Ch? nh?t, 08/11/2020 - 09:45

??i bi?u Qu?c h?i t?nh Gia Lai nói cay cao su th?i khí CO2, chuyên gia lên ti?ng

T? y ki?n v? vi?c cay cao su hút khí O2 và th?i CO2 ra m?i tr??ng t?i ngh? tr??ng Qu?c h?i, các chuyên gia trong ngành ?? có nh?ng phan tích chi ti?t.

??i bi?u Qu?c h?i t?nh Gia Lai nói cay cao su th?i khí CO2, chuyên gia lên ti?ng - 1

R?ng cay cao su t?i huy?n D??ng Minh Chau, t?nh Tay Ninh.

M?i ?ay, t?i phiên th?o lu?n kinh t? - x? h?i Qu?c h?i, n? ??i bi?u t?nh Gia Lai Ksor H’B? Kh?p cho r?ng: “R?ng là n?i h?p th? CO2 ?? th?i ra O2, nh?ng cay cao su là lo?i cay hút O2 và th?i ra CO2, kh?ng có m?t con gì s?ng ???c ? trong r?ng ?ó”.

Phát bi?u này sau ?ó ?? gay nh?ng tranh lu?n, y ki?n khác nhau v? vi?c ?nh h??ng c?a cay cao su ??n m?i tr??ng và con ng??i.

Trao ??i v?i PV VietNamNetHình ảnh gây sốc khi chơi CD, m?t cán b? chuyên m?n c?a C?ng ty c? ph?n cao su Ph??c Hòa (T?p ?oàn C?ng nghi?p cao su Vi?t Nam) cho bi?t, hi?n nay ??n v? ?ang có nhi?u r?ng tr?ng cay cao su trên ??a bàn t?nh Bình D??ng.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTheo cán b? này, cay cao su c?ng có quy trình quang h?p gi?ng các lo?i cay tr?ng khác. Khi có ánh sáng cay s? h?p th? khí cacbonic (CO2) và th?i ra khí Oxy (O2) và ng??c l?i khi kh?ng có ánh sáng m?t tr?i.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDTrong r?ng cao su v?n duy trì th?m th?c v?t dày t? 10 ??n 15cm ?? t?o dinh d??ng, duy trì s? phát tri?n c?a cay tr?ng.

V? y ki?n cho r?ng kh?ng con gì có th? s?ng ???c trong r?ng cao su, v? này cho bi?t nh?n ??nh trên ch?a th?c s? khách quan. B?i l?, th?c t? cho th?y trong r?ng cao su v?n có các lo?i cay tr?ng và sinh v?t khác sinh s?ng, ch? là m?t ?? ? m?c th?p h?n so v?i r?ng t? nhiên. Nguyên nhan là do r?ng tr?ng nên ngu?n th?c ?n, ch?t dinh d??ng kh?ng ???c phong phú và ?a d?ng nh? r?ng t? nhiên.

??i bi?u Qu?c h?i t?nh Gia Lai nói cay cao su th?i khí CO2, chuyên gia lên ti?ng - 2

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDNhi?u n?ng tr??ng ? Bình D??ng v?n ?ang phát tri?n r?ng cay cao su.

?

Ghi nh?n th?c t? c?a PV VietNamNetHình ảnh gây sốc khi chơi CD t?i các khu v?c tr?ng nhi?u cay cao su ? t?nh Bình Ph??c, Tay Ninh và Bình D??ng, ?a s? ng??i dan cho r?ng h? v?n sinh ho?t bình th??ng trong khu v?c tr?ng r?ng cao su, th?m chí còn xay nhà, d?ng lán tr?i ? d??i tán cay nhi?u n?m nay mà kh?ng g?p b?t c? s? c? nào v? s?c kh?e.

Bà Tri?u M? Tuy?t (39 tu?i, ng? huy?n Ch?n Thành, t?nh Bình Ph??c) cho bi?t, nhà bà ???c xay ngay d??i khu v?c v??n cay cao su g?n 10 n?m nay. Gia ?ình bà có c? ng??i l?n tu?i và tr? em nh?ng v?n s?ng bình th??ng t? x?a t?i nay, ch?a lúc nào c?m th?y khó ch?u b?i r?ng cay cao su xung quanh.

