Th? n?m, 03/12/2020 - 04:59

Kh?ng d? xác minh th?ng tin bà H? Th? Kim Thoa có qu?c t?ch n??c ngoài!

Dan trí

Báo chí n??c ngoài ph?n ánh c?u Th? tr??ng C?ng Th??ng ?ang b? truy n? qu?c t? có qu?c t?ch Pháp. Chánh v?n phòng B? C?ng an nói, n?u bà Thoa lén "ki?m" qu?c t?ch, c? quan qu?n ly nhà n??c khó bi?t.

T?i cu?c h?p báo Chính ph? t?i 2/12, PV Dan trí nêu v?n ?? xung quanh vi?c c?u Th? tr??ng B? C?ng Th??ng H? Th? Kim Thoa m?i b? Ban Bí th? Trung ??ng quy?t ??nh k? lu?t "khai tr? ??ng" v?i nh?n ??nh bà này có nhi?u vi ph?m nghiêm tr?ng trong th?i gian làm Th? tr??ng B? C?ng Th??ng, ?? b? kh?i t?, ?i?u tra, l?i b? sinh ho?t ??ng, ra n??c ngoài sau khi ngh? h?u…

G?n ?ay nh?t, có tin ??n bà Thoa ?? b? b?t t?i Pháp. Liên quan ??n vi?c này, báo chí n??c ngoài nêu nhi?u th?ng tin nh? bà Thoa có qu?c t?ch Pháp, ?ang s? d?ng qu?c t?ch này ?? sinh s?ng t?i Paris.

Kh?ng d? xác minh th?ng tin bà H? Th? Kim Thoa có qu?c t?ch n??c ngoài! - 1

Chánh v?n phòng B? C?ng an - Thi?u t??ng T? ?n X? th?ng tin v? s? vi?c t?i cu?c h?p báo Chính ph? t?i 2/12 (?nh: Nguy?n Quan).

T?i cu?c h?p báo, Chánh V?n phòng B? C?ng an - Thi?u t??ng T? ?n X? cho bi?t, h?i tháng 4 n?m nay, l?nh truy n? toàn qu?c v?i c?u Th? tr??ng H? Th? Kim Thoa ?? ???c ban hành. Sau ?ó, T? ch?c c?nh sát hình s? qu?c t? c?ng ?? truy n? ?? ??i v?i b? can. ??n th?i ?i?m này, B? C?ng an ch?a bi?t bà Thoa tr?n ? ?au.

Bên l? cu?c h?p báo, trao ??i thêm v?i PV Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD v? c? s? ?? xem xét nh?ng v?n ?? báo n??c ngoài ph?n ánh bà Thoa có qu?c t?ch Pháp bên l? cu?c h?p báo, Thi?u t??ng T? ?n X? gi?i thích, các ngu?n th?ng tin trong n??c kh?ng xác ??nh ???c th?ng tin này.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT??ng T? ?n X? phan tích, ngay c? vi?c qu?n ly qu?c t?ch, t??ng t? tr??ng h?p c?u ??i bi?u Qu?c h?i Ph?m Phú Qu?c, n?u bà Thoa "l?y" qu?c t?ch Pháp mà kh?ng th?ng tin, báo cáo thì c? quan qu?n ly nhà n??c c?ng kh?ng bi?t ???c, n?u ??i t??ng kh?ng s? d?ng qu?c t?ch này khi xu?t c?nh/nh?p c?nh ra/vào Vi?t Nam.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDN?u xét th?y có c?n c?, các c? quan ch?c n?ng Vi?t Nam ph?i ?? ngh? phía n??c b?n th?ng tin c? th? vi?c c?ng dan Vi?t Nam có qu?c t?ch n??c ?ó, th?ng qua th? t?c t??ng tr? t? pháp.

