Th? t?, 25/11/2020 - 16:15

Th?a Thiên Hu?:

???ng tr?m t? tan hoang sau b?o

Dan trí

D? án ???ng phía ??ng ??m L?p An (th? tr?n L?ng C?, huy?n Phú L?c, t?nh Th?a Thiên Hu?) sau b?o s? 13 b? h? h?ng r?t nhi?u h?ng m?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD???ng phía ??ng ??m L?p An dài 3,4km do Ban Qu?n ly Khu kinh t?, c?ng nghi?p t?nh Th?a Thiên Hu? làm ch? ??u t?, kinh phí th?c hi?n 172 t? ??ng t? tháng 1/2019 ??n tháng 12/2020. ??n nay ???ng ?? g?n hoàn thành các h?ng m?c. Tuy nhiên, sau ??t b?o s? 13 ngày 15/11 v?a qua, con ???ng ?? tr? nên tan nát.

???ng tr?m t? tan hoang sau b?o - 1

R?t nhi?u ?o?n t?i D? án ???ng phía ??ng ??m L?p An (th? tr?n L?ng C?, huy?n Phú L?c) tan nát

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDQua ghi nh?n c?a PV, nhi?u ?o?n t?i ???ng này ?? b? bong tróc, s?t lún nghiêm tr?ng t?o thành nh?ng hàm ?ch; g?ch lát b? l?t tung; các lan can g?y v?n. Ph?n chan ?ê bao ??p ngoài b? xói l? vào chan ???ng phía trong… C? con ???ng nh? v?a b? "d?i bom".

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD???ng tr?m t? ven ??m phá tan hoang sau b?o

Làm vi?c v?i PV Dan trí ngày 25/11, ?ng Nguy?n Qu?c Tu?n, Tr??ng Phòng K? ho?ch K? thu?t Ban Qu?n ly Khu kinh t?, c?ng nghi?p t?nh Th?a Thiên Hu? cho bi?t, do sóng v? m?nh trong nhi?u gi? ??t b?o s? 13 cu?n theo các v?t n?i nh? thuy?n bè g? phao, c?i g? làm h? h?ng lan can, ?ánh v? mái ta luy b?ng ?á h?c ???c xay d?ng t? n?m 2000.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“N??c ??m dang cao t? 0,5-0,8 so v?i m?t ???ng ?? xói tr?i ??t cát d??i l? ???ng t?o thành các h? s?p, xói l? làm h? h?ng l? ???ng. H? h?i t?t c? kho?ng 5 t? ??ng, trong ?ó l? ???ng h? 31%, lan can h? 78%” – ?ng Tu?n nói thêm.

???ng tr?m t? tan hoang sau b?o - 2

??i di?n Ban Qu?n ly Khu kinh t?, c?ng nghi?p t?nh Th?a Thiên Hu? làm vi?c v?i PV sáng 25/11

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c cau h?i khi thi?t k? thi c?ng có tính toán ??n ph??ng án ch?ng b?o, sóng kh?ng, ?ng Nguy?n C?ng Bình, Phó Tr??ng Ban Qu?n ly Khu kinh t?, c?ng nghi?p t?nh Th?a Thiên Hu? cho hay, t?ng có 1 tr?n b?o n?m 1985 tràn sóng bi?n lên b?. Còn ??n nay kh?ng có n??c bi?n dang ? khu v?c này nên khi thi?t k? ???ng, lan can kh?ng có k?t c?u ch?u sóng mà ch? y?u là ch?nh trang ?? th?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDDo c?ng trình hi?n ch?a hoàn thành nên Ban Qu?n ly Khu kinh t?, c?ng nghi?p t?nh Th?a Thiên Hu? s? làm vi?c v?i các bên b?o hi?m và các ??n v? thi c?ng ?? s?a ch?a ???ng.

???ng tr?m t? tan hoang sau b?o - 3

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDV?a hè ???ng b? n??c bi?n dang ?ánh l?t tung

???ng tr?m t? tan hoang sau b?o - 4

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t ???ng v? toác, s?t lún.

???ng tr?m t? tan hoang sau b?o - 5

Phía d??i n?n ???ng b? khoét r?ng.

???ng tr?m t? tan hoang sau b?o - 6

Di?n m?o c?a m?t c?ng trình tr?m t? ch? sao m?t c?n b?o.

???ng tr?m t? tan hoang sau b?o - 7

Ng??i dan ??t nhi?u d?u h?i v? ch?t l??ng c?ng trình.

???ng tr?m t? tan hoang sau b?o - 8

V? toác...

???ng tr?m t? tan hoang sau b?o - 9

... và s?t lún nh? sau m?t tr?n ??ng ??t.

???ng tr?m t? tan hoang sau b?o - 10
???ng tr?m t? tan hoang sau b?o - 11

C? m?t tuy?n ???ng ven ??m phá L?p An tan hoang.

??i D??ng?