Ch? nh?t, 08/11/2020 - 22:18

Hà N?i: Hàng lo?t ? t? b? x?t s?n khi ?? trong khu ?? th? D??ng N?i

Dan trí

Hàng lo?t xe ? t? d?ng ?? t?i ?o?n ???ng trong khu ?? th? D??ng N?i (ph??ng D??ng N?i, qu?n Hà ??ng, Hà N?i) ?? b? x?t s?n lên than xe.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHàng lo?t xe ? t? b? x?t s?n

T?i ngày 8/11, phóng viên Dan trí có m?t t?i khu v?c chung c? CT7 D??ng N?i (thu?c ph??ng D??ng N?i, qu?n Hà ??ng, TP Hà N?i) ghi nh?n c?nh hàng lo?t xe ? t? ?? d??i ???ng c?nh khu ?? th? b? x?t s?n lên than xe.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrao ??i v?i phóng viên t?i hi?n tr??ng s? vi?c, m?t b?o v? khu chung c? CT7 cho bi?t, khu v?c ???ng n?i các xe ? t? b? x?t s?n kh?ng thu?c ??a ph?n c?a chung c?, ph?n l?n các xe ?? ? ?ay là xe c?a ng??i ngoài vì c? dan chung c? ??u s? d?ng b?i ?? d??i t?ng h?m.

Hà N?i: Hàng lo?t ? t? b? x?t s?n khi ?? trong khu ?? th? D??ng N?i - 1

M?t chi?c ? t? b? x?t s?n ??y than xe.

"Chúng t?i c?ng ch?a th?y ng??i dan nào trong chung c? ph?n ánh s? vi?c", ng??i b?o v? tòa CT7 cho hay.

Hà N?i: Hàng lo?t ? t? b? x?t s?n khi ?? trong khu ?? th? D??ng N?i - 2

Nh?ng chi?c ? t? b? x?t s?n ??.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t ng??i dan s?ng trong toà chung c? CT7 cho hay: "Có th? m?t s? ??i t??ng ghen ghét nh?ng ng??i ?? xe ? t? trên tuy?n ???ng này nên h? ?? x?t s?n lên xe. Khu v?c ???ng này c?ng có bi?n báo c?m ?? xe ? t?".

Theo ghi nh?n c?a phóng viên Dan trí, t?i hi?n tr??ng có kho?ng 5 chi?c ? t? (4 chi?c màu tr?ng và 1 chi?c ? t? màu ?en) b? x?t s?n lên than xe. Nh?ng chi?c ? t? b? x?t s?n ?? t?i các v? trí d?c theo tuy?n ???ng d??i khu ?? th? D??ng N?i.

Hà N?i: Hàng lo?t ? t? b? x?t s?n khi ?? trong khu ?? th? D??ng N?i - 3

Con ???ng n?i x?y ra s? vi?c trong khu ?? th? D??ng N?i.

Trao ??i v?i PV Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD, m?t l?nh ??o C?ng an ph??ng D??ng N?i cho bi?t, ??n v? ?? n?m ???c th?ng tin s? vi?c và ?ang cho cán b? ki?m tra l?i, khi nào có th?ng tin s? th?ng báo sau.

M?t s? hình ?nh PV Dan trí ghi nh?n t?i ngày 8/11.

Hà N?i: Hàng lo?t ? t? b? x?t s?n khi ?? trong khu ?? th? D??ng N?i - 4
Hà N?i: Hàng lo?t ? t? b? x?t s?n khi ?? trong khu ?? th? D??ng N?i - 5
Hà N?i: Hàng lo?t ? t? b? x?t s?n khi ?? trong khu ?? th? D??ng N?i - 6
Hà N?i: Hàng lo?t ? t? b? x?t s?n khi ?? trong khu ?? th? D??ng N?i - 7

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDKhu v?c x?y ra s? vi?c có bi?n c?m ?? ? t?.

Tr?n Thanh