Th? ba, 16/04/2019 - 16:10

Hình ?nh tuy?n ???ng s?t m?i n?m làm ???c 1 kilomet Nh?n - Ga Hà N?i

Dan trí

Sau g?n m?t th?p k? thi c?ng (t? 9/2010), ??n nay tuy?n ???ng s?t ?? th? Nh?n – Ga Hà N?i m?i ra “hình hài” ?o?n trên cao - ??a vào khai thác th??ng m?i trong n?m 2020.

Hình ?nh tuy?n ???ng s?t m?i n?m làm ???c 1 kilomet Nh?n - Ga Hà N?i - 1

?Tuy?n ???ng s?t Nh?n - ga Hà N?i kh?i c?ng t? tháng 9/2010. Th?i ?i?m ?ó, TP Hà N?i d? ki?n ??n n?m 2018 tuy?n ???ng s?t t? ?? dài 12,5 km này s? hoàn thành.

Hình ?nh tuy?n ???ng s?t m?i n?m làm ???c 1 kilomet Nh?n - Ga Hà N?i - 2

H?n 8 n?m ?? qua nh?ng h?u h?t các h?ng m?c c?a tuy?n ???ng s?t Nh?n - Ga Hà N?i còn dang d?.

Hình ?nh tuy?n ???ng s?t m?i n?m làm ???c 1 kilomet Nh?n - Ga Hà N?i - 3

Tuy?n ???ng s?t này ti?p t?c l?i h?n v?i ng??i dan Th? ??. TP Hà N?i d? ki?n, ??n n?m 2020 s? hoàn thành ?o?n trên cao dài 8,5km ?? ??a vào khai thác th??ng m?i.

Hình ?nh tuy?n ???ng s?t m?i n?m làm ???c 1 kilomet Nh?n - Ga Hà N?i - 4

Qua h?n 8 n?m xay d?ng toàn tuy?n ???ng s?t ?? th? Nh?n - Ga Hà N?i v?i t?ng m?c ??u t? ???c ??a ra cách ?ay h?n 8 n?m là 18.000 t? ??ng, ??n nay t?ng m?c ??u t? ?? ???c ?i?u ch?nh lên ??n g?n 36.000 t? ??ng.

Hình ?nh tuy?n ???ng s?t m?i n?m làm ???c 1 kilomet Nh?n - Ga Hà N?i - 5

D? án ?? ch?m ti?n ?? so v?i d? ki?n 4 n?m và s? ti?n ?? ???c ?i?u ch?nh t?ng g?p ??i.

Hình ?nh tuy?n ???ng s?t m?i n?m làm ???c 1 kilomet Nh?n - Ga Hà N?i - 6

Nh?ng ngày này, trên c?ng tr??ng tuy?n ???ng s?t "th?p k?" này c?ng nhan v?n làm vi?c ngày ?êm ?? ?o?n trên cao k?p hoàn thành vào n?m 2020.

Hình ?nh tuy?n ???ng s?t m?i n?m làm ???c 1 kilomet Nh?n - Ga Hà N?i - 7

Nguyên nhan ch?m ti?n ?? c?a tuy?n ???ng s?t ?? th? Nh?n - Ga Hà N?i là do liên quan ??n vi?c ch?m ti?n ?? trong c?ng tác gi?i phóng m?t b?ng, TP Hà N?i g?p nhi?u khó kh?n khi di chuy?n h? t?ng k? thu?t ng?m n?i, di chuy?n cay xanh...

Hình ?nh tuy?n ???ng s?t m?i n?m làm ???c 1 kilomet Nh?n - Ga Hà N?i - 8

Theo UBND TP Hà N?i các gói th?u ??u ???c ti?n hành ??u th?u r?ng r?i, ngoài vi?c ph?i th?c hi?n tuan th? theo Lu?t c?a Vi?t Nam còn ph?i th?c hi?n ??y ?? các th? t?c theo quy ??nh phía nhà tài tr?.

Hình ?nh tuy?n ???ng s?t m?i n?m làm ???c 1 kilomet Nh?n - Ga Hà N?i - 9

Vi?c l?p h? s? m?i th?u ??i v?i các gói th?u c?a d? án có tính ch?t ??c thù riêng bi?t (??c bi?t các các gói th?u thi?t b?), do v?y trong quá trình th?c hi?n có nhi?u n?i dung c?n ph?i rà soát ??i chi?u th?m chí n?y sinh tình hu?ng trong ??u th?u m?t nhi?u th?i gian ?? th?ng nh?t x? ly.

Hình ?nh tuy?n ???ng s?t m?i n?m làm ???c 1 kilomet Nh?n - Ga Hà N?i - 10

UBND TP Hà N?i cho bi?t, k? ho?ch v?n ODA hàng n?m kh?ng ???c b? trí ?? làm ch?m tr? thanh toán cho các nhà th?u d?n ??n ti?n ?? thi c?ng b? ?nh h??ng.

Hình ?nh tuy?n ???ng s?t m?i n?m làm ???c 1 kilomet Nh?n - Ga Hà N?i - 11
Hà N?i ?ang ??i m?t v?i vi?c các nhà th?u ?òi b?i th??ng 81 tri?u ?? la do ch?m ti?n ?? gi?i phóng m?t b?ng kéo dài th?i gian thi c?ng c?a các nhà th?u.

Quang Phong