H?i sinh gi?ng chó s?n c? quy hi?m l?ng danh ??t Vi?t

??n gi?, chó Lài v?n mang nhi?u ??c ?i?m hoang d?i c?a gi?ng chó sói. Có kh?ng ít huy?n tho?i v? ??c tính hung t?n c?a gi?ng chó này còn l?u l?i ??n ngày nay...

H?i sinh gi?ng chó Lài b?n ??a quy hi?m sau nhi?u n?m th?t l?c

H?i sinh gi?ng chó s?n c? quy hi?m l?ng danh ??t Vi?t - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?i s? thích s?u t?m các gi?ng chó b?n ??a, nhi?u n?m tr? l?i ?ay, anh Tr?n Tu?n Anh (SN 1985 ? huy?n Th?ch Thành, Thanh Hóa) ?? lu?n tìm ki?m th?ng tin, ngu?n g?c và t?p tính c?a t?ng gi?ng chó b?n ??a c?a Vi?t Nam.

??n m?t ngày, anh Tu?n Anh nh?n ra r?ng mình ?? có tình yêu ??c bi?t v?i gi?ng chó Lài quy hi?m t? khi nào kh?ng hay. "Chó Lài là m?t gi?ng chó có giác quan phát tri?n h?n chó bình th??ng, có s? k?t n?i v?i ch? r?t cao, t? s? k?t n?i ?y s? sinh ra lòng trung thành ph?c v? ch? nhan. Chúng là ng??i b?n ??ng hành kh?ng bao gi? b? r?i ch?, tính cách h?i tr?m. Chó ??t ng??ng tr??ng thành v? hình th? và ??nh hình tính cách khi chúng 3 tu?i", anh Tu?n Anh chia s?.?

H?i sinh gi?ng chó s?n c? quy hi?m l?ng danh ??t Vi?t - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Theo truy?n thuy?t, vào th?i c? x?a, chó Lài ???c nh?ng chi?n binh ??i Vi?t r?t t?n th?. Và th?c t?, c?ng tác kh?o c? ?? t?ng phát hi?n ra nhi?u m? c? ???c táng cùng chó ? ?a Bút, V?nh l?c, Thanh Hóa. Trong ?ó, có nhi?u ki?u dao g?m, rìu chi?n lo?i ng?n, l??c, ca u?ng n??c, vòng giáp tay, h?a ti?t m?t tr?ng ??ng… ???c ?úc ho?c ?iêu kh?c hình chó Lài", anh Tu?n Anh chia s? v? nh?ng hi?u?bi?t c?a mình.

H?i sinh gi?ng chó s?n c? quy hi?m l?ng danh ??t Vi?t - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC?ng theo anh Tu?n Anh, chó Lài c?ng là gi?ng chó có nhi?u t??ng th?, ???c xem là bi?u t??ng c?a lòng trung thành, mang l?i may m?n và an vui, chi?n th?ng, thành c?ng cho gia ch? nu?i ho?c ng??i tr?ng t??ng.?

H?i sinh gi?ng chó s?n c? quy hi?m l?ng danh ??t Vi?t - 4

Tr?ng l??ng chó cái khi d?y thì kho?ng 15kg và ??c là 18-20kg, chó cái s? ??t tr?ng l??ng khi sinh s?n xong l?a ??u kho?ng 17-18kg và ít khi thay ??i tr?ng l??ng. Chó ??c trên 1 n?m tu?i kho?ng 20-26kg. Chan cao kh?ng khiu.

H?i sinh gi?ng chó s?n c? quy hi?m l?ng danh ??t Vi?t - 5

??c ?i?m ?i?n hình c?a gi?ng chó Lài là có khu?n m?t tam giác - dài v? phía m?i và quan sát chính di?n khu?n m?t ho?c góc c?nh, góc nghiêng ??u là hình tam giác.

??i tai gi?ng chó Lài hình l??i mác dài cao trên m?t khu?n m?t thanh tú t?o nên m?t s? ?n t??ng nh?t ??nh.

H?i sinh gi?ng chó s?n c? quy hi?m l?ng danh ??t Vi?t - 6

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t x?ch, vi?n m?t s?m màu, màu m?t ch? y?u ?? và h? phách (kh?ng có màu xanh ki?u chó tay).

H?i sinh gi?ng chó s?n c? quy hi?m l?ng danh ??t Vi?t - 7

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDVì là gi?ng chó ta nên chó Lài r?t thích nh?ng mùi h?i b?c ra t? xác ??ng v?t ch?t lau ngày ho?c phan ??ng v?t... Chúng s? tr??n vào ?? ng?y trang mùi h?i trên c? th?.

H?i sinh gi?ng chó s?n c? quy hi?m l?ng danh ??t Vi?t - 8

L?ng mình 2 l?p, l?p ngoài th? c?ng ?? b?o v? c? th? kh?i th?i ti?t kh?c nghi?t, ch?ng s??ng gió, l?p trong m?m m?i gi? ?m c? th?. V? mùa ??ng l?ng dài, mùa hè l?ng sát.

H?i sinh gi?ng chó s?n c? quy hi?m l?ng danh ??t Vi?t - 9

?u?i chó lài ???c ví nh? b?ng lau và c?ng là bánh lái.

H?i sinh gi?ng chó s?n c? quy hi?m l?ng danh ??t Vi?t - 10

V?i tam huy?t và ni?m ?am mê cháy b?ng, nu?i chó Lài ?? b?o v? m?t ngu?n gen ??ng v?t quy hi?m c?a dan t?c, anh Tu?n hi v?ng trong t??ng lai kh?ng xa, gi?ng chó này s? ?ón nh?n ???c tình yêu t? c?ng ??ng nu?i chó b?n ??a Vi?t Nam.

?? Quan