Th? ba, 01/12/2020 - 11:36

Cà Mau:

?i?u chuy?n c?ng tác m?t tr??ng phòng lái xe khi có h?i men

Dan trí

Liên quan ??n v? tr??ng phòng b? ph?t vì vi ph?m n?ng ?? c?n khi lái xe, c? quan th?m quy?n huy?n U Minh (t?nh Cà Mau) ?? x? ly k? lu?t cán b? này.

Ngày 1/12, theo ngu?n tin c?a PV Dan tríHình ảnh gây sốc khi chơi CD, UBND huy?n U Minh (t?nh Cà Mau) ?? k? lu?t ?ng T.Q.Q. (m?t tr??ng phòng thu?c huy?n này) b?ng hình th?c c?nh cáo v? m?t ??ng và chính quy?n.

??ng th?i, ?ng Q. c?ng b? ?i?u chuy?n c?ng tác v? nh?n nhi?m v? ? V?n phòng UBND huy?n U Minh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD?ng T.Q.Q. b? k? lu?t, ?i?u chuy?n c?ng tác vì lái xe khi có r??u bia và b? CSGT ph?t vi ph?m n?ng ?? c?n.

?i?u chuy?n c?ng tác m?t tr??ng phòng lái xe khi có h?i men - 1

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDM?t tr??ng phòng thu?c huy?n U Minh (t?nh Cà Mau) b? k? lu?t vì vi ph?m n?ng ?? c?n khi lái xe. (?nh minh h?a)

Nh? Dan trí ?? ??a tin, chi?u ngày 16/8, ?ng T.Q.Q. ?i?u khi?n xe ? t? ?i t? h??ng x? Khánh Ti?n v? th? tr?n U Minh (huy?n U Minh, t?nh Cà Mau). Khi ??n ?o?n ???ng qua x? Khánh Ti?n, xe ?ng Q. có x?y ra va ch?m v?i m?t ng??i khác.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDSau ?ó, c?ng an ti?n hành ki?m tra n?ng ?? c?n ??i v?i ?ng Q., k?t qu? cho th?y n?ng ?? c?n là 0,873mg/lít khí th?.

?ng Q. b? ph?t hành chính 35 tri?u ??ng, t??c gi?y phép lái xe ? t? th?i h?n 23 tháng vì ?? vi ph?m ?i?u khi?n ? t? trên ???ng mà trong ng??i có n?ng ?? c?n v??t quá 0,4ml/lít khí th?, ???c quy ??nh t?i ?i?m a, kho?n 10, ?i?u 5, Ngh? ??nh 100/2019/N?-CP c?a Chính ph?.

Hùynh H?i