Th? ba, 01/12/2020 - 17:15

Th? t??ng:

Làm r? trách nhi?m vi?c ti?p viên hàng kh?ng làm lay Covid-19 ra c?ng ??ng

Dan trí

"T?i yêu c?u làm r? trách nhi?m v? vi?c lay nhi?m ca b?nh Covid-19 l?n này ? b? ph?n nào, cá nhan nào trong quá trình cách ly, c? quan nào ch?u trách nhi?m", Th? t??ng Nguy?n Xuan Phúc ch? ??o.

Th? t??ng nêu yêu c?u này t?i cu?c h?p Th??ng tr?c Chính ph? nghe Ban ch? ??o qu?c gia v? phòng ch?ng Covid-19 báo cáo tình hình và các bi?n pháp phòng ch?ng chi?u nay, 1/12/2020.

Làm r? trách nhi?m vi?c ti?p viên hàng kh?ng làm lay Covid-19 ra c?ng ??ng - 1
Th? t??ng ch? trì cu?c h?p c?a Th??ng tr?c Chính ph? v?i Ban ch? ??o Trung ??ng v? phòng ch?ng d?ch b?nh Covid-19 chi?u 1/12 (?nh: VGP).

Phát bi?u t?i cu?c h?p, Th? t??ng Nguy?n Xuan Phúc nh?n ??nh, th?i gian qua, Vi?t Nam ?? tích c?c tri?n khai các bi?n pháp phòng ch?ng, ?? cao c?nh giác, ch? kh?ng ph?i "m?t bò m?i lo làm chu?ng". H?m qua, ?? có ca lay nhi?m ??u tiên ra c?ng ??ng sau 88 ngày kh?ng ghi nh?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh? t??ng cho bi?t ?ng ?? g?i ?i?n tho?i cho l?nh ??o TPHCM và B? Y t? ?? có bi?n pháp m?nh h?n. "T?i yêu c?u ph?i làm r? trách nhi?m v? vi?c lay nhi?m này, ? b? ph?n nào, cá nhan nào trong th?c hi?n quy trình cách ly. C? quan nào ch?u trách nhi?m", Th? t??ng nêu r?.

?? ngh? th?o lu?n thêm m?t s? bi?n pháp m?nh m? h?n, Th? t??ng l?u y, th?i gian t?i s? có nhi?u cu?c h?p, h?i ngh?, ??i h?i, s? ki?n l?n c?a ??t n??c, t?p trung nhi?u ng??i nh? t?ng k?t n?m c?a các b?, ??i h?i Thi ?ua yêu n??c toàn qu?c, ??c bi?t là ??i h?i ??ng toàn qu?c l?n th? XIII… ph?i bi?n pháp nào ?? kh?ng ?nh h??ng ??n s? ki?n chính tr? l?n nh?t c?a ??t n??c và các ??i h?i quy m? qu?c gia khác.

Bên c?nh ?ó, hi?n nay, Vi?t Nam ?ón nhi?u c?ng dan t? các "trung tam d?ch" c?a th? gi?i v? n??c. V?y quy?t sách v? v?n ?? này nh? th? nào.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh? t??ng cho bi?t, có y ki?n ??t v?n ?? t?i sao Hà N?i và TPHCM quy ??nh ch?t ch? vi?c ?eo kh?u trang n?i c?ng c?ng, trong khi m?t s? t?nh, thành ph? khác l?i kh?ng và quán tri?t l?i ch? tr??ng nh?t quán chung là t?t c? các ph??ng ti?n c?ng c?ng, n?i ??ng ng??i… ph?i th?c hi?n m?t s? khau c?a Th?ng ?i?p 5K".

T?i cu?c h?p, Th? t??ng c?ng ?? ngh? báo cáo v? tình hình vaccine ng?a Covid-19 hi?n nay nh? th? nào, bi?n pháp h?p tác nh? th? nào trong v?n ?? này.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo báo cáo c?a B? Y t? (tính ??n 10h ngày 1/12/2020), sau 88 ngày kh?ng ghi nh?n tr??ng h?p m?c t?i c?ng ??ng, ngày 30/11/2020, B? Y t? ghi nh?n tr??ng h?p b?nh nhan Covid-19 (BN1347) có ti?n s? ti?p xúc v?i ti?p viên hàng kh?ng trong th?i gian cách ly t?i nhà và sau ?ó ???c xét nghi?m d??ng tính v?i SARS-CoV-2 (BN1342). ?ay là tr??ng h?p Covid-19 lay nhi?m th? phát t? tr??ng h?p v? t? vùng d?ch ?? ???c ngành y t? TPHCM ?i?u tra và x? ly k?p th?i.

