Th? ba, 01/12/2020 - 11:04

Liên l?c thành c?ng v?i ?oàn leo núi 45 ng??i b? m?c k?t ? Khánh Hòa

Dan trí

Sáng 1/12, UBND huy?n Khánh S?n (t?nh Khánh Hòa) cho bi?t, l?c l??ng c?u h? c?a huy?n ?? liên l?c ???c v?i ?oàn leo núi TPHCM b? m?c k?t do m?a l?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDL?c l??ng c?u h? c?a huy?n Khánh S?n ?ang trên ???ng vào ti?p c?n ?? ??a các du khách này v? l?i trung tam huy?n. Theo th?ng tin, do ??a bàn n?i du khách ?ang l?u trú cách trung tam x? Thành S?n 5km, ph?i ?i ???ng r?ng nên ??n tr?a nay m?i ??a các du khách nói trên v? ??n trung tam huy?n Khánh S?n, Khánh Hòa.

Trong khi ?ó, Ban ch? huy Phòng ch?ng thiên tai và Tìm ki?m c?u n?n t?nh Khánh Hòa sáng 1/12 cho bi?t, ?oàn "ph??t" k? trên ?? t? c?m tr?i ?? tránh trú an toàn, ??i k?t thúc m?a l?, n??c rút m?i xu?ng núi.

Liên l?c thành c?ng v?i ?oàn leo núi 45 ng??i b? m?c k?t ? Khánh Hòa - 1

M?a l? t?i Khánh Hòa nh?ng ngày qua ?ang gay thi?t h?i n?ng n? v? ng??i. Trong ?nh là ?oàn l?c l??ng ch?c n?ng ?ang tìm ki?m 3 cha con b? l? cu?n tr?i trong ?êm.

Theo th?ng tin t? Ban ch? huy Phòng ch?ng thiên tai và Tìm ki?m c?u n?n t?nh Khánh Hòa, ?oàn này ???c xác ??nh có kho?ng 45 ng??i, trong ?ó có m?t s? ng??i dan ??a ph??ng d?n ???ng, cùng ?i "ph??t" trong r?ng t? sáng 28/11. Hành trình leo núi t? núi Tà Giang (x? Thành S?n, huy?n Khánh S?n) ?i qua khu v?c ?èo Khánh Lê (huy?n Khánh V?nh, Khánh Hòa).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHi?n nhóm du khách này ?ang m?c k?t t?i khu v?c tr?i bò thu?c th?n 4 - Tà Giang, x? Thành S?n, huy?n Khánh S?n.

Ngay sau khi nh?n ???c tin báo, UBND huy?n Khánh S?n ?? t? ch?c l?c l??ng lên khu v?c trên ?? tìm ki?m c?u h?. Tuy nhiên chi?u 30/11, do n??c l?n nên ?oàn c?u h? ch?a qua s?ng ???c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo l?ch trình thì ngày 30/11, ?oàn du khách trên k?t thúc hành trình leo núi. Tuy nhiên ??n nay ?oàn v?n ch?a v? ??n n?i và kh?ng liên l?c ???c do ??a hình ??i núi, m?t sóng ?i?n tho?i. Do ?ó, ng??i than c?a m?t ng??i tham gia ?oàn "ph??t" ?? báo cáo v? vi?c cho chính quy?n huy?n và cung c?p l?ch trình di chuy?n c?a ?oàn nh? giúp ?? tìm ki?m.

H?i ??ng - Vi?t Tùng