Th? hai, 23/07/2018 - 08:07

?ang làm r? vi?c “th?ng ti?n” c?a 2 l?nh ??o BQL ???ng s?t ?? th? Hà N?i

Dan trí

Theo ngu?n tin c?a PV Dan trí, sau khi ch? ra r?t nhi?u sai ph?m t?i d? án ???ng s?t ?? th? Nh?n - ga Hà N?i, Thanh tra Chính ph? ?ang ti?p t?c làm r? ph?n ánh v? quá trình th?ng ti?n c?a hai l?nh ??o Ban qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i.

Thanh tra Chính ph? phát hi?n nhi?u sai ph?m t?i d? án ???ng s?t ?? th? Nh?n- ga Hà N?i.
Thanh tra Chính ph? phát hi?n nhi?u sai ph?m t?i d? án ???ng s?t ?? th? Nh?n- ga Hà N?i.

Nh? ?? ph?n ánh, t?i K?t lu?n thanh tra v? d? án ???ng s?t ?? th? Nh?n- ga Hà N?i, Thanh tra Chính ph? kh?ng ??nh nhi?u n?i dung t? cáo c?a ?ng L??ng Xuan Bình- nguyên Phó Tr??ng Ban qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i là có c? s?. Vi?c ch?m tr? bàn giao ??y ?? m?t b?ng c?a gói th?u CP03 d?n ??n nhà th?u ph?i ?i?u ch?nh k? ho?ch tri?n khai theo h?p ??ng ?? ky và yêu c?u b? sung kho?n kinh phí kho?ng 40 tri?u USD, nguy c? gay thi?t h?i cho ngan sách nhà n??c.

Thanh tra Chính ph? c?ng nh?n ??nh vi?c ?i?u ch?nh h?p ??ng t? v?n th?c hi?n d? án tr?n gói t?ng thêm trên 6,5 tri?u USD c?a Ban qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i là ch?a ?úng quy ??nh.

??ng th?i yêu c?u Hà N?i gi?i quy?t theo th?m quy?n ??i v?i nh?ng n?i dung t? cáo v? d?u hi?u vi ph?m pháp lu?t trong c?ng tác thanh tra c?a Thanh tra TP Hà N?i.

Sau khi Thanh tra Chính ph? có k?t lu?n, V?n phòng Chính ph? ?? yêu c?u c? quan này làm r? thêm m?t s? v?n ??, trong ?ó nghiên c?u, xem xét y ki?n c?a m?t s? b? ngành liên quan tr??c khi trình Th? t??ng Chính ph?.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CD“Chúng t?i c?ng nh?n ???c ph?n ánh v? vi?c b? nhi?m th?n t?c hai l?nh ??o Ban qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i. Có th?n t?c hay kh?ng thì ph?i ?i ki?m tra, xác minh b?i ?ay là n?i dung m?i, tr??c ?ay khi thanh tra ch?a có. Chúng t?i ?? c? cán b? làm vi?c v?i c? quan ch?c n?ng Hà N?i ?? làm r? vi?c này”- ngu?n tin t? Thanh tra Chính ph? cho hay.

???c bi?t, theo yêu c?u c?a Thanh tra Chính ph? UBND TP Hà N?i ?ang t? ch?c ki?m ?i?m và ch? ??o Ban qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?iHình ảnh gây sốc khi chơi CD, S? K? ho?ch và ??u t?, S? Quy ho?ch ki?n trúc, Thanh tra TP Hà N?i ki?m ?i?m trách nhi?m t?p th?, cá nhan qua các th?i k? có liên quan ??n các vi ph?m. C?n c? k?t qu? ki?m ?i?m có bi?n pháp x? ly ??i v?i nh?ng t?p th?, cá nhan trong vi?c th?c hi?n ch?c n?ng, nhi?m v? ???c giao.

??m b?o quy?n l?i cho ng??i t? cáo

Thanh tra Chính ph? cho bi?t, t? tháng 8/2011 ??n tháng 9/2016, ?ng L??ng Xuan Bình làm Phó Tr??ng ban qu?n ly ???ng s?t Hà N?i (MRB) và lu?n hoàn thành t?t nhi?m v? ???c giao, kh?ng có b?t k? m?t k? lu?t nào v? ??ng c?ng nh? chính quy?n.

K?t qu? th?c hi?n quy trình b? nhi?m l?i, c? b?n các tiêu chí ??t yêu c?u, t? vi?c ki?m ?i?m ?ánh giá quá trình c?ng tác, l?y phi?u tín nhi?m, tuy nhiên vi?c l?y phi?u tín nhi?m trong h?i ngh? cán b? viên ch?c t?i c? quan, ?ng Bình ch?a ??t t? l? c?n thi?t.

Tuy nhiên k?t qu? l?y phi?u tín nhi?m c?a t?p th? ??ng u? và l?nh ??o Ban qu?n ly ???ng s?t ?? th? Hà N?i thì ?ng Bình ??t s? phi?u. Chính vì th?, Thanh tra Chính ph? ?? ?? ngh? Thành u? Hà N?i xem xét l?i quá trình c?ng tác c?a ?ng Bình, trên c? s? ?ó ??m b?o quy?n l?i cho ?ng.

Th? Kha