Th? sáu, 13/07/2018 - 10:20

?? ngh? Hà N?i ??m b?o quy?n l?i cho ng??i t? cáo sai ph?m ???ng s?t ?? th?

Dan trí

Thanh tra Chính ph? kh?ng ??nh m?t s? n?i dung t? cáo c?a ?ng L??ng Xuan Bình - nguyên Phó Tr??ng Ban qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i - là có c? s? và ?? ngh? Thành u? Hà N?i xem xét l?i quá trình c?ng tác c?a ?ng Bình, trên c? s? ?ó ??m b?o quy?n l?i cho ?ng.

???ng s?t ?? th? Nh?n- ga Hà N?i ch?a bi?t khi nào v? ?ích (?nh: Toàn V?).
???ng s?t ?? th? Nh?n- ga Hà N?i ch?a bi?t khi nào v? ?ích (?nh: Toàn V?).

T?i K?t lu?n thanh tra m?t s? n?i dung theo ??n t? cáo c?a ?ng L??ng Xuan Bình - nguyên Phó Tr??ng Ban qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i v? d? án ???ng s?t ?? th? Nh?n- Ga Hà N?i, Thanh tra Chính ph? ?? làm r? d?u hi?u trù d?p, lo?i b? ng??i ??u tranh ch?ng tham nh?ng, l?ng phí th?ng qua c?ng tác cán b? và kh?ng b?o v? ng??i t? cáo theo ?úng quy ??nh c?a pháp lu?t.

K?t lu?n thanh tra cho bi?t, trong th?i gian t? tháng 8/2011 ??n tháng 9/2016, ?ng L??ng Xuan Bình làm Phó Tr??ng ban qu?n ly ???ng s?t Hà N?i (MRB) và lu?n hoàn thành t?t nhi?m v? ???c giao, kh?ng có b?t k? m?t k? lu?t nào v? ??ng c?ng nh? chính quy?n.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDK?t qu? th?c hi?n quy trình b? nhi?m l?i, c? b?n các tiêu chí ??t yêu c?u, t? vi?c ki?m ?i?m ?ánh giá quá trình c?ng tác, l?y phi?u tín nhi?m, tuy nhiên vi?c l?y phi?u tín nhi?m trong h?i ngh? cán b? viên ch?c t?i c? quan, ?ng Bình ch?a ??t t? l? c?n thi?t.

Tuy nhiên k?t qu? l?y phi?u tín nhi?m c?a t?p th? ??ng u? và l?nh ??o Ban qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i thì ?ng Bình ??t s? phi?u. Chính vì th?, Thanh tra Chính ph? ?? ?? ngh? Thành u? Hà N?i xem xét l?i quá trình c?ng tác c?a ?ng Bình, trên c? s? ?ó ??m b?o quy?n l?i cho ?ng.

“Thanh tra Chính ph? ch?a phát hi?n có d?u hi?u trù d?p ?ng Bình. Tuy nhiên v?i k?t qu? thanh tra các n?i dung mà ?ng Bình nêu trong ??n t? cáo cho th?y m?t s? n?i dung t? cáo là có c? s?”- k?t lu?n nêu r?.

M?c dù ?ng Bình ch?a cung c?p ???c d?u hi?u gì cho th?y b? xam h?i hay ?e do? ??n b?n than và gia ?ình ?ng nh?ng Thanh tra Chính ph? ?? ?? ngh? l?nh ??o Ban qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i c?n quan tam ??n vi?c này.

C? quan thanh tra c?ng ?? ngh? Hà N?i xem xét, gi?i quy?t theo th?m quy?n ??i v?i n?i dung t? cáo v? d?u hi?u vi ph?m pháp lu?t trong c?ng tác thanh tra c?a Thanh tra thành ph? Hà N?i.

Toàn tuy?n ???ng s?t ?? th? Nh?n- ga Hà N?i
Toàn tuy?n ???ng s?t ?? th? Nh?n- ga Hà N?i

Nh? Dan trí ?? ph?n ánh tr??c ?ó, k?t lu?n thanh tra kh?ng ??nh d? án ???ng s?t ?? th? Nh?n- ga Hà N?i có quy m? l?n và ph?c t?p, l?n ??u áp d?ng c?ng ngh? và tiêu chu?n m?i c?a n??c ngoài vào Vi?t Nam nh?ng h?p ??ng t? v?n th?c hi?n v?i C?ng ty Systra (Pháp) xác ??nh th?i gian 25 tháng v?i t?ng giá tr? trên 10,6 tri?u Euro là kh?ng kh? thi, khó ?áp ?ng và ch?a l??ng h?t ???c tính ph?c t?p khi th?c hi?n d? án.

?ay là l?n ??u tiên t? v?n Systra th?c hi?n d? án tuy?n tàu ?i?n ng?m ? Vi?t Nam nên còn nhi?u lúng túng, ch?a hi?u h?t các quy ??nh c?a lu?t pháp Vi?t Nam, d?n ??n m?t nhi?u th?i gian ?? hai bên ?i ??n th?ng nh?t cho t?ng n?i dung, t?ng h?ng m?c.

“Ban qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i kh?ng tin t??ng vào kinh nghi?m và trình ?? qu?c t? c?a t? v?n Systra. Ng??c l?i, t? v?n Systra cho r?ng, Ban qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i thi?u kinh nghi?m và lo?i hình thi c?ng này làm ch?m tr? th?i gian th?c hi?n d?n ??n phát sinh nhi?u chi phí; các yêu c?u lu?n mau thu?n, nh?ng ch? th? ??a ra kh?ng th? th?c hi?n d?n t?i t? v?n ph?i th?c hi?n hai l?n”- k?t lu?n ch? r?.

Nh?n ??nh vi?c ?i?u ch?nh h?p ??ng tr?n gói t?ng thêm trên 6,5 tri?u Euro là ch?a ?úng quy ??nh nh?ng Thanh tra Chính ph? ?ánh giá, th?c t? t? v?n Systra có huy ??ng nhan s? th?c hi?n các c?ng vi?c th?i ?i?m tr??c khi h?p ??ng có hi?u l?c. Vi?c phan chia t? 4 gói th?u l?n ban ??u thành 9 gói th?u nh? hi?n nay có phát sinh m?t s? c?ng vi?c ph?i t?ng thêm.

“UBND TP Hà N?i t? ch?c ki?m ?i?m và ch? ??o Ban qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i, S? K? ho?ch và ??u t?, S? Quy ho?ch ki?n trúc, Thanh tra TP Hà N?i ki?m ?i?m trách nhi?m t?p th?, cá nhan qua các th?i k? có liên quan ??n các vi ph?m. C?n c? k?t qu? ki?m ?i?m có bi?n pháp x? ly ??i v?i nh?ng t?p th?, cá nhan trong vi?c th?c hi?n ch?c n?ng, nhi?m v? ???c giao”- Thanh tra Chính ph? ki?n ngh?.

D? án ???ng s?t ?? th? Nh?n- ga Hà N?i do Ban qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i làm ch? ??u t?, t? v?n th?c hi?n là C?ng ty Systra (Pháp). Quy m? toàn tuy?n dài 12,5 km, trong ?ó trên cao 8,5km, ?i ng?m 4km; ?i?m ??u là Nh?n, ?i?m cu?i là ga Hà N?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?ng m?c ??u t? ?i?u ch?nh theo Quy?t ??nh 4007/2013 c?a UBND TP Hà N?i là 1.176 tri?u Euro; th?i gian th?c hi?n d? án ?i?u ch?nh ??n n?m 2018.

Th? Kha