Sau khi xét nghi?m 2 l?n cho k?t qu? am tính (ngày 15 và 18/11/2020), ti?p viên hàng kh?ng ???c v? cách ly t?i nhà tr? (P305, l?u 3, s? 50 B?ch ??ng, ph??ng 2, qu?n Tan Bình, TPHCM). Trong quá trình cách ly, ti?p viên này có ti?p xúc tr?c ti?p v?i 3 ng??i, g?m m? ?? và hai ng??i b?n (m?t nam, m?t n?). Trong ?ó, ng??i b?n nam (SN1988, trú t?i ph??ng 3, qu?n 6, TPHCM) có t?i s?ng cùng. Ngày 28/11, ti?p viên ???c l?y m?u xét nghi?m l?n 3, cho k?t qu? d??ng tính v?i SARS-CoV-2 (BN1342, th?ng báo ngày 29/11/2020). Tr??c ?ó, trong kho?ng th?i gian t? ngày 14 ??n ngày 18/11/2020 BN1342 có ti?p xúc v?i ??ng nghi?p trên chuy?n bay khác và sau ?ó xét nghi?m d??ng tính là BN1325 (th?ng báo ngày 26/11/2020).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgay khi nh?n ???c k?t qu? xét nghi?m d??ng tính c?a BN1342, S? Y t? TPHCM ?? t? ch?c ?i?u tra ? d?ch, cách ly và l?y m?u xét nghi?m các tr??ng h?p có ti?p xúc g?n v?i b?nh nhan, k?t qu? ngày 30/11/2020 có m?t m?u d??ng tính là b?n nam (BN1347). Theo k?t qu? ?i?u tra d?ch t? ban ??u c?a BN1347 cho th?y, trong th?i gian t? ngày 18 ??n ngày 25/11, BN1347 ?? ?i d?y t?i Trung tam Anh ng? KEY English (59 Nguy?n Bá Tuy?n, ph??ng 12, qu?n Tan Bình) và chi nhánh khác ? qu?n 10; t?i quán cà phê và quán karaoke.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t tr??ng h?p lay nhi?m t? ng??i cách ly (b?nh nhan 1347) là b?nh nhi nam, 1 tu?i, ? Qu?n 6, TPHCM. B?nh nhi có ti?n s? ti?p xúc g?n v?i BN1347 ngày 22, 23, 25, 27/11 (B? m? b?nh nhi có g?i bé qua nh? BN1347 tr?ng h?). Ngày 30/11/2020, sau khi bi?t th?ng tin BN1347 d??ng tính v?i COVID-19, Trung tam Ki?m soát và Phòng ng?a b?nh t?t TPHCM ?? ?i?u tra và ??a bé cùng m? bé ?i cách ly t?p trung t?i B?nh vi?n Nhi ??ng TPHCM, b? bé và các thành viên trong gia ?ình ???c cách ly t?i nhà. Bé ???c l?y m?u, xét nghi?m có k?t qu? d??ng tính v?i SARS-CoV-2 ?êm ngày 30/11.

T?ng s? ti?p xúc ?ang ???c ?i?u tra là 513 ng??i, trong ?ó ti?p xúc g?n (F1) theo ?i?u tra ban ??u là 99 (?? cách ly, l?y m?u xét nghi?m toàn b?, có 81 tr??ng h?p am tính, 18 tr??ng h?p ?ang ch? k?t qu?); tr??ng h?p ti?p xúc v?i ng??i ti?p xúc g?n (F2) là 414 (cách ly t?i nhà, ?? l?y m?u xét nghi?m 337 tr??ng h?p, 123 tr??ng h?p am tính, còn l?i ?ang ch? k?t qu? xét nghi?m).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??n 6h00 ngày 1/12/2020, s? tr??ng h?p xác ??nh liên quan ??n ? d?ch nêu trên là 2 tr??ng h?p, 204 tr??ng h?p ti?p xúc có k?t qu? am tính, Trung tam Ki?m soát b?nh t?t TPHCM ti?p t?c ?i?u tra, l?y m?u xét nghi?m, cách ly 506 tr??ng h?p, trong ?ó cách ly t?p trung 111 tr??ng h?p, cách ly t?i nhà 395 tr??ng h?p; ??ng th?i phong t?a các ??a ?i?m mà 2 tr??ng h?p này t?ng ??n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo B? Y t?, ??n nay, trên c? n??c hi?n ?ang cách ly 16.756 ng??i, trong ?ó cách ly t?i c? s? y t?: 175, t?i khu cách ly t?p trung: 15.741 và t?i nhà/n?i l?u trú 840 ng??i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác c? s? cách ly do quan ??i qu?n ly hi?n ?ang cách ly 5.228 ng??i t?i 56 ?i?m cách ly, t?ng s? ?? th?c hi?n cách ly là 145.451 ng??i, trong ?ó h?t cách ly là 140.223 ng??i.

Thái Anh