Th? ba, 01/12/2020 - 13:52

Hà N?i khai thác 5 tuy?n ???ng s?t ?? th? trong 10 n?m t?i

Dan trí

UBND TP Hà N?i d? ki?n t? nay ??n 2030 s? ??a 5 tuy?n ???ng s?t ?? th? vào khai thác th??ng m?i, trong ?ó có Cát Linh - Hà ??ng, Nh?n - ga Hà N?i, V?n Cao - Hòa L?c, ga Hà N?i - Hoàng Mai…

?ng Nguy?n Th? Hùng - Phó Ch? t?ch UBND TP Hà N?i v?a ban hành k? ho?ch phát tri?n ph??ng ti?n v?n t?i c?ng c?ng trên ??a bàn giai ?o?n t? nay ??n 2030.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDBáo cáo cho bi?t, n?m 2019, v?n t?i hành khách c?ng c?ng trên ??a bàn TP ??t 949 tri?u l??t, ?áp ?ng 17,03% nhu c?u ?i l?i c?a nhan dan. Trong ?ó, g?n 2.000 xe buyt ho?t ??ng trên ??a bàn ?áp ?ng 8,7% nhu c?u ?i l?i; h?n 19.000 xe taxi ?áp ?ng g?n 2% nhu c?u…

UBND TP Hà N?i ??a ra l? trình c? th? t? nay ??n 2025, ph??ng ti?n v?n t?i hành khách c?ng c?ng ?áp ?ng 30-35% nhu c?u ?i l?i c?a nhan dan; ??n n?m 2030, ph??ng ti?n này ?áp ?ng t? 45-50% nhu c?u ?i l?i c?a nhan dan.

Hà N?i khai thác 5 tuy?n ???ng s?t ?? th? trong 10 n?m t?i - 1

Hà N?i ?ang g?p rút ??a tuy?n ???ng s?t Nh?n - ga Hà N?i vào ho?t ??ng

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo k? ho?ch, t? nay ??n n?m 2025, Hà N?i s? ??a vào khai thác th??ng m?i 3 tuy?n ???ng s?t ?? th? g?m: Cát Linh - Hà ??ng (dài 13,5km), Nh?n - ga Hà N?i (dài 12,5km), V?n Cao - Ng?c Khánh - Hòa L?c.

T? n?m 2026-2030, Hà N?i ??a vào khai thác tuy?n Nam Th?ng Long - Tr?n H?ng ??o - Th??ng ?ình (dài 17,4km); ga Hà N?i - Yên S? (dài 8,7km).

TP Hà N?i c?ng ph?n ??u t? nay ??n 2030 t? ch?c 10 làn ?u tiên cho xe buyt. C? th?, t? nay ??n 2025, s? có 5 làn ?u tiên v?i chi?u dài kho?ng 22,6km (Hoàng Qu?c Vi?t, Tr?n Duy H?ng, X? ?àn, V? Chí C?ng, V? V?n Ki?t).

Giai ?o?n 2026-2030, TP nghiên c?u t? ch?c thêm 5 làn ?u tiên cho xe buyt v?i t?ng chi?u dài 82,3km, trong ?ó tuy?n Nh?n - H? Tùng M?u dài 5km, Ng?c H?i - B?n xe Th??ng Tín dài 9,3km, M? ?ình - N?i Bài dài 25km, Th??ng Tín - Phú Xuyên dài 16km.

Quang Phong