Th? t?, 25/11/2020 - 09:47

Bình D??ng:

Hoang mang vì n??c kênh ??i màu xanh k? l?

Dan trí

N??c con kênh D dài nhi?u km b?t ng? chuy?n sang màu xanh k? l?, b?c mùi khi?n nhi?u ng??i dan s?ng sát bên kênh lo l?ng.

Hoang mang vì n??c kênh ??i màu xanh k? l? - 1

N??c dòng kênh D mang m?t màu xanh k? l?.

Sáng 25/11, l?c l??ng ch?c n?ng ?ang ki?m tra, làm r? nguyên nhan khi?n n??c dòng kênh D ? ph??ng Bình Hoà (TP Thu?n An, t?nh Bình D??ng) ??i màu xanh ch?a t?ng th?y.

Theo ng??i dan ??a ph??ng, hi?n t??ng này b?t ??u xu?t hi?n t? sáng 24/11 trên su?t ?o?n kênh dài kho?ng 2km, khi?n ng??i dan lo l?ng.

Hoang mang vì n??c kênh ??i màu xanh k? l? - 2

Ng??i dan lo l?ng khi n??c kênh xanh nh? màu m?c C?u Long.

Nh?n tin báo, cán b? ph??ng ph?i h?p các ??n v? nghi?p v? c?a TP Thu?n An xu?ng l?y m?u n??c, ki?m tra xác ??nh nguyên nhan.

???c bi?t, kênh D ti?p nh?n l??ng n??c th?i t? các h? dan và t? khu c?ng nghi?p r?i ?? ra s?ng Sài Gòn.?

Hi?n UBND TP Thu?n An ?? giao Phòng Tài nguyên và M?i tr??ng ph?i h?p v?i UBND ph??ng Bình Hòa ki?m tra, xác ??nh nguyên nhan v? vi?c. Ng??i dan n?i ?ay cho bi?t, ?ay là l?n ??u tiên n??c con kênh này xu?t hi?n màu xanh, có mùi h?i nh? v?y.

Th?i gian g?n ?ay, trên ??a bàn t?nh Bình D??ng liên t?c x?y ra hi?n t??ng kênh, su?i ??i màu l? do các doanh nghi?p c? tình lén x? th?i khi tr?i t?i, m?a. M?c dù các "th? ph?m" ?? b? ?oàn liên ngành l?p biên b?n x? ph?t nh?ng tình tr?ng "b?c t?" các dòng kênh v?n ch?a có d?u hi?u gi?m xu?ng.

Trung Kiên