Th? n?m, 03/12/2020 - 11:11

Kh?i t? v? án hình s? ti?p viên hàng kh?ng làm lay lan d?ch Covid-19

Dan trí

Ngày 3/12, C?ng an TPHCM quy?t ??nh kh?i t? v? án hình s? "làm lay lan d?ch b?nh nguy hi?m cho ng??i". Sau ?ó C?ng an TP s? ?i?u tra toàn di?n ?? xác ??nh r? trách nhi?m c?a các t? ch?c liên quan.

Kh?i t? v? án hình s? ti?p viên hàng kh?ng làm lay lan d?ch Covid-19 - 1

Toàn c?nh bu?i h?p báo.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDK?t thúc bu?i h?p báo, ?ng T? L??ng - Giám ??c Trung tam Báo chí TPHCM th?ng tin thêm: Ch? ??o c?a Ch? t?ch thành ph?, ?ay là v? vi?c d? lu?n c? n??c ??c bi?t quan tam, c?n ph?i r?n ?e, x? ly nghiêm nh?ng ??i t??ng vi ph?m quy ??nh cách ly, coi th??ng s?c kh?e c?a b?n than, ng??i than và c? c?ng ??ng.

Có y?u t? phá ho?i kh?ng?

??i tá Nguy?n S? Quang th?ng tin chi ti?t v? án
Phóng viên h?i: Có y?u t? phá ho?i trong v? án này hay kh?ng?
?
??i tá Nguy?n S? Quang tr? l?i: B??c ??u chúng t?i nh?n th?y có d?u hi?u vi ph?m pháp lu?t. Trong quá trình ?i?u tra s? làm r? v?n ?? có y?u t? phá ho?i hay kh?ng.
?
Sau v? án hình s? s? rút ra nhi?u v?n ?? ?? xác ??nh s? áp ch? tài hình s? hay hành chính.
?
Ngoài ra vi?c ?i?u tra s? giúp phát hi?n nh?ng l? h?ng trong phòng ch?ng d?ch, t? ?ó có góp y, ki?n ngh? ?i?u ch?nh.?Quy ??nh ?? có nh?ng do y th?c ch? quan mà vi ph?m thì c?ng s? có nh?ng ?i?u ch?nh cho phù h?p. Nh?ng v?n ?? rút ra t? v? án hình s? s? góp ph?n gi?m thi?u nh?ng vi ph?m có th? x?y ra sau này.
?
Vi?c khi nào kh?i t? b? can thì s? tuan th? theo các quy ??nh c?a pháp lu?t.
?
Kh?i t? v? án hình s? ti?p viên hàng kh?ng làm lay lan d?ch Covid-19 - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??i tá Nguy?n S? Quang tr? l?i các cau h?i c?a phóng viên trong bu?i h?p báo.

S? có k? ho?ch ?i?u tra toàn di?n xác ??nh t? ch?c, cá nhan liên quan

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCác phóng viên ??t cau h?i:?

Trong v? án này, nh?ng ??i t??ng nào liên quan? Nh?ng ng??i qu?n ly và c? quan ??a ph??ng có liên quan?

Khi cách ly, ti?p viên hàng kh?ng có ti?p xúc v?i nhi?u ng??i. Trách nhi?m c?a Vietnam Airlines và các bên liên quan nh? th? nào?
?
TPHCM ?ang có nhi?u khu cách ly nh?ng kh?ng có tr?m gác v?i l?c l??ng ch?c n?ng. Gi?i pháp nào ?? ch?n ch?nh th?c tr?ng này?
?
Có xem xét trách nhi?m hình s? c?a các t? ch?c, cá nhan khác có liên quan do kh?ng qu?n ly ch?t t?i khu cách ly?
?
"Xem xét m? r?ng ?i?u tra các t? ch?c vi ph?m quy ??nh cách ly"

??i tá Nguy?n S? Quang tr? l?i: Nói chung các cau h?i t?u chung l?i là trách nhi?m c?a các t? ch?c, cá nhan. Sau khi kh?i t? v? án, C?ng an thành ph? s? có k? ho?ch ?i?u tra m?t cách toàn di?n ?? xác ??nh r? trách nhi?m c?a các t? ch?c liên quan và s? cá th? hóa hình s? các cá nhan liên quan.

