Th? ba, 01/12/2020 - 07:10

H?m nay nhi?u t?nh mi?n Trung ti?p t?c m?a to

Dan trí

Ngày và ?êm nay (1/12), ? các t?nh thành t? Th?a Thiên Hu? ??n Qu?ng Ng?i có m?a to, có n?i m?a r?t to...

H?m nay nhi?u t?nh mi?n Trung ti?p t?c m?a to - 1

Các t?nh thành mi?n Trung liên t?c h?ng m?a b?o gay thi?t h?i n?ng n?.

Theo Trung tam D? báo khí t??ng th?y v?n Qu?c gia, h?m nay (1/12), do ?nh h??ng c?a kh?ng khí l?nh có c??ng ?? ?n ??nh k?t h?p v?i nhi?u ??ng gió ??ng trên cao nên ? các t?nh t? Qu?ng Bình ??n Ninh Thu?n và Tay Nguyên có m?a v?a, m?a to, có n?i m?a r?t to và gi?ng. L??ng m?a ?o ???c t? 7h ngày 30/11 ??n 1h ngày 1/12 ph? bi?n t? 20-60mm, có n?i trên 100mm. M?t s? n?i có l??ng m?a l?n nh?: Tam K? (Qu?ng Nam) 125mm, Trà My (Qu?ng Nam) 262mm, Ba T? (Qu?ng Ng?i) 117mm, Nha Trang (Khánh Hòa) 160mm, M ?r?k (??k L?k) 151mm...

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDD? báo ngày và ?êm nay (1/12), do ?nh h??ng c?a kh?ng khí l?nh, ? B?c B? và Thanh Hóa tr?i rét v?i nhi?t ?? th?p nh?t ph? bi?n 14-17 ?? C, vùng núi 11-14 ?? C, vùng núi cao d??i 10 ?? C. ??

? v?nh B?c B? có gió ??ng b?c m?nh c?p 5, có lúc c?p 6, gi?t c?p 7. Bi?n ??ng. Vùng bi?n ngoài kh?i các t?nh Trung B? có gió ??ng B?c m?nh c?p 6, có lúc c?p 7, gi?t c?p 8; khu v?c B?c Bi?n ??ng (bao g?m c? vùng bi?n qu?n ??o Hoàng Sa) có gió ??ng B?c m?nh c?p 6-7, gi?t c?p 9, bi?n ??ng m?nh.

Khu v?c Hà N?i kh?ng m?a, tr?i rét v?i nhi?t ?? th?p nh?t ph? bi?n 16-18 ?? C. ?

Do ?nh h??ng c?a kh?ng khí l?nh k?t h?p v?i nhi?u ??ng gió ??ng trên cao nên, trong ngày và ?êm nay (1/12), ? các t?nh/thành ph? t? Th?a Thiên Hu? ??n Qu?ng Ng?i, có m?a to, có n?i m?a r?t to v?i t?ng l??ng ph? bi?n t? 50-100mm, có n?i trên 100mm; ? các t?nh Qu?ng Bình, Qu?ng Tr? và t? Bình ??nh ??n Khánh Hòa, có m?a v?a, có n?i m?a to v?i t?ng l??ng m?a ph? bi?n 20-50mm, có n?i trên 50mm.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?nh báo c?p ?? r?i ro thiên tai do m?a l?n: c?p 1.

Nguy?n D??ng