Hình ảnh gây sốc khi chơi CDCùng y ki?n trên, ?ng Ph?m Minh Hòa (59 tu?i, ng? huy?n D??ng Minh Chau, t?nh Tay Ninh) cho r?ng s?ng d??i r?ng cay cao su là hoàn toàn bình th??ng, kh?ng g?p v?n ?? v? s?c kh?e. ?ng cho bi?t vi?c s?ng d??i tán cay cao su c?ng gi?ng nh? s?ng d??i các lo?i cay khác, ch?a ai c?m th?y khó ch?u v? vi?c này.

R?ng cao su kh?ng th? thay th? r?ng t? nhiên

Trao ??i v?i VietNamNet, Ti?n s? Nguy?n Anh Ngh?a, Vi?n phó Vi?n nghiên c?u cao su Vi?t Nam ?? phan tích v? v?n ?? tranh c?i trên.

Theo ?ng Ngh?a, ban ngày cay cao su quang h?p gi?ng nh? các cay khác, hút CO2, nh? O2, chuy?n sang d?ng hút O2 và nh? CO2 vào ban ?êm.

V? y ki?n cho r?ng cay cao su ??c h?i, TS Ngh?a cho hay ?i?u này có thành ki?n t? x?a. C?ng nhan ?i làm cao su b? b?nh truy?n nhi?m, s?t rét nhi?u nên thành ki?n r?ng cao su ??c h?i c?ng sinh ra t? ?ó.

“Ngày x?a ng??i dan ?i làm cao su r?t s?m, kho?ng t? 4h sáng, khi ?ó cay v?n còn h? h?p hút O2 và nh? CO2 nên ng??i c?ng nhan r?t khó ch?u vì l??ng O2 ? r?ng cao su khi ?ó ít ?i” – TS Ngh?a nói.

Phan tích v? nh?n ??nh kh?ng có con gì s?ng d??i r?ng cao su ???c, TS Ngh?a cho r?ng, cay cao su có m?, ??c h?i ??i v?i nhi?u c?n trùng và c? loài ?n th?c v?t. Nhi?u loài c?n trùng n?u ?n ph?i lá cao su, ho?c ??c than thì m?t th?i gian s? ch?t nên nói kh?ng có con gì s?ng ???c là nh? v?y.

M?t nguyên nhan khác là trong r?ng cao su kh?ng có nhi?u th?c ?n nh? c?n trùng, trái cay,… nên chim chóc và các loài ??ng v?t khác kh?ng th? s?ng ???c ? r?ng cao su.

??i bi?u Qu?c h?i t?nh Gia Lai nói cay cao su th?i khí CO2, chuyên gia lên ti?ng - 3

Ng??i dan xay nhà ? ngay d??i v??n cao su ? huy?n Ch?n Thành, t?nh Bình Ph??c.

?

TS Ngh?a cho r?ng, kh?ng th? nói r?ng cao su thay th? ???c r?ng t? nhiên. Th? nh?t, cay cao su có vòng ??i ch? vài ch?c n?m, so v?i r?ng t? nhiên thì có tu?i hàng tr?m n?m. Trong r?ng cao su h?u nh? ch? có cay cao su s?ng, trong khi r?ng t? nhiên có nhi?u t?ng th?m th?c v?t. R?ng t? nhiên c?ng m?c ?an xen l?n nhau, kh?ng nh? r?ng cao su tr?ng thì có hàng, th?ng l?i.

H?n n?a, trong r?ng cao su có r?n, r?t… nên c?ng nhan lao ??ng ph?i phát quang, d?n d?p các b?i r?m bên d??i, v?a an toàn l?i v?a d? dàng cho c?ng vi?c ch?m sóc và c?o m?, ?ay c?ng là nguyên nhan d??i r?ng cao su có ít th?m th?c v?t là v?y.

TS Ngh?a cho bi?t thêm, cay cao su có nhi?u l?i th? kinh t? và m?t ph?n nào ?ó c?ng có th? ???c coi là phát tri?n r?ng. Nh? ? các khu v?c ??i tr?c, ??t b? hoang hay r?ng t?p, khi ?ó tr?ng cay cao su v?a ph? xanh ???c ??t r?ng v?a t?o kinh t? cho ng??i dan.

Theo Xuan An - H? V?n

VietNamnet