Th? ba, 01/12/2020 - 14:06

Gi?i quy?t v?n ?? Th? Thiêm: ?? l? h?n m?t cái t?t, s?p sang cái t?t th? 2

Dan trí

Bà Nguy?n Th? Quy?t Tam cho r?ng vi?c gi?i quy?t chính sách cho ng??i dan khu 4,3ha ? Th? Thiêm ch?m. "Thành ph? ?? h?n qua m?t cái T?t, gi? g?n t?i T?t r?i v?n ch?a ???c gi?i quy?t", bà Tam nói.

Ngày 1/12, t? ??i bi?u Qu?c h?i TPHCM và t? ??i bi?u H?ND TPHCM ?? có bu?i ti?p xúc v?i c? tri qu?n 2. T? ??i bi?u Qu?c h?i TPHCM g?m có ?ng Phan Nguy?n Nh? Khuê - Tr??ng Ban Tuyên giáo Thành ?y TPHCM, bà Nguy?n Th? Quy?t Tam - nguyên Ch? t?ch H?ND TP và bà Tr?nh Ng?c Thúy - Phó Chánh án TAND TP.

Gi?i quy?t v?n ?? Th? Thiêm: ?? l? h?n m?t cái t?t, s?p sang cái t?t th? 2 - 1

C? tri Nguy?n Huy Hoàng nêu y ki?n v? gi?i quy?t tái ??nh c? cho ng??i dan Th? Thiêm

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i ?ay, v?n ?? liên quan ??n Khu ?? th? m?i Th? Thiêm ti?p t?c làm nóng h?i tr??ng nh? bao l?n ti?p xúc c? tri tr??c ?ó. Trong ?ó, c? tri ph?n ánh vi?c th?c hi?n chính sách cho ng??i dan ? khu 4,3ha ???c Thanh tra Chính ph? k?t lu?n n?m ngoài ranh Khu ?? th? m?i Th? Thiêm còn ch?m.

C? tri qu?n 2 c?ng ph?n ánh các b?t c?p liên quan ??n quy?t ??nh thu h?i ??t c?a ng??i dan; thành ph? giao 160ha ??t tái ??nh c? cho 51 doanh nghi?p; chính sách tái ??nh c?....

?áng chú y, nhi?u y ki?n c? tri nh?c l?i bu?i ??i tho?i gi?a Thanh tra Chính ph? v?i ng??i dan khi?u n?i ph?n ??t 5 khu ph? thu?c 3 ph??ng (Bình An, Bình Khánh, An Khánh) n?m ngoài ranh Khu ?? th? m?i Th? Thiêm di?n ra chi?u 27/11.

Gi?i quy?t v?n ?? Th? Thiêm: ?? l? h?n m?t cái t?t, s?p sang cái t?t th? 2 - 2

C? tri Nguy?n H?ng Quang cho r?ng bu?i ??i tho?i di?n ra chi?u 27/11 quá ng?n nên ng??i dan kh?ng th? trình bày h?t y ki?n

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC? tri cho r?ng bu?i ??i tho?i quá ng?n nên kh?ng ?? th?i gian tranh lu?n, ph?n tr? l?i c?a t? c?ng tác liên ngành c?ng kh?ng làm hài lòng ng??i dan. Bu?i ??i tho?i kh?ng có k?t qu?, kh?ng tr? l?i ???c vi?c 5 khu ph? c?a 3 ph??ng n?m trong ranh hay ngoài ranh.?

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"M?t v? vi?c kéo dài h?n 20 n?m nh?ng ch? cho ng??i dan nói vài phút nên kh?ng th? nói lên h?t y ki?n c?a mình. C? tri ?? ngh? ?oàn ??i bi?u Qu?c h?i ki?n ngh? lên ?y ban Pháp lu?t c?a Qu?c h?i ??i tho?i v?i ng??i dan v? tính pháp ly", c? tri Nguy?n H?ng Quang nói.

C? tri Tr?n Th? M? (79 tu?i) cho r?ng v?n ?? Th? Thiêm ?? quá lau nên thành ph? c?n ph?i thành tam gi?i quy?t: "Thành ph? ?? ch? ??o nh?ng các c?p l?nh ??o ? d??i kh?ng th?c hi?n và ng??i dan nh? qu? bóng b? ?á ?i ?á l?i. L?nh ??o thành ph? c?p trên thành tam nh?ng c?n nh?ng cán b? c?p d??i tham m?u ph?i là ng??i có tam, có t?m, h?t lòng ph?c v? dan thì m?i gi?i quy?t ???c".

