Th? ba, 10/11/2020 - 08:58

Hình ?nh b?o s? 12 "th?i xiêu v?o" ng??i ?i ???ng, qu?t ?? cay xanh

Dan trí

8h sáng nay 10/11, b?o s? 12 áp sát b? bi?n các t?nh Bình ??nh - Ninh Thu?n, gay m?a và gió r?t m?nh ? nhi?u n?i.

B?o s? 12 gay m?a và gió r?t m?nh ? Nha Trang, Khánh Hòa.

Ghi nh?n t?i ???ng Ph?m V?n ??ng, TP Nha Trang, Khánh Hòa vào lúc 8h20, gió gi?t liên h?i x? ?? nhi?u xe máy c?a ng??i ?i ???ng. M?t s? ng??i dan ph?i b? xe máy gi?a ???ng ?? ch?y vào các ng?i nhà bên ???ng ?? tránh trú. Có ng??i "?m" tr? nhà cao t?ng ?? ch? b?o qua, có ng??i ph?i xu?ng h?m ?? xe ?? ?n n?p.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDB?t t?i các c?ng trình ?ang xay d?ng b? cu?n bay, m?t s? cay nh? ?? b? g?y ??, cong v?o.

Ng??i ?i ???ng "n?p" b?o ? Nha Trang
Hình ?nh b?o s? 12 th?i xiêu v?o ng??i ?i ???ng, qu?t ?? cay xanh - 1

Ng??i ?i ???ng núp tr? tòa nhà cao t?ng tránh trú b?o.

Ng??i dan ?i ???ng c?ng ?? h? tr?, giúp ?? m?t s? ng??i b? b?o cu?n ng? xe máy, ??a ?i trú tránh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhi?u cay xanh l?n ? g?n ???ng Ph?m V?n ??ng, Hòn Ch?ng c?ng? b? b?t g?c, x? ??.

Hình ?nh b?o s? 12 th?i xiêu v?o ng??i ?i ???ng, qu?t ?? cay xanh - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t ng??i ?i ???ng ph?i n?p sau c?t ?i?n ?? tránh gió m?nh.

Hình ?nh b?o s? 12 th?i xiêu v?o ng??i ?i ???ng, qu?t ?? cay xanh - 3

Tài x? xe c?ng ngh? kh?ng th? di chuy?n, chi?c xe b? gió th?i ??.

Hình ?nh b?o s? 12 th?i xiêu v?o ng??i ?i ???ng, qu?t ?? cay xanh - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNg??i ?i xe máy trên ???ng Ph?m V?n ??ng, Nha Trang b? x? ng? khi b?o s? 12 ?? b?, gió gi?t m?nh.

Hình ?nh b?o s? 12 th?i xiêu v?o ng??i ?i ???ng, qu?t ?? cay xanh - 5

H?u h?t ng??i ?i xe 2 bánh ??u kh?ng th? di chuy?n.

Hình ?nh b?o s? 12 th?i xiêu v?o ng??i ?i ???ng, qu?t ?? cay xanh - 6

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCay nh? b? qu?t ??.

B?o s? 12 áp sát Phú Yên

PV Dan trí ghi nh?n lúc 8h ngày 10/11, t?i TP Tuy Hòa, Phú Yên gió b?t ??u gi?t m?nh, m?t s? cay xanh b? g?y ??. Do m?a l?n t? ?êm qua nên m?t s? tuy?n ???ng nh? Lê Thành Ph??ng, Tr?n H?ng ??o…. b? ng?p c?c b?.

Hình ?nh b?o s? 12 th?i xiêu v?o ng??i ?i ???ng, qu?t ?? cay xanh - 7

???ng Lê Thành Ph??ng ? TP Tuy Hòa b? ng?p c?c b?

T?i qu?c l? 29 ?o?n qua huy?n S?ng Hinh (Phú Yên) n??c l? lên nhanh c?ng gay chia c?t.

Hình ?nh b?o s? 12 th?i xiêu v?o ng??i ?i ???ng, qu?t ?? cay xanh - 8

N??c l? tràn qua qu?c l? 29

Hình ?nh b?o s? 12 th?i xiêu v?o ng??i ?i ???ng, qu?t ?? cay xanh - 9
Hình ?nh b?o s? 12 th?i xiêu v?o ng??i ?i ???ng, qu?t ?? cay xanh - 10

B?o ch?a vào ??t li?n nh?ng ?? có cay xanh g?y ??.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??n nay t?i Phú Yên, nhi?u th?y ?i?n, h? ch?a n??c ?? b?t ??u x? l?, c? th?: Th?y ?i?n S?ng Ba H? 1.000m3/s, thu? ?i?n Kr?ng H'n?ng 475m3/s, h? ch?a n??c ??ng Tròn x? t? 76,05 ??n 271,04m3/s…

Hình ?nh b?o s? 12 th?i xiêu v?o ng??i ?i ???ng, qu?t ?? cay xanh - 11

Sóng bi?n l?n gay xóa l? b? kè ? ph??ng 6, TP. Tuy Hòa

Vi?t H?o - Trung Thi