?
Vi?c khi nào kh?i t? b? can, ai là b? can, c?n ph?i ti?p t?c ?i?u tra làm r?. Trong ?ó có m?t s? ng??i liên quan hi?n ?ang ch?a b?nh, cách ly nên ph?i tuan th? v? phòng ch?ng d?ch b?nh bên c?nh tuan th? pháp lu?t.
?
Vi?c b?o v? t?i các khu cách ly có thu phí, ?? ngh? phóng viên liên h? v?i Ban Ch? ??o Phòng ch?ng d?ch c?a thành ph?.
?
Kh?i t? v? án hình s? ti?p viên hàng kh?ng làm lay lan d?ch Covid-19 - 3

?ng T? L??ng, Giám ??c Trung tam Báo chí TPHCM, nói bu?i h?p báo là ?? cung c?p th?ng tin giúp ng??i dan c? n??c hi?u ?úng, hi?u ?? trách nhi?m c?a mình trong phòng ch?ng Covid-19.

X? ly nghiêm kh?c b?ng các ch? tài hình s?

??i tá Nguy?n S? Quang, Phó Giám ??c C?ng an TPHCM th?ng tin: Ngay khi phát hi?n ca b?nh Covid-19 trong c?ng ??ng ? TPHCM, C?ng an thành ph? ?? ti?n hành xác minh ?i?u tra, xác ??nh có d?u hi?u, hành vi lay lan d?ch b?nh nguy hi?m cho ng??i khác.
?
Trên c? s? ?i?u tra ban ??u, C?ng an thành ph? xin y ki?n B? C?ng an, l?nh ??o thành ph?, Ban Ch? ??o Phòng ch?ng Covid-19 TPHCM. C?n c? các quy ??nh pháp lu?t, C?ng an thành ph? quy?t ??nh kh?i t? v? án hình s? "làm lay lan d?ch b?nh nguy hi?m cho ng??i".
?
C? quan An ninh ?i?u tra ?? có quy?t ??nh kh?i t? v? án hình s? theo quy?t ??nh s? 02 ngày 3/12.
?
Tình hình d?ch b?nh trên th? gi?i ph?c t?p, ?ang bùng phát t?i nhi?u qu?c gia. Vi?t Nam ?? n? l?c c? h? th?ng chính tr? và toàn dan ?? ng?n ch?n d?ch; nh?ng v?a qua, có s? ch? quan thi?u y th?c trách nhi?m, y th?c v? pháp lu?t c?a vài cá nhan, d?n t?i h?u qu? nghiêm tr?ng. Chính vì v?y c?n x? ly nghiêm kh?c b?ng các ch? tài hình s? theo quy ??nh c?a lu?t pháp Vi?t Nam.
?

12h10:Hình ảnh gây sốc khi chơi CD M? ??u cu?c h?p báo, ?ng T? L??ng th?ng tin, th?c hi?n ch? ??o c?a UBND thành ph? H? Chí Minh, S? Th?ng tin và Truy?n th?ng và C?ng an thành ph? t? ch?c h?p báo cung c?p th?ng tin kh?i t? v? án, ?? ng??i dan c? n??c hi?u ?úng, hi?u ?? trách nhi?m c?a mình trong trong phòng ch?ng Covid-19.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTh?ng tin chính th?c ???c c? quan ch?c n?ng c?ng b? t?i bu?i h?p báo tr?a ngày 3/12. ?ng T? L??ng, Giám ??c Trung tam Báo chí TPHCM; ??i tá Nguy?n S? Quang, Phó Giám ??c C?ng An TPHCM cùng ch? trì cu?c h?p báo.

