phát hi?n, x? ly trong 1 tháng v?a qua (?nh: C?c CSGT).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDS? li?u trên ???c Trung tá V? Anh ?i?p - Phó tr??ng Phòng H??ng d?n tuyên truy?n, ?i?u tra, gi?i quy?t tai n?n giao th?ng, C?c C?nh sát giao th?ng (CSGT) B? C?ng an nêu ra trong k?t qu? th?c hi?n k? ho?ch v? tu?n tra, ki?m soát, x? ly vi ph?m theo chuyên ?? "Ng??i ?i?u khi?n xe trên ???ng mà trong c? th? có ch?t ma túy, vi ph?m n?ng ?? c?n".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT? ngày 15/10 - 14/11, l?c l??ng CSGT C?ng an các ??n v?, ??a ph??ng trên toàn qu?c ?? l?p biên b?n 13.129 tr??ng h?p vi ph?m n?ng ?? c?n và ma túy

Th?ng qua c?ng tác tu?n tra ki?m soát, l?c l??ng CSGT phát hi?n và x? ph?t 13.046 tr??ng h?p vi ph?m n?ng ?? c?n ? t?t c? các m?c, trong ?ó có 283 tr??ng h?p kh?ng ch?p hành yêu c?u ki?m tra n?ng ?? c?n.

?áng chú y, riêng m?c 3 (trên 0,4 mg/1 lít khí th?) có h?n 4.300 tr??ng h?p vi ph?m là tài x? xe ? t? các lo?i, h?n 4.200 xe m? t?; 5 tr??ng h?p xe ??p máy và 1 ph??ng ti?n khác.

??i v?i các tr??ng h?p vi ph?m n?ng ?? c?n, l?c ch?c n?ng ?? ph?t ti?n 59,3 t? ??ng; t?m gi? h?n 13.000 ph??ng ti?n; t??c gi?y phép lái xe c?a 8.568 tr??ng h?p.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? tr??ng h?p ng??i ?i?u khi?n ph??ng ti?n giao th?ng mà trong c? th? có ch?t ma túy, l?c l??ng CSGT ?? phát hi?n 83 tr??ng h?p, ph?t ti?n g?n 1,8 t? ??ng, t??c Gi?y phép lái xe 80 tr??ng h?p, t?m gi? 83 ph??ng ti?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo C?c CSGT, th?ng qua c?ng tác tu?n tra, ki?m soát, ??u tranh phòng ch?ng t?i ph?m trên tuy?n, l?c l??ng này ?? phát hi?n 34 v? có d?u hi?u t?i ph?m, b?t gi? 36 ??i t??ng, trong ?ó: 7 v? tàng tr?, v?n chuy?n trái phép ma túy, 1 v? ch?ng ng??i thi hành c?ng v?, 25 v? v?n chuy?n hàng hóa kh?ng r? ngu?n g?c xu?t x?......

Trong th?i gian trên, c?ng an các ??a ph??ng ti?p t?c ch? ??ng ch? ??o l?c l??ng CSGT có hi?u qu? c?ng tác tuyên truy?n, tu?n tra ki?m soát, x? ly vi ph?m, tình hình tai n?n giao th?ng ???ng b? gi?m c? 3 tiêu chí. C? th?, toàn qu?c x?y ra 1.317 v? tai n?n giao th?ng ???ng b?, làm ch?t 584 ng??i, b? th??ng 1.018 ng??i.

So v?i th?i gian cùng k? n?m 2019, tai n?n giao th?ng gi?m 303 v? (gi?m 18,7%), gi?m 64 ng??i ch?t (gi?m 9,8%), gi?m 259 ng??i b? th??ng (gi?m 20,28%).

M?t tháng, c? n??c x? ly h?n 13.000 tài x? dính n?ng ?? c?n và ma túy - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHình ?nh l?c l??ng CSGT l?p ch?t ki?m tra, phát hi?n ng??i ?i?u khi?n ph??ng ti?n có d?u hi?u vi ph?m khi tham gia giao th?ng (?nh: C?c CSGT).

Theo Trung tá V? Anh ?i?p, th?i gian t?i, C?c CSGT ti?p t?c ch? ??o CSGT C?ng an các ??a ph??ng th?c hi?n có hi?u qu? k? ho?ch, nh?m ng?n ch?n k?p th?i các v? tai n?n giao th?ng và ùn t?c giao th?ng, trong ?ó t?p trung x? ly các hành vi d?n ??n tai n?n giao th?ng nh? vi ph?m n?ng ?? c?n, ma túy.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"L?c l??ng CSGT toàn qu?c t? nay ??n cu?i n?m t?p trung c?ng tác tuyên truy?n, t?ng c??ng l?c l??ng, ph??ng ti?n thi?t b? nghi?p v? ti?p t?c tu?n tra ki?m soát, x? ly vi ph?m, ??m b?o tuy?t ??i tr?t t? an toàn giao th?ng ph?c v? b?o v? ??i h?i toàn qu?c l?n th? XIII c?a ??ng, ??ng th?i phòng ng?a ùn t?c và tai n?n giao th?ng nh?ng tháng cu?i n?m" - Trung tá ?i?p kh?ng ??nh.

Nguy?n Tr??ng