Giao th?ng “ngh?t th?” t?i 10 tuy?n ???ng s?p có làn ?u tiên xe buyt

Nhi?u tuy?n ???ng Hà N?i d? ki?n m? làn riêng cho xe buyt nh? Hoàng Qu?c Vi?t, Tr?n Duy H?ng, X? ?àn... ?ang có l?u l??ng giao th?ng l?n, th??ng xuyên ùn t?c.

Giao th?ng “ngh?t th?” t?i nh?ng tuy?n ???ng xay d?ng làn ?u tiên xe buyt
Giao th?ng “ngh?t th?” t?i tuy?n ???ng s?p có làn ?u tiên xe buyt - 1

Theo k? ho?ch phát tri?n ph??ng ti?n v?n t?i hành khách c?ng c?ng giai ?o?n t? n?m 2021-2030, TP Hà N?i ??t m?c tiêu nang t? l? ??m nh?n c?a xe buyt ph?n ??u ??t 10,5% vào n?m 2020 (t??ng ?ng c?n kho?ng 2.500 ph??ng ti?n s?c ch?a trung bình 60 ch?). T? l? này s? ??t kho?ng 16-18% vào n?m 2025 (t??ng ?ng c?n kho?ng t? 4.000 - 4.500 ph??ng ti?n s?c ch?a trung bình 60 ch?) và kho?ng 25% vào n?m 2030 (t??ng ?ng c?n t? 6.700 - 6.800 ph??ng ti?n s?c ch?a trung bình 60 ch?).

Giao th?ng “ngh?t th?” t?i tuy?n ???ng s?p có làn ?u tiên xe buyt - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?? th?c hi?n m?c tiêu này, Hà N?i ??t m?c tiêu ??n n?m 2030 s? t? ch?c 10 làn ???ng ?u tiên cho xe buyt. Trong ?ó, giai ?o?n 2021-2025 nghiên c?u ?? t? ch?c 5 làn ?u tiên v?i t?ng chi?u dài g?n 23km trên các tuy?n ???ng: Hoàng Qu?c Vi?t (2,5km), Tr?n Duy H?ng (1,7km), X? ?àn (1,7 km); V? Chí C?ng (4,7km); V? V?n Ki?t (12km).

Giao th?ng “ngh?t th?” t?i tuy?n ???ng s?p có làn ?u tiên xe buyt - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo ghi nh?n, t?i các tuy?n ph? s? xay d?ng làn dành riêng cho xe buyt, giao th?ng lu?n trong tình tr?ng th??ng xuyên ùn t?c vào các khung gi? cao ?i?m.

Giao th?ng “ngh?t th?” t?i tuy?n ???ng s?p có làn ?u tiên xe buyt - 4
Giao th?ng “ngh?t th?” t?i tuy?n ???ng s?p có làn ?u tiên xe buyt - 5
Giao th?ng “ngh?t th?” t?i tuy?n ???ng s?p có làn ?u tiên xe buyt - 6
Giao th?ng “ngh?t th?” t?i tuy?n ???ng s?p có làn ?u tiên xe buyt - 7

???ng V? Chí C?ng

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy?n ???ng V? Chí C?ng (Hà N?i) là m?t trong nh?ng tr?c ???ng quan tr?ng giúp k?t n?i trung tam thành ph? Hà N?i v?i san bay N?i Bài. Tuy?n ???ng n?m trên vành ?ai 2, dài 4,7 km. B?t ??u t? ??u nam c?u Nh?t Tan ??n ng? t? ???ng Hoàng Hoa Thám - Hoàng Qu?c Vi?t, ti?p theo là ???ng B??i.

B?i v?y, vào khung gi? cao ?i?m, m?t ?? ph??ng ti?n cao trên tuy?n ???ng này khi?n cho các ph??ng ti?n di chuy?n ch?m, khó kh?n. Trên tuy?n ???ng xu?t hi?n nhi?u ?i?m ùn ?, có tình tr?ng ùn t?c x?y ra vào gi? cao ?i?m nh? ng? t? V? Chí C?ng - Xuan La.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t trong nh?ng nguyên nhan d?n ??n tình tr?ng ùn ? x?y ra nghiêm tr?ng h?n trong th?i gian g?n ?ay là do m?t c?u Th?ng Long ?ang ???c thi c?ng s?a ch?a t? tháng 8/2020, khi?n các ph??ng ti?n ???c phan lu?ng sang h??ng ???ng V? Chí C?ng ?? di chuy?n vào ho?c ra kh?i trung tam thành ph?.

