Th? sáu, 23/10/2020 - 17:00

Kon Tum:

?? lam t?c phá r?ng, 3 cán b? lam tr??ng b? cho th?i vi?c

Dan trí

Ngày 23/10, C?ng ty TNHH MTV Lam nghi?p Kon Plong cho bi?t, ??n v? v?a ti?n hành x? ly k? lu?t 3 cán b? v?i hình th?c bu?c th?i vi?c.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTr??c ?ó, ?oàn liên ngành ?i ki?m tra t?i ti?u khu 495 thu?c ??a bàn x? Hi?u (huy?n Kon Plong, Kon Tum) và phát hi?n 33 g?c cay b? ch?t h?, ???ng kính m?t g?c kho?ng 30 - 105cm, ch?ng lo?i g? Xoan, Chò Ch?, SP t? nhóm 4 ??n nhóm 6.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDT?i hi?n tr??ng còn sót l?i h?n 2m3 g?, cùng ván bìa, cành ng?n. Theo tính toán s? b?, có ít nh?t g?n m?t tr?m kh?i g? ?? b? v?n chuy?n ra kh?i r?ng nh?ng l?c l??ng ch?c n?ng huy?n Kon Pl?ng kh?ng h? hay bi?t.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNgay sau ?ó, C?ng ty TNHH MTV Lam nghi?p Kon Plong ?? ph?i h?p v?i Ki?m lam t?nh Kon Tum ?? ?i?u tra x? ly v? vi?c.

?? lam t?c phá r?ng, 3 cán b? lam tr??ng b? cho th?i vi?c - 1
M?t cánh r?ng t?i huy?n Kon Plong b? phá tr??c ?ó

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD??ng th?i, C?ng ty TNHH MTV Lam nghi?p Kon Plong ?? x? ly k? lu?t ?ng P.V.T (Giám ??c Chi nhánh Lam tr??ng M?ng La) và 2 cán b? c?p d??i là ?ng T.M.H và ?.V.T (nhan viên qu?n ly b?o v? r?ng) v?i hình th?c b? bu?c ch?m d?t h?p ??ng lao ??ng tr??c th?i h?n vì thi?u tinh th?n trách nhi?m, bu?ng l?ng ki?m tra, kh?ng phát hi?n k?p th?i, kh?ng báo cáo l?nh ??o c?ng ty, kh?ng báo cáo các ?oàn c?ng tác xu?ng ??a bàn.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDHi?n h? s? ?? ???c hoàn thi?n chuy?n sang c? quan C?nh sát ?i?u tra ?? x? ly theo quy ??nh c?a pháp lu?t.

Ph?m Hoàng