Kh?i t? v? án hình s? ti?p viên hàng kh?ng làm lay lan d?ch Covid-19 - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c gi? di?n ra bu?i h?p báo. (?nh: Van S?n)

Kh?i t? v? án hình s? ti?p viên hàng kh?ng làm lay lan d?ch Covid-19 - 5
Nhi?u phóng viên ?? có m?t t?i bu?i h?p báo, ghi nh?n th?ng tin ?ang ???c d? lu?n c? n??c quan tam. (?nh: Nguy?n Quang)

V? án liên quan tr?c ti?p ??n ti?p viên hàng kh?ng c?a h?ng Vietnam Airlines, trong quá trình cách ly t?i khu cách ly t?p trung c?a h?ng ?? ti?p xúc v?i ngu?n lay nhi?m. Sau ?ó trong quá trình t? cách ly t?i n?i l?u trú ti?p t?c g?i b?n bè, ng??i than ??n ch?i và ? cùng làm lay lan d?ch b?nh ra c?ng ??ng.

Kh?i t? v? án hình s? ti?p viên hàng kh?ng làm lay lan d?ch Covid-19 - 6

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng ??ng ?ang ??i m?t nguy c? lay nhi?m ? m?c cao do y th?c kém c?a ng??i cách ly (?nh: Ph?m Nguy?n)

Nguy hi?m h?n, ti?p viên này (b?nh nhan 1342) trong quá trình t? cách ly còn t? y ?i ?n, ?i h?c, ti?p xúc v?i r?t nhi?u ng??i. Hành vi c?a b?nh nhan ?? gay phát tán d?ch b?nh nguy hi?m trong c?ng ??ng.

??n nay hàng tr?m nghìn h?c sinh, sinh viên ?? ph?i ngh? h?c, hàng nghìn ng??i ph?i cách ly t?p trung, l?y m?u xét nghi?m, nguy c? lay nhi?m ngoài c?ng ??ng ? m?c r?t nguy hi?m.

Lu?t s? Nguy?n ??c Chánh (?oàn Lu?t s? TPHCM) phan tích: "B?nh nhan 1342 là ng??i tr? v? t? vùng có d?ch b?nh Covid-19 và ?? ???c th?ng báo cách ly t?i nhà. Tuy nhiên, trong th?i gian cách ly, b?nh nhan này l?i ti?p xúc g?n v?i nhi?u ng??i (trong ?ó có b?nh nhan 1347). Có th? th?y, ?ay là hành vi kh?ng tuan th? quy ??nh v? vi?c cách ly t?i nhà".

Ngày 30/3/2020, H?i ??ng Th?m phán Tòa án Nhan dan t?i cao có ban hành c?ng v?n s? 45/TANDTC-PC nh?m h??ng d?n c?ng tác xét x? t?i ph?m liên quan ??n phòng, ch?ng d?ch b?nh Covid-19. Theo n?i dung c?ng v?n này, hành vi c?a B?nh nhan 1342 có th? b? coi là tr??ng h?p th?c hi?n "hành vi khác làm lay lan d?ch b?nh nguy hi?m cho ng??i" quy ??nh t?i ?i?m c kho?n 1 ?i?u 240 và có th? b? truy c?u trách nhi?m hình s? v?i t?i "làm lay lan d?ch b?nh truy?n nhi?m nguy hi?m cho ng??i" ???c quy ??nh t?i ?i?u 240 B? lu?t Hình s? 2015, s?a ??i b? sung 2017.

Theo ?ó, ng??i ph?m t?i có th? b? ph?t ti?n t? 50.000.000 ??ng ??n 200.000.000 ??ng ho?c ph?t tù t? 1 n?m ??n 5 n?m. M?c hình ph?t t?i ?a ??i v?i t?i danh này lên ??n ??n 12 n?m.

Van S?n - Nguy?n Quang - Hoàng Thu?n