T??ng T? ?n X? nói v? b? can H? Th? Kim Thoa (Video: Nguy?n B?c)

C?u Th? tr??ng B? C?ng Th??ng là b? can b? kh?i t? ?? ?i?u tra v? t?i "Vi ph?m quy ??nh v? qu?n ly, s? d?ng tài s?n nhà n??c gay th?t thoát, l?ng phí" liên quan ??n vi ph?m x?y ra t?i T?ng C?ng ty Bia r??u, n??c gi?i khát Sài Gòn (Sabeco). Bà Thoa b? kh?i t? cùng v?i c?u B? tr??ng C?ng Th??ng V? Huy Hoàng trong v? "bán" ??t vàng c?ng s?n s? 2-4-6 Hai Bà Tr?ng, TPHCM. Tuy nhiên, c? quan c?ng an ?? t?m ?ình ch? ph?n v? án v?i bà Thoa vì xác ??nh b? can ?? b? tr?n, khi nào b?t ???c s? ti?p t?c x? ly theo quy ??nh.

Tr??c ?ó, c?u Th? tr??ng B? C?ng Th??ng ?? b? x? ly k? lu?t, b? mi?n nhi?m ch?c v? Th? tr??ng theo quy?t ??nh c?a Th? t??ng t? tháng 8/2017 vì nh?ng khuy?t ?i?m m?c ph?i trong vi?c s?p x?p l?i doanh nghi?p nhà n??c thu?c ngành.

C? th?, theo UB Ki?m tra Trung ??ng, bà Thoa ?? vi ph?m m?t lo?t các khuy?t ?i?m v? trình t?, th? t?c trong vi?c c? ph?n hóa doanh nghi?p, th?c hi?n kh?ng ?úng, kh?ng ??y ?? các th? t?c theo quy ??nh, quy?t ??nh c?a Nhà n??c v? qu?n ly ??t ?ai, kh?ng báo cáo các c? quan có th?m quy?n x? ly và x? ly kh?ng ?úng kho?n thu 30 t? ??ng t? vi?c chuy?n nh??ng quy?n khai thác, s? d?ng khu ??t 12 T?n ??n.

Trong giai ?o?n c? ph?n hóa, bà Thoa ?? mua c? ph?n v??t m?c, chuy?n nh??ng c? ph?n kh?ng ?úng quy ??nh c?a ?i?u l? c?a c?ng ty. Vi?c chuy?n nh??ng ph?n v?n góp c?a Nhà n??c vào C?ng ty TNHH ??u t? và Th??ng m?i ?i?n Quang kh?ng báo cáo, xin y ki?n ch? s? h?u là vi ph?m quy ??nh v? qu?n ly v?n nhà n??c t?i doanh nghi?p…

Trong th?i gian dài, bà Thoa nhi?u l?n kê khai tài s?n, thu nh?p kh?ng ?úng, kh?ng ??y ?? theo quy ??nh v? kê khai tài s?n, thu nh?p, vi ph?m quy ??nh v? nh?ng ?i?u ??ng viên kh?ng ???c làm.

Ngay sau khi nh?n các quy?t ??nh k? lu?t, bà Thoa ???c B? C?ng Th??ng cho ngh? h?u, h??ng ch? ?? b?o hi?m x? h?i k? t? 1/9/2017. Sau th?i ?i?m này, nh? ng??i phát ng?n B? C?ng an th?ng tin, bà Thoa ???c xác ??nh ?? xu?t c?nh ngày 22/10/2018 qua c?a kh?u C?ng hàng kh?ng qu?c t? Tan S?n Nh?t.

H?i gi?a tháng 7 n?m nay, phía B? C?ng an cho bi?t, c?nh sát ?i?u tra ?? ra quy?t ??nh kh?i t? b? can ??i v?i bà H? Th? Kim Thoa v? t?i "Vi ph?m quy ??nh v? qu?n ly, s? d?ng tài s?n Nhà n??c gay th?t thoát, l?ng phí".

Xác ??nh bà Thoa ?? ra n??c ngoài, c? quan ?i?u tra khi ?ó c?ng xúc ti?n các th? t?c t??ng tr? t? pháp v?i Interpol ra l?nh qu?c t?, k? ho?ch là s? ph?i h?p v?i c?nh sát n??c b?n ?? b?t b? can v? n??c.

Ph??ng Th?o