Th? ba, 01/12/2020 - 12:00

Ti?n Giang:

?i b? qua ???ng, ng??i ?àn ?ng b? 2 xe t?ng liên ti?p

Dan trí

Ng??i ?àn ?ng ?i b? qua ???ng b?t ng? b? xe máy t?ng ng? xu?ng ???ng. Ti?p ?ó 1 xe máy khác va ch?m ti?p làm ?ng này t? vong; 2 ng??i trên 2 xe máy b? th??ng.

Theo ng??i dan ch?ng ki?n v? tai n?n, vào kho?ng 18h40 ngày 30/11, m?t ng??i ?àn ?ng kho?ng h?n 40 tu?i ?i b? b?ng qua ???ng theo ?i?m m? d?i phan cách trên QL1A, ?o?n thu?c x? Than C?u Ngh?a, huy?n Chau Thành, Ti?n Giang. Cùng th?i ?i?m này, xe máy BKS 95B1-695.33 do m?t ng??i ?àn ?ng h?n 30 tu?i ?i?u khi?n l?u th?ng trên QL1A, theo h??ng t? Ti?n Giang v? TP HCM b?t ng? va ch?m ng??i ?àn ?ng ?i b?.

?i b? qua ???ng, ng??i ?àn ?ng b? 2 xe t?ng liên ti?p - 1

Chi?c xe máy v?ng vào l? ???ng

Cú va ch?m làm ng??i ?àn ?ng ?i b? ng? xu?ng ???ng. Ti?p ?ó xe máy BKS 71B1-293.66 do m?t ng??i ?àn ?ng ch? m?t ph? n? l?u th?ng cùng chi?u t? phía sau lao t?i, kh?ng x? ly k?p nên t?ng trúng ng??i ?àn ?ng.

L?n va ch?m này khi?n chi?c xe máy b? bay lên kh?i m?t ???ng, ng??i ph? n? ng?i sau ng? xu?ng ???ng. Sau ?ó xe máy 95B1-695.33 lao vào hàng rào nhà dan ven ???ng.

?i b? qua ???ng, ng??i ?àn ?ng b? 2 xe t?ng liên ti?p - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDL?c l??ng ch?c n?ng ghi nh?n hi?n tr??ng v? tai n?n

Sau tai n?n, ng??i ph? n? ?i trên xe máy và ng??i ?àn ?ng ?i b? ???c ng??i dan ??a ??n b?nh vi?n c?p c?u nh?ng ng??i ?àn ?ng ?? t? vong trên ???ng ?i. Sau ?ó ng??i ?àn ?ng ?i trên xe máy 95B1-695.33 c?ng ???c ??a ?i c?p c?u.

Nh?n ???c tin báo, ??i Thanh niên tình nguy?n t?nh Ti?n Giang k?p th?i có m?t t?i hi?n tr??ng ?i?u ti?t giao th?ng. ??i CSGT C?ng an huy?n Chau Thành cùng các ??n v? nghi?p v? liên quan khám nghi?m hi?n tr??ng ?i?u tra nguyên nhan v? tai n?n.

Nguy?n Vinh