Th? t?, 25/11/2020 - 16:48

Hà N?i: Cháy t?i t?ng 13 chung c? Xa La

Dan trí

Khói ?en nghi ngút b?c lên t? c?n h? ? t?ng 13 tòa chung c? trong Khu ?? th? Xa La (Hà ??ng, Hà N?i) khi?n nhi?u c? dan ho?ng s?, tháo ch?y xu?ng bên d??i.

Hà N?i: Cháy t?i t?ng 13 chung c? Xa La - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHình ?nh khói ?en b?c lên t? c?n h? ? t?ng 13, tòa chung c? CT1B2 Khu ?? th? Xa La (?nh: Thanh Th?o).

Trao ??i v?i PV Dan trí chi?u 25/11, m?t cán b? ??i Phòng Cháy ch?a cháy và c?u n?n, c?u h? C?ng an qu?n Hà ??ng (Hà N?i) xác nh?n v? h?a ho?n nói trên.

Theo th?ng tin ban ??u, kho?ng 14h45 chi?u cùng ngày, nhi?u ng??i phát hi?n khói ?en b?c lên t? c?n h? ? t?ng 13, tòa CT1B2 Khu ?? th? Xa La (ph??ng Phúc La, qu?n Hà ??ng).

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNg?n l?a lan r?ng kèm theo c?t khói ?en b?c lên cu?n cu?n t? ban c?ng phòng ng?. Phát hi?n ?ám cháy, r?t ??ng c? dan tòa CT1B2 v?i vàng ch?y xu?ng thang b? thoát ra ngoài.

Hà N?i: Cháy t?i t?ng 13 chung c? Xa La - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV? ho? ho?n khi?n nhi?u c? dan h?t ho?ng b? ch?y xu?ng d??i (?nh: Thanh Th?o)

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNh?n tin báo, l?c l??ng ch?c n?ng ?? huy ??ng nhi?u xe c?u h?a chuyên d?ng cùng cán b?, chi?n s? t?i ti?p c?n hi?n tr??ng, kh?ng ch? v? h?a ho?n.

Sau kho?ng 30 phút, l?c l??ng ch?c n?ng ph?i h?p v?i b?o v? tòa nhà ?? d?p t?t hoàn toàn ?ám cháy.

"C?n h? này b? cháy ? phòng ng?. Khi l?c l??ng ch?c n?ng ti?p c?n hi?n tr??ng, l?a ch?a bén ??n phòng b?p. ? th?i ?i?m v? vi?c x?y ra, có ng??i bên trong c?n h?. Sau ?ó, n?n nhan ???c các c? dan h? tr? ??a xu?ng t?ng 1 theo l?i thang b?. ?ám cháy ?? ???c kh?ng ch? và kh?ng gay ra h?u qu? v? ng??i" - v? cán b? nói.

Nguy?n Tr??ng