Th? ba, 10/11/2020 - 12:15

Kh?ng kh?i t? v? án, kh?ng x? ph?t c? gái "b? bom" 150 mam c? c??i

Dan trí

C? quan c?ng an xem xét kh?ng có d?u hi?u hình s? trong v? nhà hàng T.P. b? "b? bom" 150 mam c? c??i; ??ng th?i c?ng kh?ng ra quy?t ??nh kh?i t? hay x? ph?t hành chính c? gái này.

Kh?ng kh?i t? v? án, kh?ng x? ph?t c? gái b? bom 150 mam c? c??i - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCà Th? út là ng??i ?? "b? bom" 150 mam c? c??i.

Sáng ngày 10/11, trao ??i v?i phóng viên Dan trí, Th??ng tá V? Xuan D??ng- Tr??ng c?ng an TP ?i?n Biên Ph? (t?nh ?i?n Biên) cho bi?t, sau khi ti?n hành ?i?u tra, làm r? v? vi?c Cà Th? út (SN 1996, ? x? Pá Khoang, TP ?i?n Biên Ph?, t?nh ?i?n Biên) "bùng" ti?n gà, giò... và còn "b? bom" 150 mam c? c??i, gay thi?t h?i l?n cho m?t nhà hàng ? ph??ng M??ng Thanh, ??n nay c? quan c?ng an ?? làm theo ?úng quy trình t? giác t?i ph?m và ra quy?t ??nh kh?ng kh?i t? v? án. út c?ng kh?ng b? x? ph?t hành chính.

"Sau quá trình ?i?u tra, làm r? gi?i quy?t v? vi?c theo quy trình t? giác t?i ph?m, c? quan c?ng an nh?n th?y kh?ng có d?u hi?u hình s? trong v? vi?c này... nên chúng t?i ?? kh?ng ra quy?t ??nh kh?i t?, ??ng th?i c? út c?ng kh?ng b? x? ph?t hành chính. Nh?n th?y ?ay là v?n ?? liên quan ??n vi?c tranh ch?p dan s?, nên chúng t?i ?? h??ng d?n n?n nhan, c? th? là ch? nhà hàng T.P. làm các th? t?c ?? ki?n c? út ra tòa", Th??ng tá V? Xuan D??ng th?ng tin.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo c? quan ch?c n?ng, khi b? tri?u t?p v? c? quan c?ng an, Cà Th? út khai nh?n, do th??ng xuyên qua l?i quán T.P. ?n nh?u nên quen bi?t anh V? Th? L. (ch? nhà hàng). ?? “?ánh bóng” tên tu?i, út khoe là ?ang c?ng tác t?i m?t c? quan nhà n??c trên ??a bàn. Th?y anh L. tin t??ng nên út ?? n?y sinh y ??nh chi?m ?o?t tài s?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKho?ng tháng 8/2020, út ??t anh L. làm 7 mam c?m (tr? giá 7 tri?u ??ng) ?? ti?p khách c? quan và yêu c?u anh L. chuy?n ??n ??a ch? do út cung c?p. 7 mam c? này út n? ch?a tr? ti?n.

Khi anh V? Th? L. g?i ?i?n ?òi kho?n n? trên, do kh?ng có ti?n tr? và mu?n anh L. tin t??ng nên út nói d?i là sau này s? t? ch?c ?ám c??i t?i nhà hàng c?a anh r?i tr? m?t th?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgày 22/9, út g?i ?i?n tho?i cho anh L. yêu c?u cung c?p 156kg gà s?ng, 40kg giò, 180 h?p mía (tr? giá g?n 23 tri?u ??ng) ?? t? ch?c báo h? t?i nhà gái. ??ng th?i út ??t anh L. d?ng ph?ng, r?p và 150 mam c? c??i t?i nhà hàng c?a anh.

Theo h?p ??ng mi?ng gi?a ??i bên, t? ngày 24 - 26/9, anh L. ?? chuy?n ?? s? th?c ph?m trên cho út; ngày 30/9 chu?n b? ??y ?? 150 mam c? c??i theo yêu c?u.

Toàn b? s? ti?n hàng út ch?a thanh toán cho anh L.

Sau khi x?y ra s? vi?c, Cà Th? út t?t ?i?n tho?i kh?ng liên l?c ???c, b? tr?n kh?i ??a bàn sinh s?ng nên c? quan c?ng an ?? ph?i c? l?c l??ng tìm ki?m.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??n ngày 1/10, C?ng an TP ?i?n Biên Ph? ph?i h?p v?i C?ng an ph??ng M??ng Thanh ?? tìm th?y Cà Th? út vào lúc 18h t?i khu v?c g?n biên gi?i ? x? Thanh Lu?ng, huy?n ?i?n Biên.

Tr?n Thanh