Th? ba, 01/12/2020 - 16:51

L?nh ??o C?p cao Vi?t Nam g?i ?i?n m?ng T?ng th?ng M? Joe Biden

Dan trí

Nhan d?p ?ng Joseph Robinette Biden Jr. ???c b?u làm T?ng th?ng H?p chúng qu?c Hoa K?, ngày 30/11, T?ng Bí th?, Ch? t?ch n??c Nguy?n Phú Tr?ng và Th? t??ng Nguy?n Xuan Phúc ?? g?i ?i?n chúc m?ng.

L?nh ??o C?p cao Vi?t Nam g?i ?i?n m?ng T?ng th?ng M? Joe Biden - 1
Tan T?ng th?ng M? Joe Biden (?nh: Reuters)
?
T?ng Bí th?, Ch? t?ch n??c Nguy?n Phú Tr?ng và Th? t??ng Chính ph? Nguy?n Xuan Phúc bày t? tin t??ng v?i n?n t?ng quan h? ?? ???c xay d?ng trong 25 n?m qua, quan h? ??i tác toàn di?n Vi?t Nam - Hoa K? s? ti?p t?c phát tri?n, ?i vào chi?u sau, hi?u qu? và b?n v?ng, góp ph?n mang l?i l?i ích cho nhan dan hai n??c và hòa bình, an ninh, ?n ??nh, h?p tác và phát tri?n ? khu v?c và trên th? gi?i.
?
Cùng ngày, Phó Ch? t?ch n??c ??ng Th? Ng?c Th?nh c?ng ?? g?i ?i?n m?ng t?i Phó T?ng th?ng ??c c? Kamala Harris.
?
Nhan d?p này, L?nh ??o C?p cao Vi?t Nam tran tr?ng m?i T?ng th?ng và Phó T?ng th?ng ??c c? Hoa K? th?m Vi?t Nam vào th?i gian s?m nh?t.
?
TTXVN