Gi?i quy?t v?n ?? Th? Thiêm: ?? l? h?n m?t cái t?t, s?p sang cái t?t th? 2 - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDC? tri Tr?n Th? M? (79 tu?i) cho r?ng v?n ?? Th? Thiêm ?? quá lau nên thành ph? c?n ph?i thành tam gi?i quy?t

Phát bi?u k?t thúc h?i ngh?, ??i bi?u Qu?c h?i Nguy?n Th? Quy?t Tam cho bi?t: "V?i t? cách là ng??i ??i ?i?n cho c? bác c? tri, quan ?i?m c?a chúng t?i là v?n ?? nào chính quy?n làm sai thì ph?i s?a. Chúng t?i c?ng có theo d?i quá trình ?ó và c?ng th?ng nh?t v?i c? bác c? tri là ph?i gi?i quy?t v?n ?? b?ng pháp lu?t và ?úng quy ??nh".

Theo bà Tam, trong su?t quá trình gi?i quy?t v?n ?? Th? Thiêm, ??i bi?u Qu?c h?i TPHCM c?ng lu?n lu?n theo d?i và ??n ??c chính quy?n thành ph? gi?i quy?t nhanh. ?ay là vi?c t?n t?i hàng ch?c n?m, qua nhi?u ??i l?nh ??o c?a thành ph? nên gi?i quy?t kh?ng ph?i d?.?

"Dù khó nh?ng v?n ph?i t?p trung gi?i quy?t. ?ay kh?ng ph?i là quan ?i?m cá nhan mà l?nh ??o thành ph? c?ng ?ang t?p trung gi?i quy?t trên quan ?i?m này", ??i bi?u Quy?t Tam nh?n m?nh.

Gi?i quy?t v?n ?? Th? Thiêm: ?? l? h?n m?t cái t?t, s?p sang cái t?t th? 2 - 4

??i bi?u Qu?c h?i Nguy?n Th? Quy?t Tam, nguyên Ch? t?ch H?ND TPHCM, cho r?ng quá trình gi?i quy?t v?n ?? Th? Thiêm còn ch?m trong khi T?t s?p ??n

Bà Quy?t Tam chia s? thêm là 10 n?m ?ng c? ? qu?n 2, lúc nào bà c?ng ?eo ?u?i v?n ?? Th? Thiêm. Khi có ?i?u ki?n g?p l?nh ??o nào ? Trung ??ng bà ??u trình bày v?n ?? ?? s?m k?t thúc.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Ch? có ?i?u là gi?i quy?t quá ch?m, trong ?ó có trách nhi?m c?a mình, chúng t?i kh?ng ph? nh?n ?i?u ?ó. Nh?ng mà ch?a h? b? l?i v?n ?? này chút nào c?", bà Tam nói.

C?ng theo bà Tam, c? tri s?t ru?t v? quá trình gi?i quy?t v?n ?? Th? Thiêm và t? ??i bi?u Qu?c h?i c?ng v?y. Ngh? quy?t H?ND TP có h?t r?i, k?t lu?n c?a Thanh tra Chính ph? c?ng có r?i nh?ng quá trình tri?n khai có ch?m do nhi?u nguyên nhan, trong ?ó có nguyên nhan do còn nhi?u y ki?n khác nhau, c?n ph?i nghe thêm, xem xét l?i, ?? kh?ng phát sinh v?n ?? m?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD"Chúng t?i s? trao ??i v?i UBND TP ?? làm sao ??y nhanh quá trình này lên vì nh? c? bác nói t?t s?p ??n r?i. Thành ph? ?? h?n qua m?t cái t?t r?i, c?ng mong mu?n gi?i quy?t t? t?t n?m tr??c nh?ng kh?ng gi?i quy?t ???c và g?n t?i t?t l?i r?i v?n ch?a ???c gi?i quy?t. ?ay là ?i?u kh?ng vui, nh?ng do nhi?u nguyên nhan c?n ph?i ??n ??c thêm", ??i bi?u Quy?t Tam nói.

Qu?c Anh