Giao th?ng “ngh?t th?” t?i tuy?n ???ng s?p có làn ?u tiên xe buyt - 8

???ng X? ?àn

?o?n c?a h?m Kim Liên ??n ng? t? X? ?àn - Ph?m Ng?c Th?ch c?ng là m?t trong các nút giao th?ng th??ng xuyên x?y ra ùn t?c vào khung gi? cao ?i?m m?i ngày, ??c bi?t là khi tr?i m?a tình tr?ng này còn nghiêm tr?ng h?n.

Giao th?ng “ngh?t th?” t?i tuy?n ???ng s?p có làn ?u tiên xe buyt - 9
Giao th?ng “ngh?t th?” t?i tuy?n ???ng s?p có làn ?u tiên xe buyt - 10

H? t?ng ?? th? v?n ?? ch?t h?p, quá t?i, ph??ng ti?n cá nhan gia t?ng v?i t?c ?? chóng m?t m?i n?m, trong khi các bi?n pháp h?n ch? xe cá nhan ch?a ???c th?c hi?n thì tình tr?ng ùn t?c giao th?ng là ?i?u khó tránh kh?i.

Giao th?ng “ngh?t th?” t?i tuy?n ???ng s?p có làn ?u tiên xe buyt - 11

???ng Hoàng Qu?c Vi?t

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD???ng Hoàng Qu?c Vi?t có chi?u dài 2.5 km, chi?u r?ng 25m. ?ay là ???ng ???c ??u t? m? r?ng t? n?m 1996 ch?y qua ??t các ph??ng C? Nhu? (Nam T? Liêm); ph??ng Ngh?a ?? và ph??ng Ngh?a Tan (qu?n C?u Gi?y).

Giao th?ng “ngh?t th?” t?i tuy?n ???ng s?p có làn ?u tiên xe buyt - 12

Vào các khung gi? cao ?i?m bu?i sáng và bu?i chi?u hàng ngày, tuy?n ???ng Hoàng Qu?c Vi?t c?ng lu?n trong tình tr?ng ùn t?c kéo dài, các ph??ng ti?n di chuy?n ch?t v?t.

Giao th?ng “ngh?t th?” t?i tuy?n ???ng s?p có làn ?u tiên xe buyt - 13

???ng Tr?n Duy H?ng

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTuy?n Tr?n Duy H?ng - Nguy?n Chí Thanh c?ng là m?t trong nh?ng tr?c ???ng l?n n?i c?a ng? phía Tay vào trung tam Hà N?i. ?ay là m?t trong nh?ng "?i?m ?en" ùn t?c gay lo ng?i cho ng??i tham gia giao th?ng vào gi? cao ?i?m.

Giao th?ng “ngh?t th?” t?i tuy?n ???ng s?p có làn ?u tiên xe buyt - 14

Tr?c ???ng này lu?n có l?u l??ng xe r?t l?n ?? ra vào n?i thành t? các h??ng ??i l? Th?ng Long, Ph?m Hùng, Khu?t Duy Ti?n, ???ng Láng, Hoàng ??o Thúy... Cau chuy?n ùn t?c, k?t xe trên tuy?n ???ng này là ?i?u khó tránh kh?i.

Giao th?ng “ngh?t th?” t?i tuy?n ???ng s?p có làn ?u tiên xe buyt - 15

???ng V? V?n Ki?t

???ng V? V?n Ki?t c?ng là m?t trong nh?ng tuy?n ???ng huy?t m?ch ? c?a ng? phía b?c c?a th? ?? Hà N?i. Tuy?n ???ng ?i qua 3 huy?n là Mê Linh, ??ng Anh và Sóc S?n. Chi?u dài toàn tuy?n ???ng là 12 km, r?ng 23m; kéo dài t? phía B?c c?u Th?ng Long ??n San bay N?i Bài.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong th?i gian này, do m?t c?u Th?ng Long ?ang ???c thi c?ng, s?a ch?a khi?n các ph??ng ti?n ?t? kh?ng th? l?u th?ng qua c?u mà ph?i di chuy?n qua các cung ???ng khác. Vì v?y, tuy?n ???ng này ?ang khá th?ng thoáng.

?? Quan